• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № № 445, 446, 447  и 448 от 31.10.2013г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 1318/22.11.2013г. на Кмета на Община Балчик.

 

                                   

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

              1. Незастроен терен в строителни граници, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.55.225 по кадастралната карта на гр.  Балчик, ВВС блокове (ул. "Стара планина"), с площ от 1 146 м2, при начална цена 34 380.00 лв. (тридесет и четири хиляди триста и осемдесет лева).


            2. Незастроен терен в строителни граници, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.55.222, по кадастралната карта на гр. Балчик, ВВС блокове (ул. "Стара планина"),  с площ от 1 123 м2, при начална цена 33 690.00 лв. (тридесет и три хиляди шестстотин и деветдесет лева/.


            3. Незастроен терен в строителни граници, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.55.221, по кадастралната карта на гр. Балчик, ВВС блокове ( ул."Стара планина"),  с площ от 1 155 м2, при начална цена 34 650.00 лв. (тридесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева/.


4. Терен в строителни граници, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик, ВВС блокове, с площ от 261 м2, при начална цена 6 525.00 лв. (шест хиляди петстотин двадесет и пет лева).

Търгът ще се проведе на 17.12.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.

 Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 03.12.2013 г. до 13.12.                2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 16.12.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  16.12.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова