• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувана на 28.11.2012 г.

З А П О В Е Д

1187

ГР.Балчик, 28.11.2012г.


На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС и чл.54,ал.3 от Изборния кодекс във връзка с повеждането на Национален референдум на 27.01.2013 год,


Н А Р Е Ж Д А М :


1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за Обявяване на избирателните списъци в община Балчик за провеждане на предстоящия Национален референдум насрочен на 27.01.2013г., съгласно приложение №1 - неразделна част от настоящата заповед.

2. Настоящата заповед да се обяви на населението чрез средствата за масово осведомяване, а копие от нея да се предостави на РИК-Добрич.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова - Секретар на община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик