• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Допълнителен прием на документи за кандидат-потребители и лични асистенти стартира в Община Балчик. Процедурата е Етап 3.3, част от проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO00-5.2.09 „Алтернативи" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ".

За предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент" екипът на проекта уведомява жителите на община Балчик, че по дейността "Личен асистент" могат да се включват лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват както следва:

Ø лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

Ø лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и

Ø лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

Ø деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление и изискващите се документи - лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (З А Я В Л Е Н И Е за ползване на социалната  услуга „Личен  асистент" и приложения), по настоящ адрес в общината - партньор по проекта. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент.

За лични асистенти по проекта МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, отговарящи на едно от следните изисквания:

Ø  безработни лица;

Ø  трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

Ø неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 Желаещите да бъдат лични асистенти или потребители на социалната услуга, могат да подават документи в сградата на Община Балчик от 11 до 15 ноември от 08:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден.

 

За контакти: тел. 0579/7-36-98

Администратор на проекта за Община Балчик - Нели Иванова


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд