• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Очакваме Вашите предложения и становища по проекта за промяна на Наредбата за определяне на реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество на Община Балчик


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21,ал.ІІ, във вр. с ал.І,т.8 от ЗМСМА, във вр. с чл.8 и чл.18 от ЗНА, чл.76,ал.ІІІ от АПК, Общински съвет-Балчик  ПРИЕМА изменения и  допълнения в “Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” на Община Балчик,  както следва:


§.1. В  чл.44, глава шеста, раздел ІІ “Разпореждане с нежилищни имоти – частна общинска собственост” се създава нова  алинея трета, със следния текст:

(3). Продажба може да се извърши с договор от кмета на общината  без търг или конкурс, след решение на общинския съвет, в следните случаи:

1. между общината и държавата или между общини;

2. когато лицата, на които може да се извърши продажба са определени в закон.

Процедурата по продажбата започва с подаване на заявление до кмета на общината, в което се посочват законовите основания за приложение на чл.35,ал.ІV от ЗОС. Към заявлението се прилагат:

- Удостоверение за актуално състояние/за юридически лица с нестопанска цел/

- Регистрация по ЕИК/за търговски дружества/

- Други документи във връзка с актуално правно състояние и икономически статус на заявителя

Въз основа на заявлението, кмета на общината изготвя мотивирано предложение за продажба до общинския съвет. В предложението се посочват условия, вид на имота, документ за собственост, градоустройствени показатели, предназначение и др.

§.2. Настоящото заглавие на ГЛАВА ДЕВЕТА : “Управление на земи от общинския поземлен фонд” се обособява в РАЗДЕЛ ПЪРВИ с текстове от чл.93 до чл.100 включително.

Създава се нов раздел със следното заглавие и съдържание:

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

Чл.101. Ежегодно, в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Балчик се определят ателиетата за индивидуална творческа дейност:

1. Предназначени за настаняване под наем на хабилитирани научни работници, художници и лица, упражняващи художествени занаяти;

2. Предназначени за продажба на лицата, настанени в тях по административен ред;

3. Предназначени за продажба на търг по пазарни цени.

Чл.102. Право за настаняване в общински ателиета за индивидуална творческа дейност имат лица, отговарящи на следните условия:

1. Не притежават ателие или кабинет за творческа или научна дейност;

2. Не са закупили ателие от държавата или общината;

3. Притежават документ, че са хабилитирани научни работници, художници или лица, упражняващи художествени занаяти;

4. Подали са заявление до кмета на общината за настаняване в ателие

Чл.103. По отношение на картотекирането, настаняването и освобождаването на ателиета по чл.101, т.1 се прилагат реда и условията за общинските жилища, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Чл.104. (1). Ателиетата по чл.101,т.2 могат да бъдат продавани на лица, настанени в тях по административен ред, отговарящи на следните условия:

1. Да отговарят на условията за настаняване по чл.102;

2. Да са наематели на ателие, на основание настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване и без да е променяно предназначението на обекта;

3. Да ползват ателие, предназначено за продажба;

4. Да са подали заявление за закупуване на ателието до кмета на общината.

(2). Продажбата на общински ателиета по ал.1 се извършва при условията и по реда за продажба на общински жилища.

Чл.105. Продажбата на общински ателиета по чл.101,т.3 се извършва от кмета на общината, след решение на общински съвет и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава седма.

Чл.106. Ежегодно в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Балчик, се определят общинските гаражи:

1. Предназначени за отдаване под наем;

2. Предназначени за продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

3. Предназначени за продажба на търг.

Чл.107.(1). Определянето на наематели на общински гаражи се извършва в следния ред:

1. Инвалиди-наематели на общинско жилище или собственици на сградата, в която са построени гаражите, в случай, че притежават лек автомобил  и не притежават друг гараж;

2. Други наематели на общинско жилище в сградата, в която са построени гаражите в случай, че притежават лек автомобил и не притежават друг гараж.

(2). Когато броят на гаражите е по-малък от броя на кандитатите по т.1 и 2 на ал.І, след настаняване на лицата по т.1  се тегли жребий между лицата по т.2.

(3). Ако след предоставяне на гаражи на лицата по т.1 и 2 на ал.І останат свободни гаражи, те се включват в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, като предназначени за продажба на търг по пазарни цени.

Чл.108. По отношение на реда за настаняване, освобождаване и продажба на общински гаражи се прилага реда, предвиден за общински жилища.

                                   ____________________


Съобразно изискванията на чл.28,ал.ІІ от Закона за нормативните актове, излагам следните


МОТИВИ


за приемането на изменения и  допълнения в “Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” на Община Балчик :

1. Причините, които налагат приемането:

Съобразяване с препоръките в Одитен доклад №0200006012 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Балчик за периода 01.01.2011г. до 30.09.2012г. от Сметна палата на Република България, а именно:

“В Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се регламентират условия и ред:

а) за продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост без търг или конкурс, когато е между общината и държавата или между общини, както и когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон;

б) за настаняване под наем, продажба и замяна на общински ателиета и гаражи.”

2. Целите, които се поставят:

- Да се уредят и приведат в съответствие с действуващото законодателство обществените отношения, свързани с реда за разпореждане с общинско имущество в привилегировани случаи

- Да се постигне пълнота в уреждане на материята по разпореждане с общински имоти, включително ателиета и гаражи.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не се предвиждат финансови средства за прилагането на новите разпоредби.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

- Опростена и усъвършенствана процедура за управление и разпореждане с общинско имущество, когато контрагент е държавата, общини или лица, определени в закон.

- Социална справедливост при настаняване на граждани в общински обекти – ателиета и гаражи;

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Целите, които си поставя “Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” на Община Балчик, съответствува на социалните  цели в законодателството на Европейския съюз.

В чл.34 от Хартата за основните права на Европейския съюз се постановява:”С цел да се бори срещу социалното изключване и бедността, Съюзът признава и зачита правото на социална помощ и на помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно средства според правилата, установени от правото на Съюза  и от националните законодателства и практики.”