• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


logo

ПРОЕКТ „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик” се реализира с финансовата подкрепа на ОП"Регионално развитие", бюджетна линия BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”.

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ - 13. 12. 2010 г.

Продължителност на проекта - 12 месеца.

    Проектът имаше за цел да отговори на все по-активно налагащите са изисквания и политики за енергоефективна, екологично ориентирана, здравословна и устойчива социална среда, и от друга страна на повишените очакванията на жителите на общината за създаване на адекватни условия за по-добър живот. Съществен елемент на тази среда е образователната инфраструктура. В този смисъл нейната оптимизация и модернизация, посредством прилагането на мерки за подобряване на енергийната й ефективност, се насочи към повишаване качеството на услугите в  образователните заведения, като материална база и като образователен процес.

      Учебните заведения, които бяха обхванати от проекта са:

1.   ЦДГ 1 "Здравец"

2.   ЦДГ 3 "Чайка"

3.   ЦДГ, с. Пряспа

4.   ЦДГ "Пролет", с Безводица

5.   ЦДГ "Радост", с. Стражица

6.   ЦДГ "Звънче", с. Църква

7.   ОУ "Г.С. Раковски", физ. салон, с. Сенокос

8.   СОУ "Х. Ботев", физ. салон,  гр. Балчик

9. ЦДГ "Първи юни", с Оброчище

10. ОДЗ 2 "Знаме на мира"

11. ОУ "Г.С. Раковски", с. Сенокос

12. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

13. ОУ "В.Левски", с. Соколово

14. СОУ "Х. Ботев",гр. Балчик

15. СОУ 'Христо Смирненски", с. Оброчище

16. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", стара сграда

      Постигнати са следните специфични цели на проекта:

1.   Намаляване потреблението на енергия в общинските образователни заведения;

2.   Внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии;

3.   Подобряване средата за провеждане на образователно-възпитателния процес;

4.   Осигуряване на възможности за социално включване и равен достъп за деца от етническите малцинства, в това число и от ромското население.

      Реализацията на проекта повлия положително върху укрепването и развитието на човешкия капитал на местно ниво. Генерират се преки ползи и ефекти както за децата, посещаващи детското заведение – обект на инвестицията, така и за идентифицирани целеви групи от целия регион. Проектът повлия положително и върху оценката на младите хора и семейства по отношение на привлекателността на региона като място за живеене, реализация и отглеждане на деца. Наличието на адекватни условия за грижа, възпитание и развитие на децата от най-ранна детска възраст, е един от най-важните показатели за качеството на живот в отделните региони.

      Общата стойност на проекта е 3 367 291,85 лева, от които:

- 2 862 198,07 лева - безвъзмездна финансова помощ по ОП "Регионално развитие";

- 505 093,78 лева - съфинансиране от страна на Община Балчик.


snimka