• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


(Приета с Решение № 110, Протокол № 12 от 27.09.2004 г.)І. ОБЩА ЧАСТ


1. Тази Наредба определя реда и начина за даване на общински стипендии за придобиване на следдипломна квалификация във висши учебни заведения в страната и чужбина.
2. Целта на Наредбата е чрез повишаване квалификацията на висшите кадри и привеждането и в съответствие с изискванията на Европейския съюз да се повиши качеството на обслужване на населението в община Балчик.
3. Специалностите за които важи Наредбата се определят като приоритетни за община Балчик.
4. Кандидатите за стипендии по тази Наредба трябва да отговарят на следните условия:
4.1. Да живеят в община Балчик и да работят в общински учреждения;
4.2. Да имат образователна степен "Бакалавър" или "Магистър" по съответната специалност;
4.3. Следдипломната квалификация за която кандидата  кандидатства да е включен в списъка на приоритетните специалности.
5. Дейността по тази Наредба се финансира от общинския бюджет - обособява се Раздел "Следдипломна квалификация".

ІІ. ЧАСТ


6.1. Приоритетните за общината специалности, както и броя на необходимите специалисти се приемат на редовно заседание на общинския съвет по предложение на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания.
6.2. При изготвяне на проекторешението Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания ползва информация предоставена от общинска администрация, директорите на общински учреждения.
6.3. Проекто решението трябва задължително да включва следните точки:
6.3.1. Кои са приоритетни специалности;
6.3.2. Брой на необходимите специалисти по специалности;
6.3.3.Период на обучение на всеки специалист;
6.3.4.Размер на стипендията.
6.4. Проекторешението трябва да се предложи за решение на ОбС не по късно от месец декември на предходната година.
7.1. Кандидатстването за стипендия става чрез подаване молба до председателя на ОбС копие до кмета на община Балчик.
7.2. Молбата на кандидата трябва да има резолюция от директора на съответното общинско учреждение.
7.3. В молбата освен паспортната част, образование и стипендия по каква специалност кандидатства, кандидатът трябва да декларира съгласието си за сключване на договор между него и директора на учреждението в което работи, в който да се уредят трудово правните и финансови задължения на двете страни.
7.4. Окончателният списък с кандидатите за стипендии се приема на редовно заседание на общинския съвет по предложение на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, придружено от становище на общинска администрация.
8.1. Стипендиантите получават стипендията си от касата на учрежденията в които работят.
8.2. Сумите за стипендиите се привеждат ежемесечно от общинския бюджет.
8.3. Стипендиите на одобрените кандидати започват да се изплащат след сключване на договор между кандидата и директора на учреждението където работи, съгласуван с кмета на общината, в който освен трудовоправните и финансови задължения на двете страни задължително трябва да бъде упоменат и срокът (не по-малък от пет години) за който кандидата се задължава да работи след завършване на специализацията.

ІІІ. ЧАСТ


9.1. Тази Наредба се приема с решение на ОбС, а изпълнението  и се възлага на кмета на общината.
9.2. Промяната на Наредбата или отмяната става само с решение на ОбС.    


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС - БАЛЧИК:

/инж. Валентин Атанасов/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС - БАЛЧИК:

/д-р Пламен Димитров/