• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувана на 28.11.2012 г.

З А П О В Е Д

1189

ГР.Балчик, 28.11.2012 г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.4 от ЗПУГДВМС и чл.71, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс във връзка с провеждането на Национален референдум на 27 януари 2013 година


О Б Р А З У В А М :


1. 36 /тридесет и шест/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за провеждането на Национален референдум на 27 януари 2013г. съгласно приложение №1, и техния обхват по приложение №2, които са неразделна част от настоящата заповед.


2. УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация както следва:


080300001 - гр.Балчик ул."Черно море"№18

080300002 - гр.Балчик ул."Дионисополис"№3

080300003 - гр.Балчик ул."Сарацин"№6

080300004 - гр.Балчик ул."Черно море"№40

080300005 - гр.Балчик ул."Черно море"№40

080300006 - гр.Балчик ул."Христо Ботев "№6

080300007 - гр.Балчик ул."Средна гора "№73

080300008 - гр.Балчик ул."Арда" №5

080300009 - гр.Балчик ул."Ген.Колев"№2

080300010 - гр.Балчик ул."Ген. Колев"№2

080300011 - гр.Балчик ул."Дунав"№16

080300012 - гр.Балчик ул."Варненска "2

080300013 - гр.Балчик ул."Дунав"№16

080300014 - гр.Балчик ул."Люлин"№1

080300015 - гр.Балчик ул."Д-р Зл.Петков"№34-Районна болница

080300016 - с.Безводица ул."Девета"№7

080300017 -  с.Бобовец ул."Първа "№6

080300018 - с.Гурково ул."Възход"№1 / +с. Брястово/

080300019 - с.Дропла ул."Стара планина "№3

080300020 - с. Дъбрава ул."Първа"№22

080300021 - с.Змеево ул."Искър "№38

080300022 - с.Кранево ул."Черно море"№7А

080300023 - с.Кремена ул."Първа "№13

080300024 - с.Ляхово ул."Първа"№14

080300025 - с.Царичино ул."Девета "№31

080300026 - с.Оброчище ул."Мусала "№1 /+КК"Албена"/

080300027 - с.Оброчище ул."Мусала"№1

080300028 - с.Рогачево ул."Лозар"№22

080300029 - с.Преспа ул."Седма"№12

080300030 - с.Сенокос ул."Девети септември"№53

080300031 - с.Карвуна -психиатрична болница

080300032 - с.Соколово ул."Кирил и Методий"№57

080300033 - с.Стражица ул."Четвърта"№5

080300034 - с.Тригорци ул."Втора"№14

080300035 - с.Храброво ул."Първа"№13

080300036 - с.Църква ул."Втора "№5А


3. Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, а копия от нея да се предостави на РИК-Добрич и ръководствата на политически партии и коалиции от партии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик