• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и съгласно Решение № 438 и 437 по Протокол № 32/31.10.2013 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 1320/22.11.2013г. на Кмета на Община Балчик.                                                                

 

            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

          1.1.  Кабинет № 112 /стоматологичен/ с площ от 18 м2

          1.2. Кабинет № 210 /психиатричен/ с площ от 15 м2, находящи се в сградата на "Медицински център І" ЕООД, гр. Балчик, ул. „Д-р Златко Петков" № 1 - публична общинска собственост.

2.  Цел на конкурса : кабинетите да бъдат отдадени под наем на специалисти със съответната специалност.

2.1. Начална годишна наемна цена :

- за обект /1.1./ в размер на 69,12 лв. /шестдесет и девет лева и дванадесет стотинки/, без ДДС

- за обект /1.2./ в размер на 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без ДДС

2. 2. Срок на договора : 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

            2.3. Условия за допускане до участие в конкурса :

            2.3.1 Наемателите, спечелили конкурса и сключили договор за наем се задължават да ползват наетия имот за медицински кабинет, като не променя предназначението на наетия кабинет, а именно :

       по т. 1.1 кабинет № 112 за стоматологичен 

       по т. 1.2 кабинет № 210 за психиатричен

                   2.3.2. Кабинетите да бъдат отдадени под наем на специалисти със съответната специалност. Същите следва да спазват предмета на дейност.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 28.11.2013 г. до 15.00 ч. на 12.12.2013 г. на касата на Инф. център на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения е 12.12.2013 г. до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. "21-септември" № 6, а за заплащане депозит на касата на ОбА - Балчик до 15.30 ч. или по банков път на същата дата.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7 - 10 - 73 Веселина Маринова