• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo

№ DIR - 5112122-13-81  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"

Приключи изпълнението на  проект № DIR - 5112122-13-81  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", изпълняван по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR - 51112122-С011 по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

Бенефициент по проекта беше Община град Добрич в партньорство с Община Добричка, Община Тервел, Община Каварна, Община Балчик, Община Шабла, Община Генерал Тошево, Община Крушари, Община Никола Козлево и СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич".

С реализирането на проекта по ОПОС бе изградена  Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич, която включва  регионално депо за неопасни отпадъци до с. Стожер и две претоварни станции за отпадъци  - в Тервел и Балчик.

На създадената площадка на регионалното депо за неопасни отпадъци в землището на с. Стожер са изградени:

- първа клетка на площ от 30 030 м2, с обем 240 000 м3 и капацитет за депониране на 240 000 тона твърди битови отпадъци;

-  инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41 200  т/год.;

-  съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т/год.,

-  съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15 000 т/год.;

- склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци с капацитет съгласно КР 255 т/год.

В претоварната станция за отпадъци (ПСО) в Балчик са изградени:

- инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 11 000 т/год. /всички доставени в ПСО отпадъци без зелени/;

-  съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1 647 т/год.;

- довеждаща инфраструктура до ПСО Балчик (в т.ч. външно кабелно трасе с дължина 70 м, довеждащ водопровод с дължина 197 м и отвеждаща дъждовна канализация с дължина 895 м);

-  доставена е техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния.