• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик реализира проект „Обновяване и оборудване със специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория на МБАЛ – Балчик” по ОП Регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”

Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-11/2011

 

Общата цел на проекта е да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ Балчик, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности. Тази инвестиция трябва да допринесе за устойчиво местно развитие на общината, както и да задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ. Общата цел на проекта ще спомогне за постигане на съответствие с изискванията на Директива 2001/83/ЕС и Регламент 726/2004.

Чрез този проект се направи навременна интегрирана инвестиция в обект (МБАЛ - Балчик) на здравната инфраструктура на Община Балчик, с цел подобряване на социално-икономическия статус на местната общност и гарантира подобряване качеството на живот и привлекателност на региона, чрез предоставяне на висококачествени здравни услуги.

Специфичната цел на проекта е:

·                      Създаване на подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване, чрез преустройство на помещения, с оглед създаване на подходящи условия и възможности за диагностика и лечение на заболявания в МБАЛ - Балчик.

 

Това се постигна, чрез дейности свързани с:

·                      Закупуване и внедряване в диагностичния и лечебен процес на МБАЛ – Балчик ново високотехнологично оборудване за диагностика и лечение, с оглед подобряване здравния статус на населението от област Добрич и в частност на община Балчик.

·                     Привеждане на помещенията за инсталация на апаратурата към изискванията на производителите, медицински стандарти и действащата нормативна уредба, както и необходимите съпътстващи СМР.

·                     Ремонт и оборудване със съоръжения в съществуващата здравна инфраструктура на МБАЛ,  необходими за осигуряване на достъп до здравна помощ на всички групи в неравностойно положение.

·                     Осигуряване достъп до висококачествени медицински услуги в целевия регион на всички социални групи, в т. ч. и за хора с увреждания.

Описание на монтираните и въведени в експлоатация ДМА/НДА:

1.

Мултифункционален стационарен 3D/4D ехограф- инв.№ 264

2.

Ехограф Мултифункционален-инв.№ 265

3.

3D Доплерсонограф-инв.№ 266

4.

Газов стерилизатор-инв.№ 263

5.

ЕКГ 12 канален-инв.№279

6.

ЕКГ 12 канален-инв.№280

7.

ЕКГ 12 канален-инв.№281

8.

ЕКГ 12 канален-инв.№282

9.

ЕКГ 12 канален-инв.№283

10.

ЕКГ 12 канален-инв.№284

11.

ЕКГ 12 канален-инв.№285

12.

ЕКГ 12 канален-инв.№286

13.

ЕКГ Холтер 12 канален-инв.№287

14.

Пациентен монитор-инв.№288

15.

Пациентен монитор-инв.№289

16.

Пациентен монитор-инв.№290

17.

Пациентен монитор-инв.№291

18.

Пациентен монитор-инв.№292

19.

Пациентен монитор-инв.№293

20.

Пациентен монитор-инв.№294

21.

Пациентен монитор-инв.№295

22.

Пациентен монитор-инв.№296

23.

Пациентен монитор-инв.№297

24.

Пациентен монитор-инв.№298

25.

Пациентен монитор-инв.№299

26.

Пациентен монитор-инв.№300

27.

Пациентен монитор-инв.№301

28.

Пациентен монитор-инв.№302

29.

Пациентен монитор-инв.№303

30.

Пациентен монитор-инв.№304

31.

Пациентен монитор-инв.№305

32.

Пациентен монитор-инв.№306

33.

Пациентен монитор-инв.№307

34.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№308

35.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№309

36.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№310

37.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№311

38.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№312

39.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№313

40.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№314

41.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№315

42.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№316

43.

Видеогастроскоп-инв.№277

44.

Видеоколоскоп-инв.№278

45.

Видеоколпоскоп-инв.№318

46.

Фетален монитор-инв.№317

47.

Интензивен инкубатор/кувьоз-инв.№271

48.

Транспортен инкубатор/кувьоз-инв.№272

49.

Анастезиологичен апарат /наркозно дихателен/-инв.№273

50.

Анастезиологичен апарат /наркозно дихателен/-инв.№274

51.

Вентилатор с компресор / дихателен апарат/-инв.№275

52.

Вентилатор с компресор / дихателен апарат/-инв.№276

53.

Спирометър мини -инв.№270

54.

Спирометър мини -инв.№340

55.

Биохимичен анализатор-инв.№267

56.

Йонноселективен анализатор-инв.№268

57.

Лабораторна центрофуга+2бр.ротор+4бр.адаптер-инв.№269

58.

Комплект хирургични инструменти-инв.№324

59.

Комплект хирургични инструменти -инв.№335

60.

Комплект хирургични инструменти-инв.№336

61.

Комплект хирургични инструменти-инв.№337

62.

Комплект хирургични инструменти -инв.№338

63.

Комплект хирургични инструменти -инв.№339

65.

Мамограф-инв.№323

66.

Дигитален графично скопичен рентгенов апарат-инв.№325

67.

Компютърен томограф-инв.№326

68.

Сет за лапароскопска хирургия-инв.№327

69.

Аргонплазма коагулатор-инв.№328

70.

Електрокоагулатор-инв.№329

71.

Операционни лампи-инв.№330

72.

Операционни лампи-инв.№331

73.

Операционни лампи-инв.№332

74.

Операционни лампи-инв.№333

75.

Операционни лампи-инв.№334

 

 

С реализирането на проекта се постигна прецизиране на диагностичните процеси, от гледна точка на навременност и точност, което от своя страна води и до успешно последващо лечение. Това ще доведе до намаляване на инвалидизацията (изразяваща се във временна и трайна загуба на работоспособност), смъртността, както и по-бързата социална интеграция на пациентите и връщането им към нормалния начин на живот.

С реализирането на конкретните проектни дейности се повиши капацитетът на лечебното заведение МБАЛ - гр. Балчик, като чрез технологична модернизация се постигна предлагането на висококачествено активно лечение. Предприетите мерки доведоха до подобряване качеството на жизнената и работната среда и нивото на лечебния процес.

Стойността на проекта е в размер на 3 726 025, 42 лева.