Очакваме Вашите предложения и становища, относно промени в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

 

ОТНОСНО: Промени в  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК и публикуването на проекта на интернет страницата на Община Балчик, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА.


Мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА

1. Причини за приемане на промените в настоящата Наредба са следните:

Размера на данъците се определя с наредба при условия, ред и в граници определени със Закона за местните данъци и такси. Действащата Наредба за определяне на данъци на територията на Община Балчик предвид чл. 1 ал. 4 от ЗМДТ „ Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината" и промените в ЗМДТ относно данъци изм. и доп. в ДВ бр.101 от 22.11.2013 г. налагат предлаганите промени в сила от 01.01.2014 г.

В предложеният текст се прави разграничаване на превозните средства според тяхната екологична категория. Действащите катализаторни устройства са второ условие за ползване на намаление данък превозни средства. Тенденцията е увеличаване намалението на данъка при моторни превозни средства с по-високи екологични стандарти. Съществуващото облекчение за ползване на отстъпка в размер на 50 на сто от дължимия местен данък за годината за леките автомобили е на база наличието на действащо катализаторно устройство, което в голяма степен е неприложимо предвид липсата на възможност за доказване наличието на действащо катализаторно устройство за всеки отделен автомобил. Предложението представлява първата стъпка в посока на преминаване към имуществено данъчно облагане на превозните средства, определено на база нивата на емисии вредни вещества.  

С предлаганият проект не се създават нови размери на данъци, промяната касае данъчно облекчение. 

2. Цели, които се поставят с  предлаганите промени в  Наредбата:

Постигане на по-голяма яснота, конкретност, публичност и обективност.

Прецизиране на текстовете от Наредбата и съобразяването им с действащата нормативна уредба, с което ще се постигне по-лесна ориентация на гражданите.

 Поставяне бариера за регистрацията и употребата на моторни превозни средства с високи нива на вредни емисии.

 Насърчаване данъкоплатците собственици на моторни превозни средства с екологична категория съответстваща на „Евро 5" и „Евро 6".      

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

За прилагането на промените в настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   

Ще се постигне чрез поощряване на употреба на по-малко замърсяващи околна среда моторни превозни средства по- добра бизнес среда и привличане на инвестиции.

Обвързването данъчното облагане на леките автомобили в Република България с това на държавите членки на Европейския съюз повишава възможността за подобряване качеството на живот чрез поставянето на екологичните норми като критерии.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Предлаганата промяна на Наредба е разработена в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗМДТ, Закон за пътищата.


Приема поправки в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик във връзка с  промените в ЗМДТ относно данъци изм. и доп. в ДВ бр. 101 от 22 ноември 2013 г. в сила от 01.01.2014 г.

§1 В чл. 7 ал. 4 се изменя така:

Чл. 7 ал. (4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

§2 В чл. 45 ал. 1 се изменя така:

Чл. 45 ал. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кw включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV", определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление 30 на сто. За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3", "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.

 §3 В чл. 45 ал. 2 се изменя така:

 Чл. 45 ал. (2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.

§4 В чл. 45 се създава нова ал. 4

Чл. 45 ал. (4) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.