• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение № 337 от 25.04.2013 г на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 513/23.05.2013 г. на Кмета на Община Балчик                              

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ :

1. Неурегулиран поземлен имот с площ от 691 м2, представляващ ПИ №39459.506.307 по кад. карта на с. Кранево, м. "Поляните", община Балчик, при начална цена 15 893.00 лв. /петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и три лева/.

Търгът ще се проведе на 25.06.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 03.06.2013 до 21.06.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 ч. на  24.06.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  24.06.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова