• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На 31.12.2011г. приключи проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Балчик” на стойност 14 971,57 лв.

 

Постигната обща цел: Създадоха се условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици, за подпомагане на община Балчик в осъществяване на интеграционни процеси чрез насърчаване на партньорството на Общината с  НПО.     

Постигнати специфични цели:

1. Утвърждаване правото на равен достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства  на Община Балчик и ефективната им интеграция;

2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в общата образователна среда;

3. Създадоха се предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства и се формира подходящ социално-психологически климат в училищата на Община Балчик.

 

            Описание на целевата група:

      Ученици в ОУ „Антим І” – гр.Балчик от ромски и български произход, учители и родители  За изпълнението на  дейностите по проекта бяха включени ученици от ромски произход от І до VІІ клас, на двете училища.