• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2014 г., приета с Решение 512 по Протокол № 35 от 30.01.2014 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

   135 000

2.

Тротоарни такси

     42 000

3.

Отдаване под аренда на земеделска земя

   370 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

   547 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на земя - общинска собственост

1 500 000

2.

Учредено възмездно право на строеж

     10 000

3.

Продажба на сгради - общинска собственост

   400 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

1 910 000


Всичко приходи

2 457 000


НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

    30 000

2.

За оценки

      3 000

3.

За обявления

      1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

      5 000


Всичко разходи

    39 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Описание на имотаА. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещение за магазин 25 м2 на ул. "Витоша" гр. Балчик

преходен

2

Офис с площ 16 м2 на ул. "Дионисополис" №3 гр. Балчик

преходен

3

Помещение за магазин 20 м2 ул. "Черно море" №18 гр. Балчик

преходен

4

Помещение за офис 20 м2 на ул. "Черно море" №18 гр. Балчик

преходен

5

Магазин с площ 16 м2 в МЦ 1 Балчик

преходен

6

Терен с площ от 10 м2 - част от ПИ № 02508.78.1 гр. Балчик 

преходен

7

Терен с площ от 207 м2 за ЗОХ алея Двореца - Балчик

нов

8

Помещение с площ 30 м2 с. Змеево /пункт за изваряване на ракия/

преходен

9

Терен с площ от 20 м2 за павилион за закуски в с. Оброчище

преходен

10

Помещение 20 м2 - бюфет в ОУ "Г. Раковски" с. Сенокос

преходен

11

Помещение за офис 20 м2 на ул. Витоша гр. Балчик

преходен

12

Помещение за офис 25 м2 на ул. Витоша гр. Балчик

преходен

13

Помещение с площ 37 м2  в ЖСК "Кранево" с. Кранево

нов

14

Медицински кабинети в здравна служба с. Дропла

преходен

15

Магазин за хр. стоки с площ 18 м2 в с. Бобовец

преходен

16

Терен с площ от 60 м2 на ул. "Въча" с. Сенокос

преходен

17

Тротоарно право алея Дамба и алея Двореца

преходен

18

Тротоарно право пред търговски обекти в гр. Балчик

преходен

19

Обособени части от имоти за поставяне на рекламни табели

преходен

20

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

преходен


Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

Незастроен ПИ № 02508.51.367 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 1 035 м2, представляващ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

2

Незастроен ПИ № 02508.51.374 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 621 м2, представляващ ІХ, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

3

Незастроен ПИ № 02508.51.368 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 679 м2, представляващ V, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

4

Незастроен ПИ № 02508.51.370 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 645 м2, представляващ VІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

5

Незастроен ПИ № 02508.51.369 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 703 м2, представляващ VІІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

6

Незастроен ПИ № 02508.1.68 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 466 м2 /УПИ ХVІ, кв.14 по ПУП на в.з. "Изгрев"/ 

нов

7

Незастроен ПИ № 02508.2.13 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 555 м2 /УПИ V, кв.1 по ПУП на в.з. "Момчил"/

нов

8

Незастроен ПИ № 02508.2.12 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 551 м2 /УПИ VІ, кв.1 по ПУП на в.з. "Момчил"/

нов

9

Незастроено дворно място с площ 1289 м2, представляващо ПИ № 48982.501.256 по кад. карта на с. Царичино /УПИ VІІ, кв.32 по ПУП на с. Царичино/

нов

10

Незастроено дворно място с площ от 1718 м2, представляващо ПИ № 67951.501.954 по кад. карта на с. Соколово /УПИ І, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

11

Незастроено дворно място с площ от 1503 м2, представляващо ПИ № 67951.501.955 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

12

Незастроено дворно място с площ от 1573 м2, представляващо ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

13

Незастроено дворно място с площ от 1559 м2, представляващо ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

14

Незастроено дворно място с площ от 1643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

15

Незастроено дворно място с площ от 1071 м2, представляващо ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

16

Незастроено дворно място с площ от 1098 м2, представляващо ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

17

Незастроено дворно място с площ от 1293 м2, представляващо ПИ № 67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово / УПИ VІІІ, кв. 44 по ПУП на с. Соколово/

преходен

18

Незастроено дворно място с площ от 1 348 м2, представляващо ПИ № 67951.501.812 по кад. карта на с. Соколово,/УПИ ІІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

19

Незастроено дворно място с площ от 1 275 м2, представляващо ПИ № 67951.813 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ІV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

20

Незастроено дворно място с площ от 1 294 м2, представляващо ПИ № 67951.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

21

Незастроено дворно място с площ от 1 301 м2, представляващо ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

22

Незастроено дворно място с площ от 1 337 м2, представляващо ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

23

Незастроено дворно място с площ от 1 643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.817 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

24

Незастроен ПИ 67951.501.997 по кад. карта на с. Соколово, с площ от 1000 м2 /УПИ ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Соколово/

преходен

25

Незастроено дворно място с площ от 1 273 м2, представляващо ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

26

Незастроено дворно място с площ от 1 250 м2, представляващо ПИ № 67951.501.819 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

27

Незастроено дворно място с площ от 965 м2, представляващо ПИ № 67643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

28

Незастроено дворно място с площ от 904 м2, представляващо ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

29

Незастроено дворно място с площ от 867 м2, представляващо ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

30

Незастроено дворно място с площ от 830 м2, представляващо ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

31

Незастроено дворно място с площ от 815 м2, представляващо ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

32

Незастроено дворно място с площ от 1558 м2, представляващо ПИ № 58270.501.548 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ І-общ., кв. 23 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

33

Незастроено дворно място с площ от 1848 м2, представляващо ПИ № 58270.501.549 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ ІІ-общ., кв.23 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

34

Незастроено дворно място с площ от 2 079 м2, представляващо ПИ № 58270.501.223 /УПИ І и ХІІІ кв. 22 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

35

Пункт за изваряване на ракия, ведно с прилежащо дворно място с площ от 1015 м2 - ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа.

Нов

36

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

Преходен

37

Дворно място в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

38

ПИ № 66250.501.76 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. Сенокос/

преходен

39

ПИ № 66250.501.624 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ І-106, кв. 39 по ПУП на с. Сенокос/

преходен

40

ПИ № 66250.501.442 по кад. карта на с.Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХVІ, кв.29 по ПУП на с. Сенокос/

нов

41

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з"Двореца", с площ от 3 400.00 м2/

преходен

42

ПИ № 02508.7.367 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/, с площ от 1897 м2

преходен

43

ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3391 м2

преходен

44

ПИ № 02508.77.2 и 77.3 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик", с площ от 8007.00 м2/

преходен

45

Незастроено дворно място с площ от 427 м2  ПИ № 02508.74.216 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХХ, кв. 45 по ПУП на гр. Балчик/

 Нов

46

Незастроено дворно място с площ от 384 м2 ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/

Нов

47

Незастроено дворно място с площ от 368 м2 ПИ № 02508.77.125 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІV, кв. 148 по ПУП на гр. Балчик/

нов

48

Незастроено дворно място с площ от 349 м2 ПИ № 02508.77.126 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ V, кв. 148 по ПУП на гр. Балчик/

нов


49

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 1300 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

50

Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона, ПИ № 02508.87.108 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

51

Незастроено дворно място с площ от 1552 м2 ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І,,кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/

преходен

52

Незастроено дворно място с площ от 1046 м2 ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

Преходен

53

Незастроено дворно място с площ от 1455 м2 ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

Преходен

54

Незастроено дворно място с площ от 1316 м2 ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

Преходен

55

Незастроено дворно място с площ от 1226 м2 ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

Преходен

56

Незастроено дворно място с площ от 1288 м2 ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

Преходен

57

Незастроено дворно място с площ от 1301 м2 ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

Преходен

58

Незастроено дворно място с площ от 1136 м2 ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

Преходен

59

Незастроено дворно място с площ от 1610 м2 ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

Преходен

60

Незастроено дворно място с площ от 1476 м2 ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

Преходен

61

Незастроено дворно място с площ от 1480 м2 ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

Преходен

62

Нежилищна сграда с прилежащо дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. "Гео Милев" №3  

Преходен

63

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2/

Преходен

64

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2/

Преходен

65

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2/

Преходен

66

Земеделска земя V категория с площ от 21 013 м2 - ПИ № 53120.48.4 по кад. карта на с. Оброчище

Преходен

67

Земеделска земя с площ от 1 370 м2 - ПИ № 03174.50.241 по кад. карта на с. Безводица, м. "Юртлука"

Преходен

68

Земеделска земя с площ от 326 м2 - ПИ № 62788.38.6 по кад. карта на с. Рогачево, м. "Арпалъка" 

Преходен


Община Балчик има намерение да продаде на лицата, които ги обработват:

- лозя в землището на с. Рогачево и гр. Балчик, представляващи маломерни имоти от общинския поземлен фонд

- неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик в м. "Двете чешми"


Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя с отстъпено право на строеж.Община Балчик има намерение да удовлетворява молбите на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.
В. Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди възмездно право на строеж на жители на Община Балчик за изграждане на жилищни сгради


1

ПИ № 02508.74.273 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІ-273, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 455.00 м2/

Преходен

2

ПИ № 02508.74.274 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІІ-274, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 382.00 м2/

Преходен

3

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 450.00 м2/

Преходен

4

ПИ № 02508.74.287 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ VІІ-287, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 452.00 м2/

Преходен

5

ПИ № 02508.74.262 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-262, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 621.00 м2/

Преходен

6

ПИ № 02508.74.261 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХІV-261, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 424.00 м2/

Преходен

7

ПИ № 02508.74.251 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІV-251, кв. 50 по ПУП на гр. Балчик, с площ 435.00 м2/

Преходен

8

ПИ № 53120.501.167 по кад. карта на с. Оброчище, с площ от 528 м2

преходен

9

ПИ № 02508.77.127 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.148 по ПУП на гр. Балчик, с площ от 388 м2/ 

нов

10

ПИ № 02508.77.128 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.148 по ПУП на гр. Балчик, с площ от 400 м2/

Нов


Г. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели


1

Апартамент № 18 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.77.64.1.38/

Преходен

2

Апартамент № 10 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.77.64.1.30/

преходен

3

Апартамент № 17 в бл. № 22 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.76.18.5.37/

преходен

4

Апартамент № 10 в бл. № 22 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.76.18.5.30/

преходен

5

Апартамент № 20 в бл. № 22 ж.к"Балик", вх.А, гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.5.45/

Преходен

6

Апартамент №1, ул. "Камчия" № 7, с.Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.1 по кад. карта на с. Сенокос/

Преходен

7

Апартамент №2, ул. "Камчия" №7, с. Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.2 по кад. карта на с. Сенокос/

Преходен

8

Апартамент №3, ул. Камчия" №7, с. Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.3 по кад. карта на с. Сенокос/

Преходен

9

Апартамент № 8,вх. В, ет. 2, бл. 39 жк "Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в  сграда № 02508.77.62.2.8 по кад. Карта на гр. Балчик/  

Преходен

10

Апартамент № 5, ет.2, вх. Г, бл.21 жк "Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.78.7.1.77 по кад. карта на гр. Балчик/

Нов

ІV. ОБЩИНСКИ ОБЕКТ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

1

"Претоварна станция за ТБО в ПИ № 02508.544.618, местност "Момчил" землището на гр. Балчик" и свързаната с нея техническа инфраструктура.

преходен

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2014 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.