logo

Община Балчик изпълни успешно първи етап от  Договора за безвъзмездна финансова помощ  № DIR-51011119-C018 за реализирането на проект „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик",  по Процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

През първия етап  бяха изпълнени  дейностите, свързани с прединвестиционно проучване, проектиране, становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите, изготвяне на тръжни документации, свързани с изпълнение на втори етап от проекта.

Очаква се Община Балчик да получи покана от МОСВ за изпълнение на втория етап, който  обхваща:

- Преместване  точката на заустване на 1 морска миля навътре в морето.

- Ремонт на  вълнолом /с дължина 50 м./, ограждащ територията на ПСОВ Балчик, подкопан  от морската вода, особено в западната му част

- Разширяване на  канализационната мрежа на град Балчик с дължина около 6 500 м. в кв. „Изток", районите „Сборно място" и „Кулака",

- Рехабилитиране на   водоснабдителна  мрежа в гр.Балчик  по трасето, по което ще се полага канализационна инфраструктура с дължина около 3000 м

Прединвестиционните  проучвания,  показаха че  на този етап не е необходимо да бъде изграждан трети утаител в ПСОВ Балчик.snimka


snimka