• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувана на 17.01.2013 г.

ЗАПОВЕД

№ 61

гр. Балчик, 17.01.2013 г.


На основание чл.44, ал.1, т.4 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА,Решение №78-НР от 11.12.2013 г. на ЦИК, във връзка с чл.16 и &2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ и чл.134, ал.3, 4, 5, 6, 7, 9 и чл.128 от Изборния кодекс,

 

З А П О В Я Д В А М:


1. ОПРЕДЕЛЯМ места  на територията на гр.Балчик за поставяне на агитационни материали /плакати, реклами, обръщения/ по време на информационно-разяснителната кампания за насрочения на 27 януари 2013 г. национален референдум, както следва:

            - витрините на читалище "П.Хилендарски"

            - витрините на клуб кв."Изток", клуб ул."Арда" и клуб ул."Средна гора"

            - таблата за афиши в града

            - сградата на ул."Черно море" /"Темелковия хан"/

            - витрините на автогарата

2. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради, общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери.

3. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота.

4. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и електрическите стълбове както и използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

5. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

6. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

7. ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали до края на изборния ден.

8. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в заповедта, да се счита за нарушение и да се санкционират.

9. В срок от три дни след деня на референдума /27.01.2013 г./ инициативните комитети  премахват  поставените от тях  агитационни материали по повод на вече приключилия референдум.

При заявяване от страна на инициативните комитети, да се предоставя безвъзмездно помещение за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса на референдума.Предоставянето на помещението и на времето за ползването да е при спазване принципа на равнопоставеност.Ползването на помещението се отнася за информационно-разяснителната кампания до 25.01.2013 г.

Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно, съгласно ЗАНН.

Препис от настоящата  заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. Жителите на гр.Балчик да бъдат запознати с реда и начина на поставяне на предизборните материали чрез интернет страницата на общината и средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова, секретар на община Балчик.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик