• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Община Балчик съобщава на всички граждани, че с решение №1081 от 21 декември 2012 година на Министерски съвет е издадено разрешение за промяна в размера на площ блок „Добрич"  за търсене и проучване на нефт и природен газ, съгласно чл. 2, ал. 1, т.3 от Закона за подземните богатства на територията на област Добрич.

- Разрешението е издадено на „Русгеоком БГ"АД - София.

- Размерът на проучваните площи се променя на 750,4км и се определя с координати на точките, съгласно приложения картен материал.

- На територията, определена с разрешителното, издадено на "Русгеоком БГ" АД - София, са посочени задълженията за извършване на проучвателни работи по видове и обем, съгласно работна програма - неразделна част от допълнителното споразумение към Договора за търсене и проучване.

- Контрол по изпълнение на решението и сключения договор за търсене на нефт и природен газ се осъществява от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

- Решението е обнародвано в ДВ, бр. 1 от 04.01.2013 г. и обхваща общините - Генерал Тошево, Добрич, Шабла, Каварна и Балчик.


-   Същото може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник" 

Зони извън обхвата на проучването: