• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текстаОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩИНА БАЛЧИК - актуализация

Период на действие 2014г. - 2020г.


(Приета с Решение 177, Протокол № 22 от 30.10.2008 година на ОбС - Балчик; изм. с Решение 490 по Протокол № 34 от 19.12.2013 г.)

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БО

Битови отпадъци

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ДБ

Държавен бюджет

ЕС

Европейски съюз

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИСПА/ISPA

Инструмент за структурни политики за предприсъединяване

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

МЗГ

Министерство на земеделието и горите

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НСИ

Национален статистически институт

ОА

Общинска администрация

ОП

Обществена поръчка

ОПУО

Общинска програма за управление на отпадъците

ПСО

Претоварна станция за отпадъци

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

ТБО

Такса за битови отпадъци

УО

Управление на отпадъците


Съдържание


страница

1. Въведение

4

1.1 Обхват на програмата

5

1.2 Принципи

5

2. Общи характеристики на общината

5

3. Съществуващо състояние и практики на управлението на отпадъците

7

3.1 Данни за отпадъците

7

3.1.1 Битови отпадъци (ТБО)

7

3.1.2    Строителни отпадъци

10

3.1.3  Производствени отпадъци

10

3.1.4. Зелени и биотпадъци

11

3.1.5. Негодни за употреба батерии и акумулатори

11

3.1.6. Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

11

3.1.7. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

11

3.1.8. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

12

3.2.Съществуващи практики за събиране и третиране на отпадъците

13

3.2.1 Събиране на ТБО

13

3.2.2. Разделно събиране

15

3.2.2 Опасни и други специфични отпадъци от бита

15

3.2.3 Строителни отпадъци

15

3.2.4    Производствени отпадъци

16

3.2.5 Утайки от ПСОВ

16

3.2.6 Съществуваща практика за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците

16

3.2.6.1 Общинско депо за битови отпадъци

16

3.2.6.2 Съществуващи селски депа (сметища)

18

3.3 Администриране на дейностите по управление на отпадъците

18

3.3.1    Организационно устройство

18

3.3.2    Проучване, прогнозиране и планиране

18

3.3.3    Финансиране на дейностите по управление на отпадъците

19

4. Актуализация на програмата

20

4.1 Основни цели на програмата

20

4.2.Основи на местната и регионалната политика за управление на отпадъците

20

4.3 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

21

4.4 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

21

4.4.1. Битови отпадъци

21

4.4.2. Строителни отпадъци

22

4.4.3. Биоразградими/зелени отпадъци

22

4.4.4. Негодни за употреба батерии и акумулатори

23

4.4.5. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

23

4.5 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

24

4.5.1 Разделно събиране на битови отпадъци, за които са въведени забрани и ограничения за депониране

24

4.5.2 Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци

24

4.6 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

25

4.7 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

25

4.8 Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в тази област

26

4.9 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

26

4.10 Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната

27

4.11 Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаща" при интегрираното управление на отпадъците

27

4.12 Участие на обществеността

28

4.13 Управление на специфични потоци отпадъци

28

4.13.1.Отпадъци от опаковки

29

4.13.2. Батерии и акумулатори

29

4.13.3. Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

30

4.13.4. Отработени масла

30

4.13.5. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

30

4.13.6. Биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено хранене

31

4.13.7. Утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води

32

4.13.8.  Негодни за употреба автомобилни гуми

32

5. Програма за капиталови инвестиции

32

6. Прогнозни разходи за събиране, транспортиране и депониране на отпадъците

34

7. План за действие

34

 


1. Въведение

Настоящата актуализация на Програмата се изготвя във връзка с изискванията на чл. 52 от ЗУО .

Програмата е разработена в периода 2005-2006 г. от екип на консорциума Eptisa-Испания и CES-ФРГ в рамките на проект EUROPEAID /117408/D/SV/BG "Изготвяне на мерки за управление на отпадъците за региони Бургас, Добрич и Провадия".

Настоящата актуализация се изготвя в съответствие с приетите нови нормативни актове и програмни документи в сектор отпадъци, а именно:

Ø      ЗАКОН за управление на отпадъците (обн.,ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.)

Ø      НАРЕДБА № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г. )

Ø      НАРЕДБА № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн., ДВ, бр. 36 от 16.04.2013 г. )

Ø      НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., )

Ø      НАРЕДБА за третиране на биоотпадъците (обн., ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г. )

Ø      НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г. )

Ø      НАРЕДБА за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г. )

Ø      Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.)

Ø      Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

Ø      Наредба за излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

Ø      Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

Ø      Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци (обн., ДВ, бр. 93 от 26.11.2010 г.) 

Ø      ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.)

Ø      Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране за периода 2010-2020 г.

Ø      Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.

Ø      Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013 г.

Дейностите и мерките, заложени с актуализацията на настоящата Програма ще се реализират през периода 2014-2018 г.

1.1 Обхват на програмата

С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление и настъпилите промени в националното законодателство Програмата включва:

-  Оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци

-  Оптимизиране  на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

-  Въвеждане на система за събиране и третиране на биоотпадъци /зелено компостиране/

-  Въвеждане на система за събиране и третиране на строителните отпадъци

-  Въвеждане на системи за събиране на масово разпространени отпадъци

-  Участие в регионална система за управление на отпадъците на регион Добрич

-  Изграждане и експлоатация на Претоварна станция за ТБО в гр.Балчик

-  Закриване, рекултивация  и следексплоатационен мониторинг на съществуващото общинско депо в м-ст Момчил, землище на град Балчик

1.2 Принципи

В общинската Програма се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Р. България е страна, общата европейска и националната политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

2. Общи характеристики на общината

Община Балчик е разположена в най-източната част на Дунавската равнина и заема югоизточната част на област Добрич. На север тя граничи с община Генерал Тошево, на изток с Каварна, на югозапад с Аксаково, на запад с община Добрич-селска и на юг с Черно море. Общата й площ е 524,2 кв. км.

Територията на Община Балчик обхваща общо 23 населени места, от които 1 град, 21 села и 1 селищно образувание. Тези селища са пръснати на голяма територия, отдалечени са едно от друго и от общинския център. Между населените места в Общината има градски транспорт за нуждите на населението по места.

Населението на община Балчик наброява 20 317 д. (преброяване 2011 г.) - над 10,50 % от населението на област Добрич. В демографското развитие на общината се наблюдават няколко етапа през последните 50 г.: нарастване на населението до средата на 70-те години на миналия век; намаление за периода 1975-1992 г. и задържане - за периода между последните две преброявания (1992-2001 г.). Населението на гр. Балчик нараства до 1985 г. и след това се стабилизира в диапазона 12-13 хил.д.

Селското население на общината е с тенденция на намаление от 60-те години на миналия век. През последното десетилетие се наблюдава рязка положителна промяна, довела до прираст за периода 2002-2003 г. Нарастването вероятно се дължи на ремиграция на население от по-високите възрастови групи.

В град Балчик е съсредоточено 57,14% (11 610 д.) от населението на общината и през последните 5 г. не се наблюдават съществени изменения. По броя на населението си, повечето села са от категориите "много малки" и "малки". Изключение правят селата Оброчище (2 447 д.), Соколово (994 д.) и с.Кранево (1 264 д.). В община Балчик е разположен и к.к.Албена - селищно образувание с национално значение.

Балчик е сред общините, имащи структурна значимост в икономическото развитие на черноморския регион. Още по-съществено е значението й за икономиката на областта. Основен фактор за развитието на общината са богатите природни ресурси и действително благоприятното географско положение. Това определя водещото значение на туризма и селското стопанство за икономическата структура на общината.

Основните под-сектори на преработващата индустрия в община Балчик са хранителната и текстилната индустрия. Развитието им е обусловено от природните условия (развит аграрен сектор) и установени традиции. В тези под-сектори се формират основна част от приходите и се ангажират около 85% от наетите в сектора.

Водещо значение в общинската икономика има сектора на услугите (75% от приходите и 65% от наетите). Огромно влияние на к.к. "Албена" за общинската икономика (над 50% от приходите и над 20% от наетите). Слабо е влиянието и участието на преработващата промишленост във формирането на общинската икономика (3% от нетните приходи).

Транспортната система на Община Балчик се формира от мрежата и съоръженията на шосейния транспорт. Изградената пътна мрежа включва общо 207 км., от които 30 км. първокласен път І-9 (с европейска категоризация Е87) е основният обслужващ път за общината. Той обслужва крайбрежното направление: Румъния /Дуранкулак/-Балчик-Варна-Бургас-Малко Търново - Турция; 70 км. третокласни пътища и 150 км. местни общински пътища - ІV-ти клас. Общата гъстота на пътната мрежа е 193 км/1000 кв.км. и е значително по - ниска от средната за страната - 336 км/1000 кв.км.

Земеделските територии заемат общо 419 256 дка (80% от площта на общината при средно за страната 58,7%). Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 386 840 дка. Най-голям дял заемат нивите - 377 570 дка (97,6% от обработваемите земи).

Трайните насаждения са само 7 300 дка (1,9%), ливадите - 346 дка (0,1%) и други обработваеми земи - 1 624 дка (0,4%). Изградени са 3 040 дка поливни площи за напояване от държавни водоизточници. Всички поливни площи се отчитат като годни за напояване, но на практика поливното земеделие в общината е преустановено. Мерите и пасищата заемат площ от 18 463 дка. Заедно с обработваемата земя, те формират т.н. стопанисвана земя - общо 405 303 дка, или 77,2% от територията на общината. Останалите цеми са необработваеми или пустеещи.

3. Съществуващо състояние и практики на управлението на отпадъците

3.1 Данни за отпадъците

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране. Независимо от факта, че има различни източници и разработки, големите различия в представените данни показва, че не съществува достатъчно достоверна система за отчитане и документиране на необходимата информация.  

3.1.1 Битови отпадъци (ТБО)

Към настоящият момент 100% от генерираните ТБО на територията на общината, се събират и се депонират на депо за отпадъци в м-ст Момчил. Депото не отговаря на нормативните изисквания.

Обезвреждането на ТБО, генерирани на територията на община Балчик в краткосрочен и средносрочен план ще се осъществява чрез депониране, предшествано от третиране, за което общината е предприела съответните действия.

Община Балчик е страна по сключено споразумение с другите общини от регион Добрич за създаване на междуобщинска (регионална) структура за съвместна експлоатация на регионалната система. В момента се изграждат Регионално депо край с.Стожер, Претоварна станция за ТБО в м-ст Момчил, край Балчик и Претоварна станция за ТБО в град Тервел.

Към настоящият момент се изпълнява проект DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", по договор за безвъзмездна помощ DIR-5112122-C011, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и правителството на Р. България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.

Проектираната Регионална система за регион Добрич включва:

А) Регионално депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на с.Стожер:

 • клетка І на депото с площ 30 030 m2 и обем 240 000 m3;
 • клетка ІІ на депото с площ около 18 000 m2 и обем 145000 m3
 • клетка ІІІ на депото с площ около 33 000 m2 и обем 300 000 m3.
 • инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41 200 т/год.,
 • съоръжение за открито компостиране с капацитет до 15 000 т/год.,
 • съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15 000 т/год;
 • склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци.

Б) Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Балчик, включваща:

 • инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 11 000 т/год. и компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо на остатъчната фракция за депониране и подситова (биоразградима фракция) за компостиране с претоварващ и транспортен капацитет до 8 800 тона на месец;
 • съоръжение за открито компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1 647 т/год.;

В) Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Тервел, включваща:

 • съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 400 т/месец (4 521 тона/годишно),

Прогнозното количество на битовите отпадъци за следващия програмен период (2014-2018 г.) може да се пресметне при следните допускания и изходни данни:

Ø      Данните за броя жители по настоящ адрес от преброяването, извършено през 2011 г. от НСИ.

Ø      Броя на временно пребиваващите (туристи) за 2014 г. на територията, която обхваща ПС Балчик е прието 3 123 еквивалент жители на годишна база, а за следващите - 3 185.

Ø      Морфологичния състав е пресметнат на базата на данни от ОП «Околна среда» за различните по големина населени места от общината. 

Ø      Системата за разделно събиране на градински отпадъци обхваща град Балчик и курорта Албена.

Ø      Приет спад на населението от 0,95% годишно

Ø      Население в града - 57,14%

Ø      Ръст от 0,2% в генерираното количество отпадък от населението

За изчисляване на прогнозните количества ТБО са приети следните стойности за генериране на отпадък от човек годишно за 2014 г., като генерираното количество ТБО на човек от населението в зависимост от големината на населеното място е взето от НПУДО 2009-2013 г.:


Население в населеното място

кг. на човек годишно

up to 3000

165

3-25000

349

25-50000

376


Населението на общината през последните 6 години е дадено в следващата таблица:

  ОБЩИНА

население по местоживеене НСИ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Балчик

22 004

21 962

21 835

21 832

21 766

20 317


На територията на община Балчик е разположен и  к.к. Албена, в който годишно се регистрират около 750 000 нощувки.

Туристи (бр.нощувки)

2008

2009

2010

КК Албена

769 336

609 205

741 272

Тъй като сезонът в региона трае само 150 дни, разпределението на броя туристи при изчисляване на количеството генерирани ТБО следва са се извърши за този времеви интервал.

Община Балчик

2014

2015

2016

2017

2018

А. Органични (%)

 

1

Хранителни отпадъци

832

836

830

823

817

2

Хартия

418

419

416

412

409

3

Картон

165

167

166

165

165

4

Пластмаса

534

534

529

524

520

5

Текстил

260

260

257

254

252

6

Гума

47

47

46

46

46

7

Кожа

80

80

79

78

78

8

Градински отпадъци

830

826

817

808

800

9

Дървесни отпадъци

134

133

132

130

129

Б. Неорганични (%)


1

Стъкло

422

422

419

415

411

2

Метали

125

125

124

123

121

В. Други (%)


1

Сгурия, пепел, инертни строителни отпадъци, пръст, пясък и други, в това число неидентифицирани

2 661

2 646

2 617

2 589

2 561

 

Общо генерирани в община Балчик (т/год.):

6 510

6 495

6 432

6 369

6 308

3.1.2    Строителни отпадъци

Съгласно данните, публикувани от Европейската агенция по околна среда използването на природни суровини е около 15-16 тона на жител годишно в 15-те страни членки (UK, Франция, Австрия, Холандия, Дания, Германия, Люксембург, Италия, Швеция, Ирландия, Белгия, Финландия, Испания, Малта, Португалия). Една трета от тези ресурси се превръщат в отпадъци и вредни емисии. В страните-членки се генерират около 4 тона отпадъци на жител за година. Съгласно информацията от Еврейската статистика (ЕВРОСТАТ), 48% от образуваните отпадъците са отпадъци от строителство и разрушаване, а 15% са отпадъци, образувани от минната индустрия, добив на скални материали и изкопни земни маси. Годишното количество на тези  отпадъци за 25-те страни - членки е 1 750 - 1 900 млн. тона. С оглед опазване на околната среда и здравето на хората и осигуряване на устойчиво икономическо развитие, ЕС си постави за цел да ограничи използването на природни ресурси и в най-висока степен да използва материали, получени от рециклиране и оползотворяване на образуваните отпадъци.

В района на община Балчик се извършва интензивна строителна дейност, свързана предимно с курортните зони край Черноморското крайбрежие. Към настоящият момент отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се депонират на депо в м-ст Момчил (бивша кариера близо до гр. Балчик), определено за тази цел. Отпадъците се замерват с везна. Общинското депо за строителни отпадъци има охрана (от 2007 г.) и недобросъвестни лица не могат да разтоварват там отпадъци. Понякога се допуска смесването на строителни с битови отпадъци от съответния обект (ако е имало такива), както и депониране на излишни земни маси в района на общинското депо за битови отпадъци (за запръстяване).

За депото е изготвен План за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004 г.(отменена), който е одобрен от РИОСВ Варна.

За разлика от битовите отпадъци, ОСР не могат да бъдат пряко обвързани с броя на населението. Определянето на средна норма на жител на генерираните ОСР би било неточно и подвеждащо.

3.1.3  Производствени отпадъци

Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфични масово разпространени и рециклируеми отпадъци. Фирмите ги водят на отчет пред РИОСВ-Варна, която провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците. Следва да се отбележи, че фирмите изпълняват задълженият си да предоставят необходимата информация за генерираните от тях отпадъци в РИОСВ-Варна.

3.1.4. Зелени и биотпадъци

Съгласно НАЦИОНАЛНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ПОЕТАПНО НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ (2010-2020), селищата от община Балчик, попадат в категориите „Райони „Тип „Б" и „Райони „Тип В" - т.е. с между 3 000 и 25 000 жители и под 3 000 жители. Тези райони се оценяват с висок потенциал за въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци. За такива селища е задължително въвеждане на зелено компостиране.

Към настоящият момент в община Балчик няма въведена система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци. Единствено биоотпадъците от зелените площи се събират при регулярната им поддръжка по реда на Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Балчик. Зелените отпадъци се депонират на съществуващото общинско депо за битови отпадъци в м-ст Момчил.

3.1.5. Негодни за употреба батерии и акумулатори

Кметът на общината има задължение да организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА и/или да оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. да определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА. Към настоящият момент на територията на община Балчик са разположени 36 бр. контейнери за събиране на НУБА разположени на местата за продажба на БА, административните сгради, общината, училищата и в кметствата на всяко населено място.

3.1.6. Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

Към настоящият момент на територията на община Балчик са разположени 2 бр. пунктове за събиране и временно съхранение на ИУМПС. Същите се намират на частни терени и притежават съответните разрешителни от РИОСВ - Варна.

3.1.7. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

По смисъла на действащото законодателство термините "отработено масло" и "отпадъчни нефтопродукти" се дефинират както следва:

Ø        "отработено масло" е всяко смазочно или индустриално масло на минерална основа или синтетично, негодно за употреба по първоначалното си предназначение, включително отработени моторни и смазочни масла, масла за зъбни предавки, турбинни, хидравлични, изолационни и топлопредаващи масла

Ø         "отпадъчни нефтопродукти" са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:

 • които се отделят при съхраняването на нефт, течни горива, масла;
 • получени при почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт, течни горива, масла;
 • резултат от маслено-водна сепарация;
 • от течни горива;
 • получени от преработка на нефт;
 • получени от различни производства;
 • резултат от нормалната експлоатация на кораби.

Съгласно йерархията при управлението на отпадъци, събраните отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се предават за оползотворяване чрез регенериране. Когато техническите, икономическите и организационните условия не позволяват това, маслата се изгарят с оползотворяване на енергията.

Съгласно действащата нормативна уредба, по отношение на този вид отпадъци Кметът на общината има следните задължения:

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

3.1.8. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Изискванията към пусканото на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и задълженията за събирането, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) са нормативно регламентирани с Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Наредбата) (обн. ДВ бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., ДВ бр.53 от 2008 г). Наредбата транспонира изискванията на Директива 2002/96/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване и Директива 2002/95/ЕС за ограничаване използването на някои опасни вещества в електрическото и електронно оборудване (RoHS Директивата).

Електрическото и електронно оборудване е съставено от приблизително 50 % железни сплави, 25 % пластмаси и 12,5 % цветни метали. Малките уреди съдържат приблизително 2,3 % опасни за здравето субстанции се съдържат в малките уреди, а големите уреди (с изключение на монитори и хладилници) - по-малко от 1 %. Останалите материали са стъкло, дърво, кабели и др.

От направените проучвания за относителния дял на всеки вид уред в общото количество ЕЕО е видно, че над 90% от теглото се формира от няколко основни за домакинството уреди. Това са готварски печки, хладилници, перални машини, фризери, микровълнови печки и телевизори.

 

Фигура  5. Процентно разпределение на уредите в домакинствата по видове и тегла

Към настоящият момент на територията на община Балчик има 1 пункт за събиране на ИУЕЕО, разположен в частен терен.  

3.2.      Съществуващи практики за събиране и третиране на отпадъците

3.2.1    Събиране на ТБО

Събирането на ТБО на територията на общината обхваща всички населени места и курортните зони около град Балчик. В КК Албена сметосъбирането се извършва от дружеството - собственик на комплекса.


   гр. Балчик               

   с. Рогачево              

   с. Змеево                

   с. Безводица            

   с. Сенокос               

   с. Карвуна               

   с. Бобовец               

   с. Соколово              

   с. Кранево               

   с. Брястово              

   с. Стражица              

   с. Кремена               

   с. Гурково               

   с. Тригорци              

   с. Ляхово                

   с. Дропла                

   с. Храброво              

   с. Царичино              

   с. Дъбрава               

   с. Църква                

   с. Оброчище              

  с. Преспа                


  

Отпадъците се депонират на депо за битови отпадъци в м-ст Момчил, което не отговаря на нормативните изисквания. Предварително третиране на отпадъците преди депонирането не се извършва.

Претеглянето на битовите отпадъци се извършва на кантар, разположен в двора на земеделска кооперация, съгласно сключен договор от 2011г. Преди извършване на претеглянето на отпадъците са отчитани на база обема на сметоизвозващите автомобили при приета средна плътност.

От монтирането на кантара до настоящия момент са депонирани следните количества ТБО:

2011

2012

2013

16466

15209

15011

Дейностите по събиране, транспортиране и депониране на отпадъците в общината се извършва със следните съоръженията и персонал:

Описание на съоръженията за извършване на дейностите по отпадъците в общината

Община / Фирма

Дейност

Съдове за събиране на отпадъците

Броя

Техника за превозване или депониране

Броя

Персонал

Броя

Община Балчик

 

 

Общинско предприятие "БКС" Балчик

събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от имотите намиращи се в регулацията на гр. Балчик, с.Соколово, с.Сенокос, с.Ляхово, с.Дропла, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Пряспа, с.Бобовец, с.Храброво, с.Гурково, с.Царичино, с.Тригорци, с.Кремена, с.Брястово,  с.Стражица и с.Карвуна

Кофи 110 л.

4890

Сметосъбирач Отойол 

4

управител

1

Контейнер „Бобър" 1 100 л метален

550

заместник управител

1

Ивеко - права преса - за кофите Бобър

3

шофьори

9багер

1

ръководители и общи работници

11

булдозер

1

метачи

10

 трактор

1

 ГАЗ 53

1„Титан Клинър" ООД

събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от селата Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква

Кофи 110 л.Кранево

300

сметосъбирач Шкода-за кофите

2

управител

1

зона отдих


шофьори

2

 общи работници

8Кофи 110 л.Оброчище

1000        
КК "Албена"

събиране, транспортиране и депониране на отпадъците, както и почистване на зоните за обществено ползване на територията на КК "Албена"

Кофи 110 л.

120

сметосъбирач Мерцедес-за кофи

1

отговорник

1еколози

2

Ивеко - права преса - за кофи

1

шофьори

5

Контейнери 4 куб.

4

механична метачка Шкода

1

общи работници

10улични кошчета

150

Авиа - за хранителните отпадъци

1

метачи

до 30

 трактор с ремарке

1Забележка: Данните  в таблицата са към 11.2013г.

Разходите (хил.лв.) за управление на отпадъците в общината за последните три години са следните:

2011

2012

2013

876

617

582

3.2.2. Разделно събиране

В общината е внедрена система за разделно събиране, която се извършва по договор от 23.08.2010 г. с „Екоколет" АД за период от 5 години.

На територията на гр. Балчик има и частни изкупвателни пунктове за: хартиени отпадъци, метални отпадъци от опаковки, стъклени бутилки (не всички видове) и опаковки от някои видове полимери (ПЕВН).

Анализът на отпадъците в контейнерите за ТБО показва силно намаляване на количеството на рециклируемите материали в тях или пълното им отсъствие. Хартията достига горни граници около 2-4 %, общото количество на всички полимерни материали до 8 %, на стъклените около 2-5 %, а металите по правило отсъстват.

3.2.2 Опасни и други специфични отпадъци от бита

В общината няма системи и пунктове за събиране и/или третиране на масово разпространени специфични отпадъци от домакинствата, като батерии, луминесцентни лампи и др. На територията на общината действат фирми, лицензирани да събират излезли от употреба МПС, автомобилни гуми, акумулатори и отработени моторни масла. Отпадъци от хуманитарната медицина се изгарят в нелицензирана сметогорна пещ на територията на общинската болница.

3.2.3 Строителни отпадъци

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно. В следствие на нарасналия обем на строителните работи, нараства и обема на строителните отпадъци, особено на  излишни земни маси.

Депонирането на строителни отпадъци и излишни земни маси се извършва главно на общинското депо за строителни отпадъци в м-ст Момчил, определено за тази цел, но има и случаи на незаконно депониране и замърсяване на общински и др. терени с такива отпадъци. Няма специална практика за третиране/рециклиране.

