• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

По проектът на Община Балчик са изпълняват дейности, свързани с поддържанe на общински терени и площадки, благодарение на които се подобри жизнената среда на хората. Наемането на безработни лица гарантира подобряване на трудовите навици и изграждане на нови такива, както и подобряване на икономическото състояние на семействата. Гарантиране на постоянни доходи в рамките на Проекта.

ОСНОВНА ЦЕЛ:  Осигуряване на заетост и интеграция на безработни лица, обект на месечно подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности. Приоритетно ангажиране на лица на възраст до 29 години в Програмата и  изграждане на трудови навици.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

-          Осигуряване на заетост на почасово работно време, чрез разкриване на нови работни места;

-          Повишаване конкурентоспособността на наетите лица;

-          Гарантиране на социална сигурност в краткосрочен план и по-дългосрочен, чрез натрупване на стаж за пенсиониране;

-          Подобряване условията на живот на населението, чрез решаване на проблеми на техническата инфраструктура;

-          Намаляване на разходите за социални помощи;

-          Развитие на сътрудничеството между Териториалното поделение на Агенция по заетостта и Общинска администрация.

Партньор на Община Балчик в изпълнението на Проекта е ОбП „БКС”. Участието на партньора се изразява в изпълнението и контрола на заложените дейности с траен характер и дейности с комунално-битов характер в гр. Балчик.