• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


(Приета с Решение 280 по Протокол № 21 от 31.01.2013 г.)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

   135 000

2.

Тротоарни такси

     22 000

3.

Отдаване под аренда на земеделска земя

   370 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

   527 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на имоти - общинска собственост

2 300 000

2.

Учредено възмезно право на строеж

     10 000

3.

Продажба на жил. имоти на настанените в тях наематели

     50 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

2 360 000


Всичко приходи

2 887 000


НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

    30 000

2.

За оценки

      3 000

3.

За обявления

      1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

      5 000


Всичко разходи

    39 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Описание на имотаА. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Терен с площ от 265.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

2

Терен с площ от 207.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр.Балчик

преходен

3

Терен с площ от 135.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

4

Тротоарно право, алея "Дамба" и алея "Двореца" гр. Балчик

преходен

5

Помещения, предназначени за лекарски кабинети, намиращи се в "Медицински център І" ЕООД, гр. Балчик

преходен

6

Магазин за поправка и продажба на очила с площ от 8 м2 в "Медицински център І" ЕООД гр. Балчик

нов

7

Кабинети в здравна служба в с. Сенокос

преходен

8

Кабинети в здравна служба в с. Дропла

преходен

9

Кабинети в здравна служба с. Кранево

преходен

10

Помещение за офис 21 м2 на ул. "Димитър Желев"№1 гр. Балчик

нов

11

Магазин за хранителни стоки в село Бобовец

нов

12

Кафе бар с открита тераса на пл. "21 септември" гр. Балчик  

нов

13

Терени с. Оброчище за поставяне на павилиони

преходен

14

Терен за поставяне на ЗОХ в кв. ВВС гр. Балчик

нов

15

Обособени части от имоти - публична общинска собственост за разполагане на рекламни и указателни табели

преходен

16

Паркинг "Морска гара"

преходен

17

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

преходен


Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

Незастроен ПИ № 02508.51.367 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 1 035 м2, представляващ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

2

Незастроен ПИ № 02508.51.374 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 621 м2, представляващ ІХ, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

3

Незастроен ПИ № 02508.51.368 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 679 м2, представляващ V, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

4

Незастроен ПИ № 02508.51.370 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 645 м2, представляващ VІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

5

Незастроен ПИ № 02508.51.369 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 703 м2, представляващ VІІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

6

Незастроен ПИ № 02508.1.233 по кад. карта на гр. Балчик с площ от 439 м2 /УПИ ХХІІІ, кв. 26 по ПУП на в.з. "Изгрев"/

нов

7

Незастроен  УПИ ІІ, кв. 21 по ПУП на в.з. "Изгрев"

нов

8

Незастроено дворно място с площ от 1718 м2, представляващо ПИ № 67951.501.954 по кад. карта на с. Соколово /УПИ І, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

9

Незастроено дворно място с площ от 1503 м2, представляващо ПИ № 67951.501.955 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

10

Незастроено дворно място с площ от 1573 м2, представляващо ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

11

Незастроено дворно място с площ от 1559 м2, представляващо ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

12

Незастроено дворно място с площ от 1643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

13

Незастроено дворно място с площ от 1071 м2, представляващо ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

14

Незастроено дворно място с площ от 1098 м2, представляващо ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

15

Незастроено дворно място с площ от 1293 м2, представляващо ПИ № 67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово / УПИ VІІІ, кв. 44 по ПУП на с. Соколово/

преходен

16

Незастроено дворно място с площ от 1 348 м2, представляващо ПИ № 67951.501.812 по кад. карта на с. Соколово,/УПИ ІІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

17

Незастроено дворно място с площ от 1 275 м2, представляващо ПИ № 67951.813 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ІV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

18

Незастроено дворно място с площ от 1 294 м2, представляващо ПИ № 67951.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

19

Незастроено дворно място с площ от 1 301 м2, представляващо ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

20

Незастроено дворно място с площ от 1 337 м2, представляващо ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

21

Незастроено дворно място с площ от 1 643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.817 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

22

Незастроен ПИ 67951.501.997 по кад. карта на с. Соколово, с площ от 1000 м2 /УПИ ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Соколово/

преходен

23

Незастроено дворно място с площ от 1 273 м2, представляващо ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

24

Незастроено дворно място с площ от 1 250 м2, представляващо ПИ № 67951.501.819 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

25

Незастроено дворно място с площ от 965 м2, представляващо ПИ № 67643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

26

Незастроено дворно място с площ от 904 м2, представляващо ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

27

Незастроено дворно място с площ от 867 м2, представляващо ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

28

Незастроено дворно място с площ от 830 м2, представляващо ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

29

Незастроено дворно място с площ от 815 м2, представляващо ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

30

Незастроено дворно място с площ от 1558 м2, представляващо ПИ № 58270.501.548 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ І-общ., кв. 23 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

31

Незастроено дворно място с площ от 1848 м2, представляващо ПИ № 58270.501.549 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ ІІ-общ., кв.23 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

32

Незастроено дворно място с площ от 2 079 м2, представляващо ПИ № 58270.501.223 /УПИ І и ХІІІ кв. 22 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

33

Незастроено дворно място с площ от 297 м2, представляващо ПИ 02580.85.66 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ V-1659, кв.207 по ПУП на гр. Балчик/

Нов

34

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

Преходен

35

Дворно място в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

36

ПИ № 66250.501.76 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. Сенокос/

преходен

37

ПИ № 66250.501.624 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ І-106, кв. 39 по ПУП на с. Сенокос/

преходен

38

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з"Двореца", с площ от 3 400.00 м2/

преходен

39

ПИ № 02508.7.367 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/, с площ от 1897 м2

преходен

40

ПИ № 02508.7.366 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІV-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца/, с площ от 1555 м2

преходен

41

ПИ № 02508.77.2 и 77.3 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик", с площ от 8007.00 м2/

преходен

42

Обособени части от ПИ 02508.55.61 по кад. карта на гр. Балчик /двор на Авиоградче/.

преходен

43

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 1300 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

44

Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона, ПИ № 02508.87.108 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

45

Незастроено дворно място с площ от 1552 м2 ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І,,кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/

нов

46

Незастроено дворно място с площ от 1046 м2 ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

нов

47

Незастроено дворно място с площ от 1455 м2 ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

нов

48

Незастроено дворно място с площ от 1316 м2 ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

нов

49

Незастроено дворно място с площ от 1226 м2 ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

нов

50

Незастроено дворно място с площ от 1288 м2 ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

нов

51

Незастроено дворно място с площ от 1301 м2 ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

нов

52

Незастроено дворно място с площ от 1136 м2 ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

нов

53

Незастроено дворно място с площ от 1610 м2 ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

нов

54

Незастроено дворно място с площ от 1476 м2 ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

нов

55

Незастроено дворно място с площ от 1480 м2 ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

нов

56

Нежилищна сграда с прилежащо дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. "Гео Милев" №3  

нов

57

Нежилищна сграда /кафе-аперитив/ и прилежащо дворно място с площ от 842 м2 - част от ПИ № 66250.501.408 по кад. карта на с. Сенокос 

нов


В. Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди възмездно право на строеж на жители на Община Балчик за изграждане на жилищни сгради


1

ПИ № 02508.74.273 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІ-273, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 455.00 м2/

Преходен

2

ПИ № 02508.74.274 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІІ-274, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 382.00 м2/

Преходен

3

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 450.00 м2/

Преходен

4

ПИ № 02508.74.287 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ VІІ-287, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 452.00 м2/

Преходен

5

ПИ № 02508.74.262 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-262, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 470.00 м2/

Преходен

6

ПИ № 02508.74.261 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХІV-261, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 424.00 м2/

Преходен

7

ПИ № 02508.74.251 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІV-251, кв. 50 по ПУП на гр. Балчик, с площ 435.00 м2/

Преходен

8

ПИ № 44882.22.63 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-63, кв. 2 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 272.00 м2/

преходен

9

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2/

Преходен

10

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2/

Преходен

11

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2/

Преходен

12

ПИ № 44882.501.22 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-22, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 385.00 м2/

Преходен

13

ПИ № 53120.501.167 по кад. карта на с. Оброчище, с площ от 528 м2

преходен

14

ПИ № 02508.77.121 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІІ, кв. 148 по  УПИ на гр. Балчик, ж.к "Балик", с площ от 1 505.00 м2/

Преходен


Г. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели


1

Апартамент № 18 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.77.64.1.38/

Преходен

2

Апартамент № 10 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.77.64.1.30/

преходен

3

Апартамент № 17 в бл. № 22 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.76.18.5.37/

преходен

4

Апартамент № 10 в бл. № 22 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.76.18.5.30/

преходен

5

Апартамент № 20 в бл. № 22 ж.к"Балик", вх.А, гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.5.45/

Преходен

6

Апартамент №1, ул. "Камчия" № 7, с.Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.1 по кад. карта на с. Сенокос/

Преходен

7

Апартамент №2, ул. "Камчия" №7, с. Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.2 по кад. карта на с. Сенокос/

Преходен

8

Апартамент №3, ул. Камчия" №7, с. Сенокос /самостоятелен обект в сграда 66250.501.406.4.3 по кад. карта на с. Сенокос/

Преходен

9

Апартамент № 8,вх. В, ет. 2, бл. 39 жк "Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в  сграда № 02508.77.62.2.8 по кад. Карта на гр. Балчик/  

Нов

ІV. ОБЩИНСКИ ОБЕКТ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

1

"Претоварна станция за ТБО в ПИ № 02508.544.618, местност "Момчил" землището на гр. Балчик" и свързаната с нея техническа инфраструктура.

преходен

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2013 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.