3.2.4    Производствени отпадъци

Извозването на производствените отпадъци, доколкото има такива, става със собствен превоз на фирмите или чрез сключване на двустранни договори с изпълнителя на договора за сметосъбиране и депониране в общината.

3.2.5 Утайки от ПСОВ

Утайките от двете съществуващи ПСОВ (Балчик и Албена) се депонират на общинското депо в кв. Момчил. Правени са анализи, които доказват, че утайките не са опасни, но за сега няма практика да се използват в селското стопанство като торове. Съдържанието на тежки метали съответства на нормативно допустимото.

3.2.6 Съществуваща практика за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците

В община Балчик е въведена система за разделно събиране на отпадъци, като са поставяни по три отделни контейнера на площадка за рециклируеми отпадъци на територията само на града.

По договор за сътрудничество между Община Балчик и Екоколект от 23.08.2010 г. стартира разделното събиране на отпадъци от опаковки. Поставени са 2 вида контейнери: жълт - за хартия, метали и пластмаси и зелени - за стъкло. По договора е предвидено поставянето на 76 жълти контейнера и 57 зелени тип „Иглу", които вече са поставени. Подизпълнител на Екоколект АД е Пъттранс ООД, която извозва разделно събраните отпадъците. Отпадъците се приемат на площадка в с. Езерово, община Белослав  където се сортират и балират  и се предават за рециклиране от фирма „Екоинвест Асетс" АД . И двете фирми имат сключен договор с „Екоколект" АД.

Отпадъците от населени места в общината се събират и депонират на общинското депо на гр. Балчик.

3.2.6.1 Общинско депо за битови отпадъци

Депото се намира на 7 км ЮЗ от Балчик в землището на кв. Момчил в имот №02508.542.180. По-близо са разположени вилните зони между гр. Балчик и КК „Албена". Входната му част е разположена на около 200 м източно от главния международен път от Варна за Констанца между две от отбивките за гр. Балчик. Заобиколено е от земи от горския фонд и частично от неизползваеми земи. Недалече от района на депото са имотите на предприятията от индустриалната зона на гр. Балчик. Разстоянието до Черно море е 2 125 м. На 2 350 м. се намира каптаж „Рачев", а на 2 500 м. има две помпени станции. В близост е общинското депо за строителни отпадъци, на 1 км от битовото.

Геоложка и хидрогеоложка оценка

Като се има предвид дебелината на депонираните отпадъци (1.5 до 3 м), реално замърсяване от инфилтрата не може да се очаква.

През 1990 г. екип проектанти е изготвил „Проучване и проектиране на санитарно-охранителни зони (СОЗ) „А", „Б" и „В" около водоизточници, водоснабдяващи град Балчик (проект за размера на поясите и режима в тях). Според този доклад водоизточниците Ак пунар, Добруджанка, Рачев 1 и 2, Чатал чешма и Караач се подхранват с вода от сарматските варовици (с дебелина между 60 и 100 м, а сондажен кладенец Р-61Х (с дълбочина 545 м) взема вода от валанжския напорен комплекс). В левия приток на Чатал дере е установено просмукване на замърсена вода, като замърсяването е от промишлената зона (Геолого-ремонтно механично предприятие, смесеното автостопанство и бетонов възел) и няколко малки ферми. Изготвен е и списък с основните замърсители във вододайната зона, като сред тях е посочено и сметището на града, заемащо по това време терен от около 50 дка. В предвидените ограничения за пояс „Б" е записано, че трябва да се ликвидира сметището на гр.Балчик, което е на носа между двата притока на Чатал дере. 

В момента се изготвя актуализация на инвестиционен проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци гр.Балчик. Проектът ще бъде представен пред ПУДООС за финансиране по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.",

Рискове за околната среда

На депото няма система за събиране и отвеждане на биогаза от тялото на депото. Предвидено е газоулавяне при рекултивацията и запечатването на тялото на депото.

На депото няма система за събиране и отвеждане на инфилтрата от тялото на депото.

Не е провеждан мониторинг на количеството и качествата на инфилтрата и влиянието им върху водоприемниците.

В плана за привеждане в съответствие на депото, одобрен от РИОСВ - Варна през 2005 г. са предвидени следните дейности: геоложко проучване (2007 г.); проектиране и ОВОС (2007 г.); изграждане на долен изолиращ екран (2007-2008 г.); изграждане на горен изолиращ екран (2008 г.); техническа и биологична рекултивация (2009 г.); лесозащитен пояс (на етапи 2007-2009 г.).

За тези дейности са посочени инвестиции от предприсъединителни и кохезионни фондове.

До настоящият момент мерките от плана за привеждане в съответствие не са изпълнени, тъй като липсва алтернатива за депониране на отпадъците.

За съществуващото депо има одобрен „Закриване е рекултивация на депо за битови отпадъци" по реда на ПМС №209/20.08.2009г. на стойност 2 430 000.00 лева. Проектът е одобрен за финансиране от ПУДООС, но за неговата реализация не са отпуснати средства, тъй като не е съществувала алтернатива за депониране на отпадъците.

След стартиране на строителството на РД Стожер през м.август 2013 г., община Балчик е предприела мерки за актуализация на инвестиционния проект за закриване и рекултивация на депото, съобразно натрупаните през последните 4,5 години отпадъци (от юли 2009 до края на 2013 г.).

3.2.6.2 Съществуващи селски депа (сметища)

На 17 селски сметища е преустановено депонирането на битови и строителни отпадъци.

На територията на общината не се извършва внос или износ на отпадъци.

3.3 Администриране на дейностите по управление на отпадъците

3.3.1    Организационно устройство

За управлението на отпадъците отговаря дирекция „ТЕМСЕ".  Има назначени двама еколози (старши инспектор Екология и главен специалист), които отговарят за всички дейности, свързани с управлението на отпадъците на територията на общината. Ресорният зам. кмет и еколозите отговарят за изготвяне на програми и планове, а еколозите организират, координират и контролират изпълнението на дейностите по чистотата и управление на отпадъците.

Дейностите за събиране и транспортиране на отпадъците на общинското депо до кв. „Момчил" се извършват от три различни юридически лица както следва: ОП „БКС" - гр. Балчик, с. Соколово, с. Сенокос, с. Ляхово, с. Дропла, с. Безводица, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Пряспа, с. Бобовец, с. Храброво, с. Гурково, с. Царичино, с. Тригорци, с. Кремена, с. Брястово,  с. Стражица и Карвуна; КК „Албена" - само за територията на курорта (с разрешение по чл. 12 от ЗУО) и „Титан Клинър" -  Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква. Договорът на фирма „Титан Клинър" с общината е за 4 години считано от 02.09.2013 г., т.е. е в сила до 02.09.2017 г. Задачата на всяка от фирмите включват събиране на всички отпадъци от имотите намиращи се на територията, която те обслужват и депонират на съществуващото депо.

Административно звено

Персонал   Длъжност

Персонал   Броя

Сектор „Незаконно строителство и екология" към Дирекция „СБКНСЕ"

Старши експерт "Екология" и

Главен специалист „Екология"

подпомагани от  ОП „БКС"

2

3.3.2    Проучване, прогнозиране и планиране

През последните години в общината са разработени следните нормативни и програмни документи, имащи отношение към дейностите по отпадъци:

 • НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Балчик - 2008 г.
 • НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Балчик - 2008 г.
 • Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Балчик - 2010 г.
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик - 2012 г.
 • Актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците - 2008 г.
 • както и ежегодни отчети и планиране на конкретните задачи за следващите години.

3.3.3    Финансиране на дейностите по управление на отпадъците

Съгласно чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, общинският съвет приема заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Чл. 62-71 от Закона за местните данъци и такси регламентират реда и възможните начини за определяне на таксата за битови отпадъци (ТБО).

Приходи и разходи за управление на дейностите по отпадъци

Балчик

2008

2009

2010

2011

2012

Планирани приходи от ТБО

1 590 681

1 864 873

2 041 599

2 193 516

2 670 000

Разходи

1 899 362

1 861 493

2 121 568

1 794 000

1 884 783

Данните са в левове и включват ДДС.

25 % от приходите са от граждани, а 75 % от юридически лица.

Разходите за сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване, и депониране са в съотношение 33:50:17 %.

Разходите на човек през 2012 г. са 44 лв.

"Албена" АД организира и финансира самостоятелно дейностите по управление на отпадъците в курорта (почистване, събиране и транспортиране на отпадъците, в т.ч. инвестиции) и депонира отпадъците на депото за битови отпадъци на  община Балчик, за което заплаща такса за депониране на общината. Няма информация за разходите на "Албена" АД по управление на отпадъците.

В съответствие с критериите на Световната банка, за икономика със средни доходи, каквато е България, размерът на разходите на тон отпадък се очаква да бъдат в диапазона 60 и 140 лв. По същите критерии, диапазоните, в които варират разходите на тон отпадък за сметосъбиране са от 40-110 лв, а за депониране - 20 до 30 лв.

За да се постигнат изискванията на законосъобразното третиране и обезвреждане, приходите от ТБО е необходимо да нарастват, за да покриват както оперативните, така и инвестиционните разходи.

През 2013 г за депониране на строителни отпадъци се заплаща такса в размер на 6 лв. на т.

4. Актуализация на програмата

4.1 Основни цели на програмата

Въз основа на анализа на съществуващата практика по управление на отпадъците и идентифицираните проблеми и несъответствия, както и при отчитане на изискванията на националното законодателството и политика и на конкретните условия и нужди на района, са определени основните цели на програмата:

1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

6. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството

7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

8. Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците

9. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаща"

10. Участие на обществеността

11. Управление на специфични потоци отпадъци.

За оразмеряване на системите е възприето да се работи с данните от националната статистика за броя на населението и от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за нормата на натрупване и състава.

4.2.Основи на местната и регионалната политика за управление на отпадъците

С перспективата за въвеждане на регионална система за управление на отпадъците се налага преосмисляне на общинската политика и хармонизирането й с регионалната. Регионалната система осигурява съоръжение за депониране на неопасни отпадъци, съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци, за кондициониране на разделно събрани отпадъци, за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата и за хомогенизирани отпадъци. Предвижда се регионалната система да заработи пълноценно от 2014 г.

От този момент проблемът за депонирането ще се решава на регионално ниво и общината ще насочи действията си към закриването на общинското депо и ликвидиране на старите замърсявания. Управлението на специфичните отпадъци може да се извършва значително по-ефикасно чрез разширяване като функции и развитие на регионалната система. Регионалната система дава възможност за регулярно и прецизно определяне на количествата и състава на различните потоци отпадъци, прогнозиране и планиране на бъдещото развитие на управлението на отпадъците, осъществяване на професионален мониторинг и контрол на съоръженията и закритите общински депа.

Регионалната система предполага контрол върху експлоатационните разходи на регионалните съоръжения, които влияят върху размера на такса битови отпадъци (транспортни разходи, разходи за сортиране, обезвреждане, оползотворяване, обезвреждане на неоползотворимите остатъци, пречиствателни съоръжения, мониторинг, наем на земя, отчисления за погасяване на инвестициите, закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи). В допълнение към ползите от регионалното съоръжение е и реализацията на годните за рециклиране материали и енергия.

Новата общинска политика за управление на отпадъците налага, както координиране с регионалната система, така и активно участие в създаването, установяването и развитието на регионалната организация.

4.3 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

Инициативите за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци са насочени към:

 • насърчаване въвеждането на схеми за повторна употреба, разделно събиране и предаване за рециклиране на отпадъци;
 • въвеждане на подходящи икономически инструменти - определяне на размера на такса „битови отпадъци" съобразно реално образуваните количества от домакинство;
 • организиране на кампании за информиране и обучение на обществеността за прилаганите схеми за еко-маркировка.

4.4 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

Общината работи в посока увеличаване на употребата на рециклирани отпадъци, в рамките на своите законови задължения и права.

4.4.1. Битови отпадъци

На бъдещата ПС за ТБО Балчик ще бъде разположена инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 11 000 т/год. и компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо на остатъчната фракция за депониране и подситова (биоразградима фракция) за компостиране с претоварващ и транспортен капацитет до 8 800 тона на месец.

Сепарирането на ТБО ще се извършва посредством следните машини и съоръжения:

 • Разкъсвач на торби
 • Магнитен сепаратор
 • Барабанно сито (тромел)
 • Станция за ръчна сепарация с 8 раб.места
 • Мобилна преса - хидравлична

Очаква се на ПС за ТБО Балчик да се сепарират и предават за рециклиране около 3 600 т. отпадъци/годишно. Половината от тях са биоразградими и строителни отпадъци, а останалата част - пластмаси, хартия и метал.

Освен това, община Балчик работи активно с организации за оползотворяване, като предоставя съдействие и места за разполагане на съдове за събиране на съответните видове рециклируеми отпадъци - отпадъци от опаковки, НУБА, ИУЕЕО и др.

4.4.2. Строителни отпадъци

За третиране на строителните отпадъци като част от Регионалната система е предвидена инсталация за третиране - мобилна трошачка с капацитет 15 000 т./годишно или до 70т/час. Тя ще подпомогне постигането на целите на регион Добрич за рециклиране на строителни отпадъци, както следва:


Код на отпадъка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

17 01 01 бетон

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

17 01 02 тухли

30%

37%

43%

50%

57%

63%

70%

17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

30%

37%

43%

50%

57%

63%

70%

17 02 01 дървесен материал

60%

63%

67%

70%

73%

77%

80%

17 02 02 стъкло

27%

36%

44%

53%

62%

71%

80%

17 02 03 пластмаса

47%

52%

58%

63%

69%

74%

80%

17 04 05 желязо и стомана

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

17 04 01 мед, бронз, месинг

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

17 04 02 алуминий

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

10 04 03 олово

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

17 04 04 цинк

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

17 04 06 калай

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01

53%

58%

62%

67%

71%

76%

80%

Пътен сектор [т.]

60%

63%

67%

70%

73%

77%

80%

ЖП сектор [т.]

60%

63%

67%

70%

73%

77%

80%

Община Балчик стриктно ще следи за спазване на разпоредбите на НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При започване на СМР и/или премахване на строеж на територията на общината, от Възложителите ще се изисква План за управление на СО, без който няма да се издават съответните документи по реда на ЗУТ за разрешаване на строителните дейности.

4.4.3. Биоразградими/зелени отпадъци

Предприети са съответните мерки за третиране на зелени отпадъци на територията на общината. На изграждащата се в момента ПС за ТБО Балчик е предвидено изграждане на площадка за зелено компостиране,

Капацитетът й предвижда възможност за третиране на около 1 650 т. зелени /био-/ отпадъци годишно. Площадката е оборудвана с необходимата техника - кантар, дробилка, машина за обръщане на компостни лехи, трактор с ремарке и др. Площадката ще бъде въведена в експлоатация едновременно с ПС за ТБО.

4.4.4. Негодни за употреба батерии и акумулатори

За дейностите по разделно събиране на НУБА е сключен на договор с Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки с „Екобатери" от 25.01.2010 г.

Предвижда се и изграждане на място за временно съхранение на НУБА, събрани на територията на общината. На изграждащото се Регионално депо за отпадъци „Стожер" се предвижда Зона за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събрано от бита - стоманено хале за съхранението на опасни отпадъци от домакинствата с обща площ от 415 кв.м.

В Зоната за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събрано от бита ще се съхраняват отпадъци с кодове:


Код

Вид на отпадъка

20 01 33 * 


батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии 

20 01 34 

батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 

Община Балчик ще определи места за разполагане на специализирани контейнери за събиране на НУБА.

4.4.5. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

На Регионалното депо за отпадъци „Стожер" се предвижда изграждане на Зона за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събрано от бита - стоманено хале за съхранението на опасни отпадъци от домакинствата с обща площ от 415 кв.м.

В Зоната за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събрано от бита ще се съхраняват отпадъци с кодове:


Код

Вид на отпадъка

16 02 14 

излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

20 01 35 *

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти

20 01 21*

флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 36 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 

Община Балчик ще определи места за разполагане на специализирани контейнери за събиране на ИУЕЕО.

4.5 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

За дейностите по разделно събиране, сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от опаковки е сключен на договор с Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект" АД, гр. София от 2010 г.

4.5.1 Разделно събиране на битови отпадъци, за които са въведени забрани и ограничения за депониране

С Наредба № 6/2013 г. са въведени изисквания за поетапно намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци и забрана за депониране на течни отпадъци, отпадъци, определени като експлозивни, корозивни, оксидиращи, лесно запалими или запалими и излезли от употреба гуми.

За изпълнение на тези забрани и ограничения, отнасящи се за битовите отпадъци, които отговарят на горепосочените критерии, ще се предвидят мерки за отделянето им от смесените битови отпадъци, като например:

 • създаване на организация за разделно събиране на масово разпространени опасни отпадъци от бита на територията на общината, чрез включването в развитието на регионална система за събиране на трудно рециклируеми и опасни отпадъци - кутии от бои и лакове, разредители, опаковки от лекарства, батерии, части и компоненти от електрически и електронни уреди, в т.ч.:

1) изграждане на пункт за предаване на опасни битови отпадъци в града

2) определяне на места и график за предаване на опасни битови отпадъци в селата на мобилен пункт, обслужващ общините в региона

 • съблюдаване на реда за предаване на излезли от употреба гуми и автомобили и договаряне на приемането им в съществуващи пунктове за събиране и др.;
 • извършване на визуална проверка на отпадъците при индивидуални съдове за събиране на битови отпадъци и отказ за приемане, в случай че бъдат открити забранени за депониране отпадъци;
 • съдействие за внедряване на инсталации на регионалното депо за сепариране на отпадъците преди депониране;
 • въвеждане на система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци чрез контейнери или чували, с оглед тяхното последващо компостиране в ПС.

4.5.2 Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци

Една от основните мерки, които общината предприема през последните години, е разширяването на обхвата на общинската система за организирано събиране и транспортиране на отпадъци и включване на по-малките населени места в нея.

Другата насока, в която се работи е изграждане на ПС за ТБО в м-ст Момчил, в която ще се извършва сепариране и компактиране (пресоване) на отпадъците, преди същите да бъдат извозени до Регионално депо с.Стожер. На ПС ще се третират и отпадъците от общини Каварна и Шабла. Това ще намали значително транспортните разходи и отделяните емисии от СО2, тъй като се предвижда ПС да бъде оборудвана с пресконтейнери с обем 20 м3 и съответните транспортни автомобили.

С изграждането на ПС и Регионалното депо, където се предвижда електронно измерване на количествата отпадъците, ще се постигне по-точно отчитане на извършената работа и съответно - по-точно планиране и отчитане на разходваните средства за събиране и третиране на ТБО.

4.6 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

Закриването на общинското депо ще се извърши със средства от Оперативна програма „Околна среда" 2007-2013 г. Разходите за рекултивацията на депото (оценени в инвестиционния проект 2 430 000 лева) ще бъдат осигурени от ПУДООС по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци".

4.7 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

Общинската програма предвижда мерки за:

 • идентифициране и описване на всички нерегламентирани сметища на територията на общината;
 • приоритизиране, в зависимост от риска за околната среда;
 • изготвяне на план и определяне на необходимите средства и източници на финансиране (общински бюджет и ДБ);
 • възлагане на дейностите (напр. чрез обществена поръчка) и поетапно саниране, в зависимост от определените приоритети.

За окончателно решаване на проблемите с изоставените площадки за съхранение на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност се предвиждат мерки, срокове и отговорни лица за:

 • инвентаризиране на наличните количества, представляващи риск за околната среда и в случай на наличие:
 • незабавно осигуряване на тяхното контролирано временно съхранение;
 • изготвяне и представяне на документация за кандидатстване за отпускане на средства от ПУДООС и фондовете на Министерството на земеделието и храните и/или отделяне на средства от общинския бюджет;
 • възлагане на дейностите по саниране (контейнеризиране, износ и др.) по реда на ЗОП.

4.8 Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в тази област

Въз основа на националното законодателство и въвеждането на регионална система за управление на отпадъците, в община Балчик е приета и се прилага НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Балчик.

Наредбата урежда:

(1) Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Балчик с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

(2) Правата и задълженията на юридическите и физическите лица, учрежденията и организациите, както и взаимоотношенията между тях, при управлението на отпадъците.

(3) Реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови (ТБО), строителни (СО), производствени (ПО), опасни (ОО) и масово разпространени (МРО) отпадъци,  излишни земни маси (ИЗМ), както и поддържането на чистотата на територията на Община Балчик.

(4) Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги.

(5) Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.

Наредбата е приета с Решение № 77 по Протокол № 13 от 12 май 2008 година на Общински съвет.

Във връзка с новите законодателни промени, предстои актуализация на Наредбата, с цел включване в нея на новите изисквания и задължения на Кмета на общината.

4.9 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците. Предвиждат се мерки за:

 • дефиниране на отговорностите на различните звена за ефективно събиране и обработка на информацията;
 • обезпечаване дейността на ангажираните звена с достатъчен персонал, техническо оборудване и подходящи софтуерни продукти;
 • въвеждане/изменение на формите на отчет на дружествата, извършващи третиране и транспортиране на отпадъци, така че да отразяват нововъведените изисквания в съответната община - напр. за претегляне на всички постъпващи на депото отпадъци, отчитане на количествата от индивидуалните съдове, отчитане на количествата неприети отпадъци, поради това че съдържат забранени за депониране отпадъци, отчитане на километрите, изминати до регионалното депо и т.н.;
 • оценка на общото количество на образуваните отпадъци, включително и нерегламентирано изхвърляните;
 • оценка на количеството и дела на отделните видове масово разпространени и други отпадъци, за които се предвижда въвеждането на системи за разделното им събиране;
 • прогнози за изменение на количеството и съставът на отпадъците;
 • разработване и прилагане на централизирана информационна система за отпадъците.

4.10 Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната

С въвеждането на регионална система и регионална структура за управление на отпадъците ще се наложи да се прецени разпределението на функциите и задачите между общинската администрация и регионалната структура и въз основа на това да обоснове необходимостта от допълнителен персонал, обучението и квалификацията му, осигуряване на подходяща техника и оборудване, за да се гарантира:

 • компетентност при разработване на нормативни актове, указания, планове и програми по прилагането на управление на отпадъците на местно ниво;
 • ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията за управлението на отпадъците;
 • развитие на системата за разделно събиране на отпадъците;
 • участие в регионалното управление на отпадъци и координиране с другите общини;
 • събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;
 • въвеждане на автоматизираната информационна система за регистриране, обработване и докладване на данни за управление на отпадъците, разработвана по проект на МОСВ;
 • подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на инфраструктура за оползотворяване /обезвреждане на отпадъци;
 • провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по управление на отпадъци.

4.11 Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаща" при интегрираното управление на отпадъците

За прилагането на принципа "замърсителят плаща", в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство, се налага нарастване на таксите, заплащани от домакинствата до нива, позволяващи възстановяване на всички разходи за извършваните в момента дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови съоръжения и услуги. При повишаването на таксите следва да бъде отчитана и поносимостта им, съобразно доходите на населението.

Програмата предвижда мерки за:

 • прогресивно нарастване на "таксите за битови отпадъци", с цел достигане на нива, покриващи дългосрочните разходи;
 • изразходване на средствата, постъпващи от такси, само за дейности по управление на отпадъците, по най-ефективния начин;
 • покриване на всички разходи на оператора за изграждане и експлоатация на регионалните съоръжения, както и разходите за дейностите след закриването му;
 • засилване на контрола спрямо нелегалното изхвърляне на отпадъци и изхвърляне на нерегламентирани места.

След прилагането и развитието на системите за разделно събиране на отпадъци ще бъдат обсъдени възможностите за въвеждане и на допълнителни мерки, като:

 • определяне на такса битови отпадъци на база на обеми и/или количества генерирани отпадъци, вместо въз основа на данъчната оценка на имотите;
 • въвеждане на допълнителна такса за депониране на отпадъци, с цел увеличаване на цената за депониране на отпадъци и създаване на по-атрактивни условия за рециклиране и оползотворяване, както и за акумулиране на допълнителни средства, които да бъдат използвани за закриване на нерегламентирани сметища и стари замърсявания с отпадъци.

С оглед намаляване на тежестта върху домакинските бюджети от разходите за управление на отпадъците, ще се търсят възможности за финансиране на изграждането на инфраструктурата по управление на отпадъците от ДБ, национални и международни финансови институции, както и привличане на инвестиции от частния сектор, под формата на публично-частни партньорства. 

4.12 Участие на обществеността

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране и съзнание. За целта се предвижда:

 • редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната среда;
 • привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците, включително за начина за определяне на "такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства;
 • повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;
 • провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално внимание следва да бъде отделено на работата с подрастващите;
 • получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците.

4.13 Управление на специфични потоци отпадъци

В допълнение към общите цели, общинската Програма поставя и конкретни изисквания за управление на специфични потоци отпадъци, в зависимост от взетите решения за общински и регионален подход за управление им в условията на регионалната система и общината.

4.13.1.Отпадъци от опаковки

От представените в регионалния проект два варианта за управление на отпадъците от опаковки, общината избра варианта с организация по оползотворяването, защото няма нужния капацитет и опит да извършва тази дейност самостоятелно. В общинската програма се предвижда:

 • оценка на местата за разполагане на съдове за събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината и маршрутите за транспортиране на отпадъците;
 • контрол над изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени битови отпадъци;
 • контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране;
 • въвеждане на изисквания и ред за предоставяне на информация на общината от лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране;
 • редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на отпадъците от опаковки, значението на символите, използувани за маркиране и възможностите за участие в системите за разделно събиране.

4.13.2. Батерии и акумулатори

На територията на общината, ще бъдат въведени следните мерки:

 • осигуряване най-малко на едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори на 1000 жители;
 • осигуряване най-малко на едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори на 5000 жители;
 • включване в системата за разделно събиране на всички видове батерии и акумулатори, образувани в бита, които попадат в обхвата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори;
 • определяне на изискванията към местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината;
 • определяне на изискванията към маршрутите за транспортиране на отпадъците;
 • въвеждане на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища и др.;
 • контрол над изхвърлянето на батерии и акумулатори в съдове за смесени битови отпадъци;
 • контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране и за предоставяне на информация;
 • редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на батерии и акумулатори, значението на символите, използувани за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в системите за събиране.
 • Организиране и извозване за временно съхранение на събраните батерии и акумулатори до Зона за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събрано от бита находяща се на Регионално депо с.Стожер

4.13.3. Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

На територията на общината, ще бъдат въведени следните мерки:

 • упражняване на контрол върху предаването на ИУМПС на лицензирани фирми;
 • въвеждане на ред за събирането на ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска собственост;
 • редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното разкомплектоване/обезвреждане на ИУМПС, части и компоненти от тях и възможностите за предаване на ИУМПС;

4.13.4. Отработени масла

На територията на общината, ще бъдат въведени следните мерки:

 • осигуряване най-малко на едно място за смяна на масла на 5000 жители;
 • определяне на изискванията към площадките за смяна на масла на територията на общината;
 • контрол над местата за смяна на масла по отношение правилното събиране и третиране на отработените масла, вкл. недопускане изхвърлянето им в съдобе за други отпадъци - като контейнери за ТБО, за отпадъци от опаковки и др.;
 • редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на отработени масла и възможностите за смяна на отработени масла на територията на общината.

4.13.5. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

На Регионално депо с.Стожер е предвидена Зона за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събрано от бита. В изградено за целта хале отпадъците ще се кондиционират в подходящи контейнери и съхраняват до предаването им за рециклиране на правоимащи организации.

При допускане, че едно лице генерира до 0,5% опасни отпадъци от разчетената норма на натрупване на градски жител, това количество се колебае между 1,0 и 2,0 кг/жител годишно, а за живеещите в селата - 0,5 до 1,0 кг/жител годишно.

При отсъствие на система и навици за разделно събиране на битови отпадъци, в частност на специфични материали с характер на масово разпространени отпадъци, количествата събрани материали дълги години ще са значително под тези норми.

Общината ще определи площи за изграждане на специализирани площадки за масово разпространени отпадъци. Площадките ще бъдат оградени, ще имат бетоново покритие и ще са с ограничен достъп на хора извън определен часови интервал. Самата площадка ще бъде с площ за разполагане на най-малко два броя голямо-обемни контейнери. Изискванията към площадката са определени в Наредба № 6/2013.

Посредством средства за масова информация ще бъдат обявявани дни за събиране на такъв вид отпадъци.

Всяка площадка ще осигурява събирането на отпадъците на около 10 000 жители, съответно около 15-20 тона годишно за градско население.

Големината на площадките ще бъде най-малко 300 кв.м (например 15 х 25 м). Всяка площадка ще се обслужва от две работни места. Разходите за изграждане на площадката - ограда, бетон, портал, помещение и санитарен възел, възлизат на около 60 000 лв.

4.13.6. Биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено хранене

На територията на общината, ще бъдат въведени следните мерки:

 • за районите на града био-отпадъци ще се събират от парковите зони, междублоковите пространства, дървета и храстите разположени по уличната мрежа;
 • отпадъците ще се събират в специални контейнери

На 1000 жители се поставя най-малко един контейнер, а в големи паркови зони в зависимост от потребностите.

На територията на ПС за ТБО Балчик ще се изгради и функционира площадка за зелено компостиране, където да бъдат доставяни събрани растителни отпадъци от общинските системи на Балчик. Съоръжението ще започне да работи от 2014 г. Регионалната система ще даде възможност за:

 • проучване на количествата, състава и свойствата на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на общината;
 • въвеждане на годишни количествени цели за редуциране на количествата на биоразградимите отпадъци;
 • разработване и прилагане на ред за контрол и отчетност за постигането на количествените цели;
 • определяне на необходимите разходи и обосноваване на необходимостта от промяна на такса „битови отпадъци";
 • разглеждане на алтернативи и определяне на най-подходящата за общината схема за разделно събиране и технология за третиране на биоразградимите отпадъци;
 • разработване на план за поетапно въвеждане на разделно събиране на хранителни отпадъци и/или домашно компостиране;
 • определяне на срокове, отговорни лица и източници на финансиране за възлагане на дейностите по разделно събиране;
 • разработване на документи за кандидатстване за отпускане на финансиране за изграждане на съоръжение/инсталация за оползотворяване на отпадъците или за привличане на частни инвестиции под формата на публично-частно партньорство;
 • осигуряване на устойчиви пазари за продажба на крайния продукт (компост, биогаз и др.);

На база на получените резултати ще бъде предложено изменение и допълнение на общинската НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Балчик, въвеждане на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища и др., както и към лицата, извършващи дейности с биоразградими отпадъци.

Голям проблем свързан със замърсяването с отпадъци в общината е безконтролното изхвърляне на торовия отпад от домашни животни. За решаване на този проблем ще се потърси възможност за оформяне на площадки за събиране и временно съхраняване на торовия отпад във всяко село. Тъй като на територията на община Балчик е изградена и функционира инсталация за производство на електроенергия от биогаз, добит от животински и растителни отпадъци, ще се проведат преговори със собственика за възможно третирате на торовия отпад. Ще се въведат мерки за събиране, временно съхранение и предаване за рециклиране на торовия отпад, чрез допълване на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Балчик.

4.13.7. Утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води

Предвидена е възможност за депонирате на утайки от ПСОВ на Регионалното депо в с.Стожер, до намирането на приложение за оползотворяването им.

Същевременно, чрез допълване на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Балчик, ще бъде поставено условие да се проучат възможностите и реда за използване на утайките в земеделието директно или след предварително третиране.

4.13.8.  Негодни за употреба автомобилни гуми

На територията на общината ще бъде обособена лицензирана площадка за събиране на негодните автомобилни гуми от региона. Кметът ще сключи договор и ще съдейства на организация по оползотворяване на ИУГ.

5. Програма за капиталови инвестиции

В този раздел ще се разглежда

-  програмата за инвестиции за изграждане на регионалната система.

-  програмата за инвестиции за закриване на съществуващото общинско депо за битови отпадъци.

Изграждане на функционална, работеща схема за събиране на специфични отпадъци - от опаковки или с опасни свойства извън системите на „организациите по оползотворяване", практически може де се реализира само като част от между общинска структура, изградена за съвместна експлоатация на съответното депо.

За финансиране изграждането на Регионалното депо, както и за изграждане на двете Претоварни станции в Балчик и Тервел се предвиждат следните разходи за СМР, финансирани по проект DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", по договор за безвъзмездна помощ DIR-5112122-C011, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и правителството на Р. България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.:


Обща сума

29 219 070,98

35 062 885,17

1. разходи за подготовка на регионално депо Добрич

144 684,49

173 621,39

2. разходи за изграждане на депо

9 658 750,19

11 590 500,23

3. разходи за изграждането на пътя

5 072 398,71

6 086 878,45

4. разходи за машини и съоръжения за депо

5 173 235,00

6 207 882,00

6. непредвидени разходи депо

965 875,01

1 159 050,01

6. непредвидени разходи път

507 239,87

608 687,84

7. разходи за подготовка на ПСО Балчик

25 570,96

30 685,15

8. разходи за изграждане на ПСО Балчик

2 931 760,34

3 518 112,41

9. разходи за изграждането на довеждаща  инфраструктура,  достъп до ПСО Балчик

264 609,94

317 531,93

10. разходи за машини и съоръжения за ПСО Балчик

1 946 748,60

2 336 098,32

12. непредвидени разходи ПСО Балчик

319 637,02

383 564,42

13. разходи за подготовка на ПСО Тервел

16 805,21

20 166,25

14. разходи за изграждане на ПСО Тервел

1 196 411,31

1 435 693,57

15. разходи за изграждането на довеждаща  инфраструктура,  достъп  до  ПСО Тервел

484 109,64

580 931,57

16. разходи за машини и съоръжения за ПСО Тервел

343 182,60

411 819,12

17 непредвидени разходи ПСО Тервел

168 052,09

201 662,51

Община Балчик финансира изграждането на регионалната система със 193 998,10 лв., пропорционално на участието си в генерирания отпадък и изисканото самоучастие от 5% от Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.

За закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци се предвиждат 2 503 000,00 лв. без ДДС и включват следните разходи:

1.

Разходи за проектиране и геодезическо заснемане

30 000,00

2.

Разходи за доклад за оценка на съответствието

1 500,00

3.

Разходи за СМР

2 430 000,00

4.

Разходи за строителен надзор

36 500,00

5.

Разходи за авторски надзор

5 000,00

Община Балчик ще финансира със собствени средства разходите по т.1, 2, 4 и 5. Разходите за СМР ще бъдат осигурени от ПУДООС по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.".

Разходите, цитирани по-горе ще бъдат заплатени от общината през 2014 г.


6. Прогнозни разходи за събиране, транспортиране и депониране на отпадъците

Оперативни разходи за опериране на Претоварната станция за ТБО, вкл. за извозване до регионалното депо и депониране.


 Претоварна станция

2014

2015

2016

2017

2018

Общо оперативни разходи

260 024

433 373

440 915

447 792

454 909

разходи за възнаграждения

216 686

175 635

182 661

189 054

195 671

горива

87 818

158 773

158 773

158 773

158 773

ток

79 387

17 305

17 305

17 305

17 305

поддръжка сгради и инфраструктура

8 652

14 659

14 659

14 659

14 659

поддръжка оборудване

7 329

29 442

29 442

29 442

29 442

поддръжка транспортна техника

14 721

23 733

23 733

23 733

23 733

вода, ЛПСОВ и телекомуникации

11 866

3 570

3 677

3 788

3 901

охрана

1 785

10 256

10 666

11 040

11 426

Забележка: През 2014 г. са заложени разходи за 6 месеца експлоатация на ПС

Прогнозната цена за третиране на ТБО от Регионалната система по години, е както следва:

Регионална система

2014

2015

2016

2017

2018

Такса третиране за 1 т.

30,00

30,38

31,76

33,23

34,77

Оперативните разходи за сметосъбиране и извозване на отпадъка (х.лв.) до Претоварната станция за ТБО, са показани в следващата таблица:

 

2014

2015

2016

2017

2018

Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване

600

618

636

655

674

7. План за действие

Планът е изготвен в две части:

 • краткосрочен - 2014-2015 г. с включени най-належащите мерки и действия, които са реално обезпечени с всички необходими средства (законодателни, технически, институционални, финансови и др.).
 • средносрочен - за период 2016-2018 години. 

График за изпълнение на мерките

Отговорник

График за осигуряване на неинвестиционни разходи

хил.лв.

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на ПС Балчик и Регионалната система за управление на отпадъците


ОА, РСдр.

-

-

-

-

-

Операриране на ПС


ОА

-

-

-

-

-

Оптимизиране на системата и повишаване качеството на предлаганите услуги (съвместно с изпълнителя на ОП)


ОА

-

-

-

-

-

Опаковки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрол и мониторинг върху действието на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки от населението


ОА

-

-

-

-

-

Биоразградими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на площадка за зелено компостиране на ПС Балчик


 

 

 

 

ОА

 

 

 

 

 

Събиране от обществените места и подаване към компостната площадка на ПС  в гр. Балчик


ОА

-

-

-

-

-

Прилагане на пилотно домашно компостиране в избрани села


ОА

-

-

-

-

-

Оценка на пилотното прилагане и преценка за ефекта от разширяването му


ОА

2

5

5

5

5

Въвеждане на инсталации/методи за оползотворяване за торовия отпадък от домашните животни чрез общинска наоредба


ОА

-

-

-

-

-

Пилотно изграждане на торови площадки за свободно компостиране


ОА

-

-

-

-

-

Оценка на пилотното и разширяване


ОА

-

-

-

-

-

Опасни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяне на допълнителни места за пунктове за батерии


ОА

-

-

-

-

-

Определяне на допълнителни места за пункт за ИУЕЕО и др.


ОА

-

-

-

-

-

Изграждане на площадка за ИУЕЕО и др.


ОА

-

-

-

-

-

Определяне на допълнителни места за площадка за ИУМПС


ОА

-

-

-

-

-

Връзка с регионалната система


ОА

-

-

-

-

-

Определяне на допълнителни места за пунктове за предаване на отработени масла


ОА

-

-

-

-

-

Строителни
Въвеждане с наредба на режим за събиране


ОА

-

-

-

-

-

Въвеждане с наредба отделянето и предаването на строителни отпадъци и влагане на рециклирани стр.отпадъци в строителството


ОА

-

-

-

-

-

Изграждане на прощадка за рециклиране на стр.отпадъци на територията на Регионално депо


ОА, РСдр.

-

-

-

-

-

Третиране на строителни отпадъци в регионалната система


ОА

-

-

-

-

-

Производствени
Създаване на регистър за отчет и контрол в общината (връзка: предприятие-РИОСВ-община)


ОА

-

-

-

-

-

 
Утайки от ПСОВ:
Определяне на изисквания за специално  третиране на утайките


ОА

-

-

-

-

-

Проучване на възможностите и реда за използване в земеделието директно или след предварително третиране


ОА

-

-

-

-

-

Предаване на утайките на регионалното депо


ОА

-

-

-

-

-

Прилагане на методи за оползотворяване на утайките в земеделието или други алтернативи


ОА

10

11

12

13

14

Ликвидиране на стари замърсявания
Контрол и мониторинг за недопускане на следващо замърсяване


ОА

-

-

-

-

-

Инвентаризиране на евентуално налични количества на негодни за употреба препарати за растителна защита, представляващи риск за околната среда


ОА

-

-

-

-

-

Незабавно осигуряване на тяхното контролирано временно съхранение


ОА

-

-

-

-

-

Изготвяне и представяне на документация за кандидатстване за отпускане на средства от ПУДООС и фондовете на МЗГ за санирането им


ОА

-

-

-

-

-

Възлагане и изпълнение на дейностите по саниране (контейнеризиране, износ и др.)


ОА

-

-

-

-

-

Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци


ОА


Следекплоатационни грижи и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци


ОА

-

-

-

-

-

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците
Участие в Регионалната система за управление на отпадъците


ОА

-

-

-

-

-

Укрепване капацитета на общината
Актуализация на Вътрешен ред за:


ОА

-

-

-

-

-

Издаване на разрешения


ОА

-

-

-

-

-

Водене на регистри и отчетност


ОА

-

-

-

-

-

Контрол по изпълнение на мерките и дейностите


ОА

-

-

-

-

-

Извършване на изследвания и мониторинг


ОА

-

-

-

-

-

Докладване


ОА

-

-

-

-

-

Планиране на дейности и средства


ОА

-

-

-

-

-

Работа с обществеността


ОА

-

-

-

-

-

Правно регулиране
Актуализиране на общинската наредба за управление на отпадъците


ОА

-

-

-

-

-

Актуализиране на наредбата за МДТ


ОА

-

-

-

-

-

Актуализиране на плана за действие към настоящата ОПУО


ОА

-

-

-

-

-

Работа с обществеността
Кампания за представяне на мерките (опаковки, биоразградими, опасни, строителни)


ОА

15

20

20

20

15

Популяризиране на мерките и пилотните проекти


ОА

15

20

25

30

15

Обратна връзка за оценка на общественото участие и ефективността на мерките


ОА

10

10

10

10

10                Легенда:


Година на реализация


 


Постоянна мярка - текущ срок