• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 год., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № 492 и № 493 от 19.12.2013 г. на Общински Съвет -  Балчик и във връзка със Заповед № 95 /27.01..2014 г. на Кмета на Община Балчик.


ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот № VІ, кв. 1 по ПУП на в.з. "Момчил", гр. Балчик, с площ от 551 м2, представляващ ПИ № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална цена 17 632.00 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин  тридесет и два лева/, без ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот № V, кв. 1 по ПУП на в.з. "Момчил", гр. Балчик, с площ от 555 м2, представляващ ПИ № 02508.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална цена 17 760.00 лв. /седемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 19.02.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 03.02.2014 г. до 17.02.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 18.02.2014  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 18.02.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова