• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo

ПРОЕКТ "Протегната ръка за помощ" се осъществи по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3 по ОП “Развитие на човешките ресурси”

     Общата цел на проекта беше - подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора, както и на семейства, в които има деца с трайни увреждания зависими от постоянни грижи, чрез осигуряване на качествена грижа в домашна среда и възможност за независим начин на живот и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

      Реализираните конкретни цели са:

1.   Разширяване на териториалния обхват и усъвършенстване на социалните услуги в общността - социален асистент и/или домашен помощник;

2.   Предоставяне на социални услуги в домашна (семейна) среда на хора със специфични потребности и нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си;

3.   Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги – социален асистент и домашен помощник за хора желаещи да работят в тази сфера;

4.   Намаляване броя на хората, ползващи услугите на специализираните институции за предоставяне на социални услуги, чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция;

5.   Повишаване на професионалните качества и мотивация на преките доставчици на услугите, чрез въвеждащо обучение и консултации;

6.   Повишаване на икономическия потенциал на лицата и техните семейства с допълващи доходи;

7.   Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си;

      Целевите групи на проекта са лица и деца с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация или невъзможност сами да организират социалния си живот, възрастни, самотноживеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират ежедневието си и да поддържат хигиената в дома си както и семейства на деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи с цел преодоляване на социалната им изолация, чрез подкрепа за възстановяване на трудовата активност.

      Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 177 660,95 лева.


snimka