• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик  Ви уведомява, че :

     1.  От 01 март 2014 г. до 30 юни 2014 г. тече срокът, в който се :

  • плаща първа вноска за данък върху недвижими­те имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ за 2014 г.

     2.  От  01 март 2014 г. до 30 април 2014 изтича срокът за :

•    плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху пре­возните средства за цялата 2014г. с 5 на сто отстъпка.

    Задълженията се изпълняват доброволно в законоуста­новените срокове чрез плащане:

  • касово - на касата на отдел „Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. „ 21 Септември " № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
  • пос терминал - на касата на отдел „ Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. „21 Септември" № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

    IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15

    банков код - UNCR BGSF

    "Уникредит Булбанк"  АД 

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00

код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00

код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00

код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00

3.Сроковете за плащане на патентен данък за 2014г.са :

I вноска - 31 януари 2014г.

II вноска - 30 април 2014г.

III вноска - 31 юли 2014г.

IV вноска - 31 октомври 2014г.

 

Уведомяваме всички собственици на превозни средства, че във връзка с промяна на ЗМДТ от 01.01.2014г. ще ползват следните облекчения:

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кw включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро6" и „ЕЕV", определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление 40 на сто.

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кw включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3", „Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление,  а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.

За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3", „Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV"- с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5,  6,  7 и 13 данък.

Екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро
6" и „ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

 

Справки могат да се правят на място в отдел „Общинска данъчна служба " към Община Балчик и на те­лефони : 7 28 49; 7 10 88; 7 10 89.