• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик търси да назначи 6 (шест) броя екскурзоводи във връзка с проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Проектът „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик" се изпълнява по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции", която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът предвижда консервация, реставрация, експониране, социализация и популяризиране на три недвижими културни ценности - Късноантичната и средновековна крепост „Дионисополис" гр. Балчик, архитектурен паметник „Мелницата" гр. Балчик и Теке „Ак Язълъ Баба - св. Атанас" в с. Оброчище. Основната цел на проекта е подобряване на броя и  конкурентноспособността на културно-историческите атракции на територията на Община Балчик със способност да привлекат значителен брой посетители и да увеличат брутния вътрешен продукт създаден за икономиката на района от туризма. Повече информация за проекта може да намерите на страницата на Община Балчик www.balchik.bg

Изисквания към кандидата:

- умения за работа в екип
- отлична комуникативност
- аналитични и организационни умения
- нагласа за поемане на отговорност
- опит в работа с туристи и владеенето на чужд език са предимство

Отговорности:

- екскурзоводно обслужване на туристическите атракции: Късноантичната и средновековна крепост „Дионисополис" гр. Балчик, архитектурен паметник „Мелницата" гр. Балчик (1 уредник и 3 екскурзоводи) и Теке „Ак Язълъ Баба - св. Атанас" в с. Оброчище (1 уредник и 1 екскурзовод)

Ние предлагаме:

- целогодишна работа
- трудов договор
- обучение, като успешно завършилите ще получат удостоверение за професионална квалификация.

Необходими документи:

- CV с актуална снимка
- Мотивационно писмо
- Документ за завършено средно образование

Крайният срок за подаване на документите е 04.03.2014 г. до 16.00 часа в Информационен център на Община Балчик, пл. „21 септември" № 6.

Одобрените по документи кандидати ще получат покана за интервю.

Телефон за контакт: 0895 55 41 25, Е. Кръстева


Прикачени файлове: