• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo

ПРОЕКТ: “БАЛЧИК – УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ “СБОРНО МЯСТО”, ПОДОБЕКТ “ВЕРТИКАЛНА ШАХТА 5”, И ПОДОБЕКТ “ВЕРТИКАЛНА ШАХТА 6” се изпълни по Оперативна програма “Регионално развитие".

   Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ - 05. 02. 2010 г.

   Продължителност на проекта - 18 месеца.

   С реализирането на проекта се постигна максимално ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на жителите в района на свлачище “Сборно място” в гр. Балчик, чрез  изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура, възпрепятствуваща свлачищните процеси.

   Основните обекти, по които се извършиха интервенции са:

-  В подобект „Вертикална шахта 5” – са изпълнени:  изграждане на вертикална шахта 8; изпълнение на изтичало на ВШ 5; изпълнение на 2 броя ХСД към ВШ 5; оформяне дъното на ВШ 5; изпълнение на изтичало на ВШ 8.

- В подобект „Вертикална шахта 6” – са изпълнени: изпомпване на водата от вътрешността на ВШ 6; изграждане на ВШ 7; изпълнение на  изтичало на ВШ 7 и изтичало на ВШ 6; изпълнение на 5 броя  ХСД към ВШ 6; оформяне дъната на ВШ 6 и ВШ 7; заустване на ВШ 7.

- КИС – изградена е мрежа от теренни инклинометри /5 броя/, пиезометри /8 броя/  и геодезически репери – 18 броя. Опорните геодезически блокове са два.

   Чрез изграждането на необходимата дребномащабна инфраструктура се ограничи  проявлението и разрастването на свлачищните процеси, повиши се безопасността и се подобри сигурността  на населението, живеещо в района на свалачище “Сборно място”, гр. Балчик, предотвратени са сериозни материални и имуществени загуби на  живеещите в обхвата на свлачището, осигури се достъп до социални, административни, медицински и др. услуги, чрез ограничаване  компроментирането на единствено възможната   пътна  връзка. Чрез  изградената  автоматизирана система за мониторинг непрекъснато се следи  състоянието на свлачищния район.

   Общата стойност на проекта е  577 241,10 лв.


snimka


snimka