• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 20.11.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

       Община Балчик  предоставя на Вашето внимание проект за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик. На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 16.30 часа.


МОТИВИ :

 

       Към Проект за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик.

       Действащата към настоящия момент Наредба за състяване, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик е приета от Общински съвет Балчик в изпълнение на чл.9а от Закона за общинските бюджети. С приемането на Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.) §6 от Преходните и заключителни разпоредби Законът за общинските бюджети се отменя. Това налага отмяната на прилаганата до момента Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Балчик и приемането на нова наредба в изпълнение на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси. Същата като подзаконовата пормативна уредба следва да бъде в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси като нормативен акт от по-висока степен.

       Целта на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик в съответствие с изискванията на Закон за публичните финанси, е да се въведе многогодишна бюджетна перспектива, основана на многогодишно фискално планиране, засилване на взаимодействието между Общински съвет и общинска администрация в Община Балчик за провеждане на разумна фискална политика при спазване на референтниге стойности за бюджетния дефицит. С наредбата се предлагат стъпки за повишаване на прозрачността и публичността на бюджетните процеси и разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на Община Балчик, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до информация и сс подобри нейното качество и обхват.

       При изготвяне проекта на наредбата специално внимание е отделено на обособяването на отделни сметки за средства от Европейския съюз. Дадена е подробна регламентация на сметките за чужди средства. Въведено е понятието „разпоредител с бюджет" в съответствие с икономическата логика и Закона за публичните финанси". Дефинирани са основните принципи, които следва да се спазват при управлението на публичните финанси, като: всеобхватност, отчетност, отговорност, адекватност, икономичност, ефективност и ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност. Уредени са бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки. Разширен е обхватът на информацията, която следва да сс съдържа в годишния отчет, в това число и информация за изпълнението на фискалните цели. Определен с краен срок за приемането на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет, който е не по- късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година, в съответствие с изискванията на закона. Финансови средства: За прилагане на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.

       Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

       Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

       Фактически основания: необходимост от приемане на местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията при които се съставя бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, и за условията, при които се съставя, приема, изпълнява и отчита бюджета на Община Балчик.

       Правни основания чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг.

       Така изложените предложения за проект на наредба, подкрепени с настоящите мотиви, съответстващи по съдържанието си на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 ЗНА, са в съответствие с действащото национално законодателство, както и със съществуващите европейски регламенти, касаещи насърчаване на инвестициите с оглед стимулиране икономическия растеж и на национално, и на местно ниво. Настоящият проект за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик не противоречи и е съобразен с европейските регламенти в тази връзка, като кореспондира с техните цели и принципи.


Текста на наредбата може да видете ТУК (.doc)