• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

      На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ, чл. 23 (1), а/ и чл. 25 от НОАМДТЦУ на ОбС - Балчик и Заповед № 428/07.05.2013 г. на Кмета на Общ. Балчик.

      Обявява процедура за отдаване на свободни тротоарни площи общинска собственост по алея "Дамба" и алея "Двореца".

     1. Цел на процедурата : отдаване на тротоарни площи /3 м2/ за извършване на търговска дейност, съгласно одобрената от Кмета на Община Балчик схема за ползване на тротоарна площ.

     1.1. Тротоарна такса в размер на 2,00 лв. за 1 м2 на ден, без ДДС за търговска дейност и 2,00 лв. за 1 м2 на ден, без ДДС за детски и развлекателни игри.

     2. Условия за участие :

     2.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон.

     2.2. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.

     2.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му тротоарна площ, съгласно одобрената схема.

     2.4. Кандидатът следва да е коректен платец към Община Балчик.

     С предимство се  класират търговци с адресна регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.

       Фирмите, кандидатстващи за тротоарна площ - общинска собственост по алея „Двореца" /дясна страна - посока „Двореца"/ с предмет на дейност - продажба на сладолед при евентуалното спечелване на съответното място следва да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик /гл. електромер на Общ. Балчик/. Разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната площ.

      Преди започване на дейността де се сезира съответното длъжностно лице от ОбА - Балчик /Добри Добрев - гл. енергетик/ за начално засичане на пасантния електромер. Същото ще бъде извършено в края на летният сезон, както и определяне сума за плащане.

    Фирмите, кандидатстващи за тротоарна площ - общинска собственост по алея „Двореца" /дясна страна - посока „Двореца"/ с предмет на дейност - продажба на сувенири и др. след евентуално спечелване на мястото следва при упражняване на търговската дейност да използват единствено електричество за осветление. Същите могат да използват гл. електромер на Общ. Балчик или да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик, като разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната площ. В края на летният сезон ще им бъде определена сума за плащане от Общ. Балчик.

 

     3. Документи за участие в класирането :

     3.1. Документ /пр. квитанция/ за закупено Заявление - декларация за участие.

     3.2. Посочване на ЕИК за лица регистрирани по реда на Закона за Търговския регистър

    3.3. Декларация в свободен текст, че лицето няма задължения към Община Балчик /проверява се служебно/.

    3.4. Декларация в свободен текст, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право.  

     3.5. Заявление - декларация за участие по образец /Приложение №1/.

   3.6. Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фирмата, отнасящо се до използване на електроенергия по време на летния сезон

    Закупуването на Заявление - декларация за участие в размер на 2,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 09.05.2013 г. до 23.05.2013 г.  включително на касата на ОбА - Балчик до 15.30 ч.

     Крайният срок за приемане на предложения за участие е 23.05.2013 до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. "21 ІХ" № 6.

     За справки : тел. 0579/7 - 10 - 73 Веселина Маринова.