• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение № 421 от 26.09.2013 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед №1193 /28.10.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:

 Незастроен урегулиран поземлен имот №VІ, кв. 42 по ПУП на гр. Балчик, в.з. "Изгрев", с площ от 423.00 м2, (ПИ 02508.1.293 по кадастралната карта на гр. Балчик), при начална цена 20 304.00 лв. (двадесет хиляди триста и четири лева), без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.11.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.11.2013 г. до 20.11. 2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 21.11.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 21.11.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова