• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo

Проектът   Ние играем и учим заедно” е свързан с  полагането на специални грижи за социализирането на децата  от ромските квартали “Изток”, “Васил Левски”, “Младост” и от “Татарска махала” на Община Балчик, за които българският език не е майчин. Отчитайки необходимостта усвояването на български език  да е в периода на задължителната година преди постъпване в I клас. По проекта се изпълниха дейности, свързани с допълнително обучение по български език на тези деца  по специализирана методика, която да е съобразена с техните специфични потребности и трудности. Предприети са и целенасочени действия, свързани с адаптацията на тези деца в детските градини за възпитаването им в среда, в която те ежедневно да могат да общуват на български език, среда, недопускаща разделение по езиков, етно-културен или друг признак. За целта е повишена  информираността на родителите за ползите от посещаването на детската градина.

 

С реализирането на проекта се постигнаха следните индикатори:

- Брой обхванати деца за обучения извън програмите на детските градини– 144

- Брой формирани  групи за участие в клубните дейности в 4 – те  детски градини – 8

- Брой подготвени  учители включени  в програми за интеркултурно образование и работа в мултикултурна среда с деца за които българският език не е майчин  - 54 души;

- Брой проведени занятия от обучените учители с деца ( предучилищна възраст) по български език и математика - 620 часа

- Брой проведени занятия от обучените учители с деца от II и  III възрастови групи на детските градини  по български език - 496 часа

- 69 деца на предучилищна възраст, усвоили нови знания и умения в областта на българският език и математика;

- 75 деца от II и  III възрастови групи на детските градини,  усвоили нови знания по български език

- Проведени 496 часа допълнителна работа с децата за изучаване и представяне на театрални постановки и концерти.   

- Брой реализирани  ритуала (посещения, екскурзии, спортни празници) –  по 12 за всяка детска градина и по 2 гостувания на куклен театър.

- Организирани общо 8 представления – по 2,  подготвени от танцовите и театралните групи от децата на всяка детска градина пред децата и  от  другите детски градини;

- Създадени условия, обезпечаващи провеждане на адаптиращите и интегриращите дейности, удовлетворяващи желанията на децата да работят  със съвременни материали и технически средства – в 4 детски градини;

- Разширени контакти на деца, учители и родители;

- Естетизирана вътрешна  среда в 4 детски градини – оборудване с лаптоп, мултимедия и озвучителна техника, материали за обучение, играчки за ролеви игри;

- 1500 листовки за популяризиране дейностите по Проекта;

-1 интернет-страница –  представяща изпълнените дейности по Проекта за  всяка една от детските градини – бенефициенти;

- Осигуряване на безпрепятствен достъп чрез осигуряване на транспорт на 49 деца от етническите малцинства до детската градина в село Оброчище.

- Участието на 110 родители в дейности свързани с  интеграцията на децата от етническите групи в образователната система;

- Информираност на  22 800 жители на Община Балчик чрез информационни кампании и материали  за възможностите, които се предоставят по ОП “Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG051PO001- 4.1.03 „Ние играем и у чим заедно»”