• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo

Община Балчик успешно приключи проект „Приеми ме“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема BG051РО001-5.2.11 „Приеми ме“.

Обща цел:  

Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

 

Специфични цели:

  • Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”- доброволна, професионална и заместваща.
  • Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез нарастване на броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб.
  • Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица.
  • Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво,  като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.

 

Целеви групи:

·        Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки;

·        Деца от  общността, в риск от изоставяне и техните семейства,  в това число и семейства на техни близки и роднини;

·        Деца, настанени в специализирани институции;

·        Деца, настанени в приемни семейства;

·        Деца, настанени при близки и роднини