08.02.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за публично заседание на комисия за отваряне на ценови предложения на участници в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми"


        Публичното заседание на комисията, назначена със Заповед №66/21.01.2013 г. на Кмета на Община Балчик за отварянето на ценовите предложения, постъпили от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми" ще се проведе от 10.00 ч., на 12.02.2013 г. в Заседателната зала на Община Балчик /гр.Балчик, пл. "21-ви септември" №6/.