• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 921/ 27.08.2013г. на Кмета на община Балчик.

Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, както следва:

1. Имот с идентификатор 53120.44.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Оброчище, одобрени със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, с площ от 60610 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3948/06.01.2011год., на цена не по-ниска от 58 397,36 лева /петдесет и осем хиляди триста деветдесет и седем и 0,36  лева/, като начална цена, за целия имот.

2. Имот с идентификатор 53120.45.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Оброчище, одобрени със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ от 6984 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4303/12.06.2013 год., на цена не по-ниска от 6 729,04 лева /шест хиляди седемстотин двадесет и девет и 0,04  лева/, като начална цена, за целия имот.

3. Имот с идентификатор 53120.48.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Оброчище, одобрени със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, с площ от 21013 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3575/24.03.2009 год., на цена не по-ниска от 37 870,51 лева /тридесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет и 0,51  лева/, като начална цена, за целия имот.

Търгът ще се проведе на 18.09.2013год. /сряда/ от 10.00 часа в залата на Община Балчик на адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви септември" №6.                  

Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 02.09.2013г. до 14.00 часа на 16.09.2013г. на касата на Община Балчик, ет.І.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на общината или по банков път в срок до 15.00 часа на 16.09.2013г.

Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 16.09.2013г. в Информационня център на Община Балчик.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа, в периода от 09.09.2013г. до 13.09.2013г.

Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М.Мицев - главен експерт ОПФ