• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


(Приет с Решение 198 по Протокол № 25 от 05.12.2008 година)
Чл.1 Приюта в община Балчик разработва и прилага система за информиране на гражданите за кучетата, които се предлагат за отглеждане, в т. ч. в интернет страница и публикации в медиите.

Чл.2 /1/ Залавянето на безстопанствените кучета се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация.
/2/ Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал.1 д се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.
/3/ Членовете на екипа за залавяне на безстопанствените кучета трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

Чл. 3 Управителят на приюта се задължава да :
/1/ предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени кучета на територията на община Балчик.
/2/ ръководи настаняването и грижите за кучетата в приюта.
/3/ прилага програма за намиране на нови собственици на изоставените в приюта кучета.
/4/ осигурява достатъчно количество храна,вода,пространство за движение и почивка по време на престоя в приюта.
/5/ води дневник, в който вписва данните за настанените кучета в приюта.
Дневникът по ал.5, съдържа:
/1/идентификационен номер на заловеното куче;
/2/ дата и място на залавяне на кучето;
/3/ индивидуални белези на кучето;
/4/ дата и причини за напускане на приюта ;
/5/ името и адреса на собственика ;
/6/ вписва евтанизираните кучета / при условия на чл.179,ал.3, т.1,2 и 4 от ЗЗВМД /

Чл.4 Ветеринарният лекар /ветеринарен фелдшер/ назначен от Кмета на община Балчик е длъжен да:
1. контролира здравословното състояние и спазването на изискванията за защита на кучетата;
2. взема проби за лабораторно изследване на заразни болести и ги изпраща в лаборатория;
3. отразява резултатите от лабораторните изследвания и всички ветеринарномедицински манипулации и лечение в амбулаторен дневник;
4. контролира извършването на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията
в приюта;
5. извършва лечебни и профилактични мероприятия, кастрация и маркиране на кучетата;
6. регистрира кучетата съгласно чл.174 от ЗВМД при придобиване от
собственик;
7. съставя констативен протокол при смърт на кучето, в който се посочват времето, причината и/или диагнозата за смъртта;
8. при назначаването на евтаназия съставя протокол, който съдържа основанията за прилагането й;
8./а/ протокола се подписва от ветеринарен лекар, от управителя на приюта и от служител на община Балчик;

Чл.5 /1/ Кучетата в приюта се настаняват при спазване на Закона за защита на животните.
/2/ При постъпване на кучето да се извърши преглед за идентификация за собственик и клиничен преглед, ако е необходимо - лабораторни изследвания.
/3/ На болните и наранените кучета се оказва ветеринарномедицинска помощ.

Чл.6 /1/ Кучетата настанени в приюта се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс.
/2/ Кучетата по ал.1 да се предоставят от Управителя на приюта безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компанъони, и ги регистрират по чл.174 от ЗВМД.
/3/ Кучетата за които не се явят лица по ал. 2 се маркират и се връщат по местата, от които са взети.
/4/ Маркировката по ал.3 е татуиран на едното ухо идентификационен номер и V-образно купиране на другото ухо.
/5/ Управителят на приюта вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт.
/6/ Управителят на приюта изпраща ежемесечно данните от регистъра по ал.5 на кмета на община Балчик.

Чл.7 Не се допуска връщането на кучетата по чл.6, ал.3 в дворове на детски ясли и градини, училища,болници и в близост до площадки за игра на деца.

Чл.8 Евтаназия на настанените в приюта кучета се допуска при условията на чл.179,ал.3,т.1,2 и 4 от ЗВМД след поставяне на диагноза при клиничен преглед и изследвания.

Чл.9 Труповете на кучетата в приюта се съхраняват съгласно изискванията на чл. 272 от ЗВМД.


Чл.10 /1/ При настаняване в приюта на регистрирано куче- компаньон управителят на приюта издирва собственика на кучето и го уведомява писмено за местонахождението на кучето.
/2/ Ако в 7- дневен срок по ал.1 собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит,кучето се предоставя на нов собственик по реда на чл.6, ал.2 или се настанява в приют за доживотно отглеждане.
/3/ Кучетата-компаньони по ал.1 се връщат на собственика им след представяне на ветеринарномедицински паспорт и заплащане на разходите по престоя в приюта.Младен Мартинов
Председател на
ОбС - Балчик: