• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Н А Р Е Д Б А

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

/приета е с Решение 328 на Общински съвет град Балчик по Протокол № 32 от 25.01.2002г.; изм. с Решение № 461/08.12.2016 г., адм. дело № 403/2016 г. на Административен Съд Добрич./

РАЗРЕД I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформянето и поставянето на преместваеми обекти и правомощията на отделите на Община Балчик относно реда за тяхното разрешаване.

Чл.2/1/ Преместваемите обекти са предназначени за търговски и други обслужващи дейности и не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Те могат да бъдат търговски обекти на открито или рекламно-информационни елементи.

/2/ Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства, както и върху свободни площи и урегулирани поземлени имоти в урбанизирани територии, без това да пречи на основното предназначение на терените, върху които се поставят.

/3/ Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят и върху терени/ парцели/ в които не е осъществено предвиденото съгласно ПУП строителство.

/4/ Преместваеми обекти се поставят с разрешение на главния архитект на Община Балчик при спазване на градоустройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенните норми и изисквания за оформяне на благоприятна жизнена среда. За тях не се издава разрешение за строеж, а разрешение за поставяне съгл. чл. 56 от ЗУТ.

Чл.З /1/ Разрешението за поставяне е за определен срок до 3 години и не се допуска монтиране на допълнителни обекти върху терените.

/2/ Главният архитект отказва издаване на разрешение за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ в случаите, когато:

1. Молбата не е подадена от собственика на имота.

2. Не е одобрил вида /съдържанието за РИЕ/ на обекта илюстриран в представените материали, като се вземе предвид местонахождението на имота в съответното населено място.

3. ОТМЕНЕНА с Решение № 461/08.12.2016 г., АД № 403/2016 г. на Добричкия Административен Съд

Чл. 4 Търговската или рекламна дейност да се упражнява само на определеното място, съгласно приложената скица и виза към разрешението за поставяне.

Чл. 5 Ползване на общински терени за тераси към ЗХР , с определен вид покритие-подвижно или стационарно да става след съгласуване в Експертен съвет за външния вид на покритието; КАТ, ПАБ за пешеходни площи, когато не се затруднява основната им функция, съгласно действащата нормативна уредба в Република България.

Чл. 6 Тази наредба не се отнася за случаите в които се поставят стойки, колички, маси, фризери, площадки за детски игри-люлки, влакчета, картинг и др и стрелбища, както и за празници или други обществени мероприятия, за които кметът на общината определя със заповед площи за търговия на открито с временен характер за срок не повече от четири месеца, като разрешенията за търговска дейност се издават от отдел "ОСМ", съгласувано с отдел "ТИ", гл. архитект и кмета /кметски наместник/на съответното населено място


РАЗДЕЛ II
ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

чл.7/1/ По своето предназначение и вид преместваемите обекти могат да бъдат за търговски и обслужващи дейности:

1. Павилиони, модули, каравани;

2. Спирки за градския транспорт;

3. Телефонни кабини;

4. Осветителни тела;

5. Слънцезащитни устройство/чадъри, сенници, навеси и др./ към магазини ателиета за услуги и ЗХР;

6. Рекламно-информационни елементи /РИЕ/,

7. Други

/2/ По своя характер преместваемите обекти по ал.1 могат да бъдат:

1. С унифициран дизайн - промишлен продукт, предназначен за серийно производство;

2. С индивидуален дизайн - предназначен за единично производство, съобразено със спецификата на градската среда.


РАЗДЕЛ III

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
ЗА ТЪРГОВСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 8 /1/ Издаване на разрешение за поставяне се осъществява, след искане от собственика на имота, въз основа на схема съгласувана от кмета/ кметския наместник/ на съответното населено място и проекти илюстриращи външния вид, одобрени от Гл. архитект на осн. чл. 56 от ЗУТ.

/2/ Подробните схеми за разполагане се изготвят за всеки обект, както и за обекти, разположени в група върху извадка от кадастралния и регулационен план с нанесени подземни комуникации в М 1: 500. На тези схеми се нанасят размерите на преместваемите обекти и необходимите отстояния.

/3/ Подробните схеми за разполагане се съгласуват при необходимост със съответните инстанции:

1. КАТ

2. НЕК АД-клон "Електроснабдяване";

3. Технологичен район "Далекосъобщения";

4. "В иК" ЕООД;

5. РХЕИ.

/4/. Отстоянията при монтиране на павилиони, модули и др. да се подчиняват на изискванията на Наредба 5;

Чл.9 Обемът и съдържанието на проектите илюстиращи външния вид за преместваеми обекти се определят от главния архитект.

Чл. 10 /1/ Забранява се разполагането на:

1. Преместваеми обекти в обслужващите сервитути на инженерните съоръжения;

2. Павилиони на растояние по-малко от 3 метра от входове, витрини, прозорци от партерния етаж на сградите или които затрудняват и възпрепятстват пешеходния поток и обслужването на обектите.

3. Преместваеми обекти в застроени имоти, в които има сгради, освидетелствани като грозящи и самосрутващи се, преди извършване на мероприятията, предвидени в протокола на комисията по чл. 195 от ЗУТ.


РАЗДЕЛ IV
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ ДЪРЖАВНИ ТЕРЕНИ

Чл. 11 /1/ Преместваеми обекти се разполагат върху терени-публичма и частна държавна собственост, при спазване на изисванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа нз схема за разполагане.

/2/ Схемата по ал. 1 се съгласува със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с Областния управител.

Чл. 12 Изработването и съгласуването нз схемите по чл. 11 се извършва по реда на чл. 8 и чл, 9, а одобряването на проектите и издаването на разрешението за поставяне -съгласно чл. 56 от ЗУТ.


РАЗДЕЛ V
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ. ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

Чл. 13 /1/ Преместваемите обекти по чл. 7 се разполагат върху публична и частна общинска собственост, при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на схеми за разполагане.

/2/ Схемата за разполагане на търговски обекти на открито се изготвя по заповед на кмета, по негова инициатива или след доклад за възникнала необходимост от началника на отдел "ОСИ", от гл. архитект съгласувано с отдели "ТРС" и "ТИ", съгласувано с кмета /кметския наместник/ на съответното населено място в община Балчик.

/3/ Схемите по ал. 1 се одобряват от главния архитект на община Балчик, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

/4/ С кмета /кметския наместник/ на съответното населено място.

Чл. 14 /1/ Подробните схеми за разполагане се съгласуват със съответните инстанции по ред определен в Раздел III, както и:

1. Началник отдел "ОСИ" и "ТИ" за всички случаи, когато преместваемите обекти се разполагат върху терени - публична или частна общинска собственост;

2. Специалист "Екология" в случаите, когато преместваемите обекта се разполагат върху терени за озеленяване;

3. С национален институт за паметници на културата в случаите, когато преместваемите обекти се разполагат върху терени на културно-историческото наследство или техните охранителни зони.

/2/ Съгласуването по предходните алинеи става служебно.

Чл. 15 Разрешението за поставяне на търговски обекти става след сключен договор за наем с общината и представяне на материали илюстриращи външния вид.


РАЗДЕЛ VI
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ ЧАСТНИ ТЕРЕНИ

Чл. 16 Отменен с Решение № 461/08.12.2016 г., АД № 403/2016 г. на Добричкия Административен Съд

Чл. 17 Отменен с Решение № 461/08.12.2016 г., АД № 403/2016 г. на Добричкия Административен Съд

Чл. 18 Отменен с Решение № 461/08.12.2016 г., АД № 403/2016 г. на Добричкия Административен Съд

РАЗДЕЛ VII
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С РЕКЛАМНА ЦЕЛ

Чл.19 Преместваеми обекти с рекламно-информационна цел /РИЕ/ са:

1. Обекти на външната реклама/ обемна форма или изображение, съдържащи реклама/;

2. Рекламни материали / знамена, транспаранти/; 

3. Информационно-указателни табели.

Чл. 20 Разрешение за поставяне на рекламни табели/ фирмени указателни табели, указателни стрелки, свободни стоящи витрини и др./ се издават от Гл. архитект въз основа на заявление придружено с удостоверение за регистрация на търговски обект, удостоверение за категоризация / за туристическите обекти/ и съгласуване от КАТ, след разглеждане на ОбЕС.

Чл. 21 Срокът на действие на разрешенията за поставяне е до 3 години, с възможност за удължаването му.

Чл 22 /1/ За РИЕ, разположени върху общински имот, се заплаща наем в размер на левовата равностойност на 25 евро за 1 м2 рекламна площ за 1 година като за целта се сключва договор за наем за срока на разрешението.


РАЗДЕЛ VIII

ВЪТРЕШНОСЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23 Контролът по прилагането на тази наредба се упражнява от Кмета на Община Балчик или упълномощени от него служители.

Чл. 24 Преместваемите обекти са незаконни и подлежат на премахване когато:

1. са поставени в отклонение с изискванията на настоящата наредба;

2. са поставени без необходимите одобрени проекти и/или без разрешение за поставяне;

3. са поставени в отклонение от одобрените схеми и проекти, както и от издаденото разрешение за поставяне;

4. изтекъл срок

Чл. 25 Премахването на незаконно поставени обекти се извършва по следния ред:

1. Упълномощени длъжностни лица от сектор "Незаконно строителство" и "ОСИР" съставят констативен протокол;

2. Въз основа на съставения констативен протокол Кмета на Община Балчик в 10-дневен срок издава заповед за доброволно премахване на незаконно поставения обект;

3. След изтичане на срока за доброволно премахване, заповедта по т. 2 се привежда в изпълнение от определена фирма по договор, сключен с Община Балчик. Премахването на обекта става за сметка на нарушителя, като дължимите суми се събират по реда на пар.2 от доп. разп. на ЗУТ.

Чл. 26 Наказва се с глоба от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лв, ако не подлежи на по-тежко наказание този, който:

1. Извършва дейност по поставяне на преместваем обект в нарушение на настоящата наредба;

2. Не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба;

3. Не извърши необходими възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените вреди вследствие на осъществената от него незаконна дейност;

Чл.27 За други нарушения по тази наредба, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание, глобата е до 50 /петдесет/ лева.

Чл.28 /1/ Наказателните постановления се издават от кмета на Община Балчик въз основа на констативен акт, установяващ нарушението, съставен от упълномощени по чл. 25 длъжностни лица.

/2/ За неуредени проблеми се прилагат правилата на ЗАНН.

РАЗДЕЛ IX
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

Реклама е всяко съобщение, във връзка с търговия, работа, занаят или професия, имащо за цел да насърчи продажбата, покупката или наемането на стока или услуга, включително на недвижима собственост, да съдейства за популяризирането на кауза или идея или да предизвика друг ефект, желан от рекламиращия.

Системно е деянието, ако е констатирано по надлежен ред поне три пъти.

Публична собственост е обособена част от публична държавна или общинска собственост съобразно специалните закони регламентиращи тези видове собственост.

§ 2. Съществуващи обекти, разрешени по отменените чл. 197 от ЗТСУ и чл. 120а от ППЗТСУ, които не са посочени в одобрената схема за разполагане на преместваеми обекти и са с изтекли разрешения за поставяне, подлежат на премахване, въз основа на констативен протокол и заповед за премахване, съгласно тази Наредба.

§ 3. Тази наредба е изготвена на основание чл. 56 от ЗУТ / обн. в ДВ бр.1 от 26.01.2001 година/, приета е с Решение 328 на Общински съвет град Балчик по Протокол № 32 от 25.01.2002 година и отменя от деня на влизането си в сила съществуващата Наредба за организация на търговска дейност на открито, разрешавана по реда на чл. 120 а/ от ППЗТСУ, чл. 197 ЗТСУ и определяне на реда за разрешаване рекламна дейност на територията на Община Балчик; изм. с Решение № 461/08.12.2016 г., адм. дело № 403/2016 г. на Административен Съд Добрич.

§ 4. Настоящата наредба влиза в сила 3 дни от датата на публикуването и в вестник разпространяван на територията на общината.Председател на ОбС

Балчик