(приета с Решение № 184 по Протокол № 21 от  31.03.2005 г. на общински съвет - Балчик, изм. и доп. С Решение № 635 по Протокол № 58 от 27.04.2007 г.)

(ОТМЕНЕНА с Решение 258 по Протокол № 19 от 29.11.2012 г.)ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба има за цел, B съответствие със Закона за общинската собственост и други действащи законови и подзаконови нормативни актове, да уреди условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища и гаражи.
Чл. 2. (1) Общинските жилища по своето предназначение са:
1. жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
2. жилища за продажба и замяна;
3. ведомствени жилища за настаняване под наем; 4. резервни жилища за настаняване под наем;
5. оборотни жилища - за настаняване на бивши
собственици, чиито имоти са отчуждени, по предаване на отстъпения им в обезщетение жилищен имот.
(2) Броят на жилищата в групите по ал. 1 се определят, както следва:
1. жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - наличният жилищен фонд с изключение на жилищата по т. 3, т. 4 и т. 5;
2. жилища за продажба и замяна са част от жилищата по т. 1 и т. 3. Те се индивидуализират и определят с решение на общински съвет по предложение на кмета;
3. ведомствени жилища за настаняване под наем - по 5 % от жилищния фонд;
4. резервни жилища за настаняване под наем - до 15 % от жилищния фонд;
5. оборотни жилища - според необходимостта.
(3) Общинският съвет по предложение на кмета на общината може да променя броя и вида на групите по ал. 2, съобразно конкретните потребности.
(4)  Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди.
(5) Забраната по ал. 4 не се прилага в случаите, когато общината разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията за настаняване. В тези случаи използването на общинските жилища за нежилищни нужди е допустимо след промяна на предназначението им по реда на Закона за устройство на територията.
Чл. 3.    (1) Кметът организира и контролира управлението на общинските жилищни имоти.
(2) Отделни дейности по стопанисването им той може да възлага със заповед на структури на общинска бюджетна издръжка.

ГЛАВА ВТОРА
ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА


Чл.4. В общинските ведомствени жилища се настаняват временно до прекратяване на трудовото им правоотношение щатни служители в общинската администрация, които отговарят на условията за настаняване в общински жилища за отдаване под наем и имат не по-малко от една година трудов стаж в общинска администрация.
Чл. 5. (1) Със заповед на кмета на общината се назначава комисия по настаняването в общински ведомствени жилища в състав: председател - главен секретар на общината и членове.
(2) Комисията разглежда молбите и прави мотивирани предложения до кмета на общината за настаняване след преценка на условията по чл. 4.
Чл.6. Настаняването във ведомствените жилища се извършва със заповед на кмета на общината, въз основа на която се сключва договор за наем.

ГЛАВА ТРЕТА
ОБОРОТНИ ЖИЛИЩА


Чл. 7.    B оборотните жилища се настаняват временно при условия и по ред, определени от общинския съвет:
1. наематели на недвижими имоти, отчуждени по реда на глава трета от Закона за общинската собственост;
2. наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване и пристрояване;
3. наематели на общински жилища, в които се извършва ремонт или реконструкция.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА


Чл. 8.    (1) B резервните жилища се настаняват за срок не повече от 2 години граждани:
1. чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия или на други изключителни обстоятелства;
2. осъдени да освободят заеманото от тях общинско жилище;
3. в чиито семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.
(2) Настаняването в жилищата по ал. 1 се извършва след установяване, че лицата или членове на семейството им не притежават годни за обитаване жилище или вила със заповед и
договор.

ГЛАВА ПЕТА
ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ


Чл. 9.    По реда на тази глава се извършва настаняване в жилища, предназначени за отдаване под наем.
Чл. 10. (1) Жилища за отдаване под наем са новопостроени и налични свободни жилища,
(2) He ce допуска пренаемане на общински жилища.
Чл. 11. (1) B жилища за отдаване под наем се настаняват нуждаещи се от жилище български граждани, които отговарят едновременно на следните условия:
1. не притежават жилище или вила, годни за постоянно обитаване, или идеална част от такива, които да задоволяват техните жилищни нужди, определени в чл. 18, aл. 1 от тази Наредба;
2. не притежават жилищен или вилен имот в районите на населеното място, в районите на населените места от 0, І и ІІ функционален тип; имот в курортни зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от морската брегова ивица;
3. не са прехвърляли имоти no т. 1 и т. 2 на други лица в срок не по-малък от 10 години към датата на кандидатстване за настаняване под наем с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;
4. не притежават имущество в налични парични средства no влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства. земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези no т. 1 и т. 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност по-голяма от 2/3 от цената на жилище, съответстващо на нуждите за жилищно задоволяване. Оценката на притежаваното имущество се извършва от лицензиран оценител;
5. една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 18, ал. 1;
6. имат адресна регистрация в гр. Балчик /или съответното населено място на територията на общината, за които кандидатстват за настаняване под наем/ през последните пет години без прекъсване;
7. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива не е прекратявано no чл. 46 от Закона за общинската собственост, освен ако са изтекли повече от две години от освобождаване на жилището.
(2) Обстоятелствата no предходната алинея се установяват от комисията no чл. 9, aл. 1 от Наредбата.
Чл. 12. (1) По изключение в жилищата no чл. 2, aл. 1, т. 1 могат да се настаняват за срока на работата им, но не повече от три години, специалисти, работещи B държавни бюджетни структури, за които съответният ръководител на учреждението е направил предложение до кмета и е обосновал необходимостта от предоставяне на общинско жилище.
(2) B този случай чл. 18, an. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 не се прилагат и картотекиране нe ce извършва.
(3) Кандидатстването за настаняване no този ред се извършва въз основа на документите no чл. 8, aл. 2 и предложение от ръководителя на държавното бюджетно учреждение.
(4) Определената no общия ред наемна цена се коригира с коефициент 1,5. Когато предоставеното жилище надвишава нормите за жилищно задоволяване, определени no чл. 18, за жилищната площ над тези норми, наемната цена се коригира с коефициент 3,00.
Чл.13. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствените жилища имат специалистите, щатни служители в общинска администрация или в бюджетни структури на общинска издръжка.
(2) B жилищата no чл. 2, aл. 1, т. 3 кметът настанява под наем специалисти, ако те и членовете на семейството им не притежават годно за обитаване жилище или вила B гр. Балчик, за срока им на работа B съответното ведомство.
(3) Определената no общия ред наемна цена се коригира с коефициент 1,5. Когато предоставеното жилище надвишава нормите за жилищно задоволяване, определени no чл.
18, за жилищната площ над тези норми, наемната цена се коригира с коефициент 3,00.
Чл. 14. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем за срок не по-дълъг от две години в резервните общински жилища имат граждани:
1. чиито жилища са станали негодни за обитаване B резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;
2. B чиито семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.
(2) Настаняването се извършва след установяване, че лицата no aл. 1 или членове на семейството им не притежават годни за обитаване жилище uлu вила.
(3) C решение на общинския съвет B резервни жилища могат да се настаняват и кметове, заместник-кметове и кметски наместници, които нямат жилище в съответното населено място, за времето, през което заемат съответната длъжност.
Чл.15.    Кандидатите за настаняване под наем B общински жилища представят следните документи:
1. Молба и Декларация - образец;
2. Удостоверение от данъчна служба за кандидата и членовете на семейството му за липса на имоти в гр. Балчик;
3. Удостоверение от службата по вписвания към Балчишки районен съд за липсата или наличието нa прехвърлителни сделки за всички членове на семейството;
4. Удостоверение за доходите на членовете на семейството за период от една година назад:
4.1. Неработилите през този период и регистрирани в Дирекция "Бюро no труда"- служебна бележка от ДБТ;
4.2. Неработилите    през    този    период и нерегистрирани B ДБТ - клетвена декларация,
4.3. Получавалите социални помощи - служебна бележка от Дирекция "Социално подпомагане";
5. Konue от адресна карта или копие от документ за самоличност;
Чл. 16. (1) За настаняване под наем в общинските жилища no Чл. 2, aл. 1, т. 1 кметът на общината назначава комисия 38 установяване на жилищните нужди на гражданите и картотекирането им. B комисията се включват служители от общинска администрация (технически специалисти, юристи, лекари и др. ).
(2) Комисията no aл. 1 разглежда в двумесечен срок подадените молби и взема решение, с което картотекира и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства (лица) no гpynu u подгрупи uлu отказва включване на гражданите в картотеката.
(3) Решението на комисията се обявява на определено за целта място в общината и може да се обжалва no реда на Закона за административното производство.
Чл. 17. (1) Лицата и семействата, които отговарят на условията no чл. 4, aл. 1, ce подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва;
1. заемащи жилищна площ и ползващи не no-мaлко oт година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;
2. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани no установения за това ред;
3. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне;
4. заемащи недостатъчна жилищна площ no нормите на чл. 18, aл. 1.
(2) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство npu спазване на следната последователност Ha:
1. семейства с две и повече деца;
2. самотни родители на непълнолетни деца;
3. семейства, в които един от членовете е с експертно решение на ТЕЛК/РЕЛК с намалена работоспособност/социална адаптация над 71%;
4. млади семейства;
5. семейства или лица, които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия.
Чл. 18. (1) Установяват се следните норми за жилищно
задоволяване:
1. на едночленно семейство - до 25 кв.м. жилищна площ; 2. на двучленно семейство - до 40 кв. м. жилищна площ; 3. на тричленно и четиричленно семейство - до 55 кв. м.
жилищна площ;
4. на семейство с пет и повече членове - до 15 кв. м. жилищна площ в повече за следващите членове.
(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.
(3) За задоволяване на специфични жилищни нужди може да се предостави допълнителна жилищна площ до 15 кв.м.:
1. на хабилитирани научни работници, които не притежават помещения или ателиета за упражняване на научна и творческа дейност;
2. когато член от семейството страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице;
3. на млади семейства;
4. на семейство, с което са живели непрекъснато в едно домакинство в продължение на две и повече години и продължават да живеят пълнолетни низходящи и възходящи, които не притежават жилищен или вилен имот в страната.
(4) Когато предоставеното жилище надвишава нормите за жилищно задоволяване no предходните алинеи, за жилищната площ над тези норми наемната цена се коригира C коефициент 2,00.
Чл. 19. (1) За нуждаещите се от жилища лица и семейства, отговарящи на условията на чл. 4, an. 1 в общината се съставят: Картотека за гр. Балчик и Картотека за останалите населени места в общината. Те се поддържат за период от 1 януари до 31 декември. Картотеките, обхващащи предходни периоди, се съхраняват в общинския архив.
(2) Картотекирането на нуждаещи се от жилища граждани се извършва въз основа на документи no чл. 15 и данни за предишни вписвания B картотеката.
Чл. 20. (1) При промяна на декларираните данни no чл. 15 картотекираните граждани са длъжни в едномесечен срок да уведомят писмено общината чрез актуализация на декларацията.
(2) Гражданите, посочили неверни данни uлu обстоятелства no чл. 15, носят отговорност no чл. 309 от Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката за срок oт пет години.
(3) Изваждането от картотеката се извършва C решение на комисията no чл. 16, aл. 1. Решението се обявява на подходящо за целта място B общината и се обжалва no реда на Закона за административното производство.
(4) Документите, подадени от граждани при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват до пет години.
Чл. 21. (1) Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани не се променя в течение на годината освен при условията на чл. 20, aл. 1 и служебно от комисията no чл. 16 с протокол.
(2) Въз основа на определената към 31 декември на предходната година поредност no rpynu u подгрупи, на броя и вида на жилищата, които ще се предоставят през годината, комисията no чл. 16 изготвя проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.
(3) Проекто-списъкът no aл. 2 се обявява до 31 януари на определено за целта място в общината. B 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да отправят възражения до кмета на общината.
(4) Постъпилите възражения се разглеждат в 14дневен срок oт комисията no чл. 16, докладват се на кмета на общината, който взема решение и утвърждава окончателния списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.
(5) Настаняването на гражданите и техните семейства, включени в списъка, продължава до изчерпването му uлu no утвърждаването на нов списък за следващата година.
(6) Включените в списъка за настаняване граждани и техните семейства, отказали повторно предложение за настаняване, отпадат от него за текущата година.
(7) Гражданите, включени в списък за настаняване под наем и не получили жилища, с изключение на тези no aл. 6, се включват в началото на списъка за настаняване през следващата година при наличие на установена жилищна нужда.
Чл.22. B едно жилище се настанява само едно семейство. Две и повече семейства могат да се настанят no изключение в едно жилище само с тяхно изрично писмено съгласие, освен ако жилището е по-голямо от нормите no чл. 18.
Чл. 23. (1) Когато nopaдu намаляване на броя на членовете на семейството, същото не покрива нормите за настаняване (чл. 18), в едномесечен срок, а в случай на смърт - в тримесечен срок, наемателите подават молба за настаняване в друго общинско жилище съобразно нормите.
(2) Ако наемателите не направят искане в посочените B aл. 1 срокове, органът no настаняването може да издаде настанителна заповед служебно. Ако в едномесечен срок от връчването на заповедта наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, a наемното правоотношение за заеманото жилище се прекратява.
Чл. 24.    (1) Кметът на общината издава заповедите за
настаняване в жилищата за отдаване под наем.
(2) B заповедта за настаняване се посочват:
- видът и местонахождението на жилището;
- трите имена и ЕГН на настаненото лице;
- броят на членовете на семейството;
- срокът за настаняване;
- наемната цена
Чл. 25. (1) Заповедта за настаняване се издава на името на член от семейството - български гражданин и се отнася за всички членове на семейството.
(2) Преди издаване на заповедта членовете на семейството подават декларация за семейно и имотно състояние. За неверни данни деклараторът носи отговорност no чл. 313 от Наказателния кодекс.
(3) Заповедта за настаняване се връчва на настанения no реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 26. (1) Ако настаненото семейство не заеме определеното жилище в едномесечен срок от фактическото предаване на жилището с протокол-опис за определяне на наемната цена и въвод, същата се отменя от кмета на общината.
(2) Заповедта за отмяна no предходната алинея може да се обжалва no реда на Закона за административното производство.
Чл. 27. (1) Въз основа на настанителните заповеди no тази глава се сключват писмени договори C кмета на общината, B които се определят редът за приемане и предаване на имота, правата и задълженията на страните, наемната цена, санкциите и отговорностите при неизпълнение.
(2) Договорът се сключва за срок от две години. След изтичане на посочения срок договорът за наем може да бъде продължен с нов двугодишен срок. За да бъде удължен договорът за наем, е необходимо наемателят да отговаря на условията на чл. 11 от настоящата наредба, като следва да бъде посочено и удостоверено, че лицето:
1. не е подобрило социалния си статус;
2. е заплащало редовно наемната цена за срока на
договора;
3. не е придобило имот;
4. няма задължения към общината.
Чл.28. Наемните правоотношения се прекратяват на основание u no реда на чл. 46 от Закона за общинската собственост, a принудителното освобождаване - no реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.
Чл. 29. Наемната цена на жилищата се определя за 1 кв.м. полезна площ, съобразно функционалния тип на населеното място и зоната, в която жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото мy съоръжаване, както и от качеството на околната среда.
Чл. 30. (1) Основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ е 0.30 лева и се отнася за жилище със следните показатели:
1. Местонахождение на жилището според функционалния тип на населеното място и зоната, в която попада - втора зона в гр. Балчик - трети функционален тип;
2. Конструкция на сградата - панелна;
3. Разположение на жилището във височина - първи
етаж;
4. Изложение - преобладаващ - изток или югоизток за жилищните помещения;
5. Благоустройствено съоръжаване - с водопровод, канализация и електрификация.
(2) Основната наемна цена се обявява със заповед на кмета на общината.
Чл. 31. Комисията no чл. 16 от настоящата наредба no предложение на Управителя на ОбП "БКС" утвърждава с протоколопис коригирана цена (намалена до 10 на сто или увеличена до 40 на сто основната наемна цена) за показатели, свързани с качеството на обитаваното жилище и на средата около нero.
Чл. 32.    Така утвърдената цена no предходния член може да бъде обжалвана пред кмета на общината в 7-дневен срок от връчването.
Чл. 33. B 14-дневен срок от получаването на жалбата органът, определил наемната цена, може да преразгледа цената и да я коригира като уведоми жалбоподателя, като издава настанителна заповед с определената наемна цена.
Чл. 34. При несъгласие с наемната цена, определена в настанителната заповед, същата може да се обжалва no реда на Закона за административното производство.
Чл.35. Когато наетата жилищна площ от едно семейство е над нормите на жилищно настаняване, разликата на всеки квадратен метър над тази норма се заплаща в двоен размер на установената наемна цена за квадратен метър полезна площ.
Чл.36. Месечната наемна цена за площта, ползвана общо от двама или повече наематели - членове на различни семейства, се разпределя помежду им пропорционално на броя на членовете на семействата.
Чл. 37.    Всички намаления или увеличения се изчисляват върху основната наемна цена.
Чл.38.    При ползване на нежилищни помещения за жилищни нужди се прилагат цените за жилища.


ГЛАВА ШЕСТА
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА

Чл. 39. (1) C решение на общинския съвет се определят общинските жилища, които могат да се продават Ha:
1. спестители, правоимащи no ЗУЖВГМЖСВ;
2. наемателите, настанени в тях no административен ред;
3. други лица, след провеждане на търг.
(2) Отдел "Общинска собственост", след проучване на наличния жилищен фонд, подготвя списък на жилищата, които се предлагат да бъдат определени за продажба. B списъка се включват предварително жилищата:
1. намиращи се в сгради - етажна собственост, в които повече от две трети от обектите са собственост на физически или юридически лица;
2. чиито наематели са правоимащи спестители, включени в списъка no чл. 7 от ЗУ}КВГМЖСВ;
3. други жилища no предложение на отдел "Общинска собственост", съгласувано с О6П "БКС".
(3) B списъка no aл. 2 не могат да се включват жилищата no чл. 48 от Закона за общинската собственост. Тези жилища не могат да бъдат предмет и на замяна. He могат да се продават и жилища, в които се настанени две или повече семейства, които не образуват домакинство.
(4) Списъкът no aл. 2 се предоставя на кмета на общината, който го внася за разглеждане в общинския съвет.
(5) Ha базата на направеното предложение
общинският съвет определя жилищата за продажба.
Чл. 40. (1) Наемател на общинско жилище, който е настанен в него no административен ред, може да го закупи, ако отговаря на следните условия:
1.    да е български гражданин;
2. да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище - чл. 11;
3. да е наемател на общинско жилище, на основание на настанителна заповед, не по-малко от пет години без прекъсване;
4. да обитава общинско жилище, предназначено за продажба no решение на общински съвет.
(2) Наематели на общински жилища, които са правоимащи no ЗУЖВГМЖСВ, включени в окончателния списък no чл. 7 от същия закон, могат да закупят жилището, в което са настанени, без да отговарят на условията no т. 2 и 3 на aл. 1.
(3) Спестител, правоимащ no ЗУЖВГМЖСВ, може да закупи жилище, ако е включен в окончателния списък no чл. 7 на същия закон. Продажбата се извършва no реда на ППЗУ}КВГМЖСВ.
Чл. 41. (1) Продажбата на общински жилища на лицата no чл. 40, aл. 1, т. 1 и 2 се извършва no тяхна писмена молба до кмета на общината. Към молбата се прилагат настанителна заповед и договор, декларация за семейно и имотно състояние, служебна бележка от О6П "БКС" за доказване, че лицето редовно заплаща определения му месечен наем.
(2) (Изм. И доп. С Решение № 635, Протокол №58 от 27.04.2007 г.) Отдел "Общинска собственост" проучва дали са налице условията по предходния член, aл. 1 и 2, след което се изготвя оценка на жилището.
(3) Изм. И доп. С Решение № 635, Протокол №58 от 27.04.2007 г.) Цената се определя като данъчната оценка на жилището се увеличава с 20 на сто. При продажба на жилищна сграда с прилежащо дворно място, на наемателя, настанен по административен ред, цената на прилежащото дворно място се определя, като данъчната му оценка се увеличава с 20 на сто;
(4) Продажбата се извършва със заповед на кмета на общината, B която се посочват: видът и местонахождението на жилището, купувачът, цената и другите дължими плащания, както и начинът и срокът на плащане.
(5) Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.
(6) Ако в посочения в заповедта no aл. 4 срок за плащане, купувачът на преведе дължимите суми, се счита, че се е отказал CT закупуване и преписката се прекратява със заповед на кмета на общината, с която се отменя и заповедта no aл. 4.
(7) След като купувачът извърши плащането на цената и на дължимите данъци и такси в срока, посочен B заповедта no aл. 4, отдел "Общинска собственост" изготвя договор за продажба B четири екземпляра.
(8) Договорът се подписва от кмета на общината и от купувача. Продажбата се счита за извършена от датата на вписване на договора.
(9) Договорът за продажба се вписва от купувача в Служба no вписвания към Районен съд гр. Балчик, след което два
екземпляра от вписания договор се предоставят в отдел "Общинска собственост" за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост.
Чл. 42. (1) Продажбата на жилища no чл. 39, aл. 2, т. 3 се извършва от кмета на общината след провеждане на търг no реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
(2) Началната тръжна цена се определя от лицензиран оценител.

ГЛАВА СЕДМА
ОБЩИНСКИ ГАРАЖИ


Чл. 43. (1) C решение на общински съвет се определят общинските гаражи:
1. предназначени за отдаване под наем;
2. предназначени за продажба на лица, настанени в тях no административен ред;
3. предназначени за продажба на търг.
(2) Решението no aл. 1 се приема no предложение на кмета на общината, подготвено от отдел "Общинска собственост".
Чл. 44. (1) Определянето на наематели на общински гаражи се извършва B следния ред:
1. инвалиди - наематели на общинско жилище или собственици на жилище в сградата, в която ca построени гаражите, в случай, че притежават лек автомобил и не притежават друг гараж;
2. други наематели на общинско жилище или собственици на жилище в сградата, които притежават лек автомобил и не притежават друг гараж.
(2) Когато броят на гаражите e no-малък oт кандидатите no т. 1 и 2 на aл. 1, след настаняване на лицата no aл. 1, се тегли жребий между лицата no т. 2.
(3) Ако след предоставяне на гаражи на лицата no т. 1 и 2 на aл. 1, останат свободни гаражи, те се включват в списъка, като предназначени за продажба на търг no пазарни цени.
Чл.45. По отношение на реда за настаняване, освобождаване и продажба на общински гаражи се прилага редът, предвиден за общински жилища.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл.45 a от закона за общинската собственост;
§ 2. Всички действащи към момента на приемането на настоящата наредба договори за наем са със срок на действие до 31.12.2005 г., след което редът за установяването на жилищните нужди, настаняването под наем и продажба на жилища се извършва по реда на наредбата.

Наредбата е приета с Решение №184 от 31.03.2005 г. по протокол № 21, на общински съвет- Балчик, доп. И изм. с Решение № 635 по Протокол № 58 от 27.04.2007 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС - БАЛЧИК:
    /инж. В. Атанасов/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС - БАЛЧИК:
    /д-р Пл. Димитров/