• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.24а, ал.5 и ал.6 от Закона за автомобилните превози (посл.изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г.) общинските съвети определят максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно.

С решение №819 от 24.05.2011г. са определени и с решения №147/28.06.2012г. и №368/30.05.2013г. - потвърдени, максимални цени както следва:

- дневна тарифа, в размер на 1.30 лева

- нощна тарифа, в размер на 1.70 лева

Във връзка с гореизложеното до 28.02.2014г. в Община Балчик (стая 105), всички таксиметрови превозвачи и водачи, упражняващи дейността на територията на Община Балчик могат да изразят своето мнение относно максималния размер на цените на таксиметровите услуги като попълнят анкетна карта.


 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик