• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Публикувано на 23.11.2012 г.

Очакваме Вашите предложения и становища по проекта за промяна на
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

 

         ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик  и публикуването на проекта на интернет страницата на Община Балчик, на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.


Мотиви в съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА


1. Причини за промяна на настоящата Наредба:

 

         Във връзка с обявените за противоконституционни алинеи четвърта и пета  на чл.61с от ЗМДТ/публикувано РКС №5 в ДВ бр.30 от 2012г./, възниква необходимост от актуализация в разпоредбите на горепосочената наредба за 2013г. С отмяната на 30%-то изравняване на туристическия данък и гласуваните минимални ставки на размери за 2011г. се понижи събираемостта и прихода през 2012г. Намалението на размера на събрания данък за 2012г.  спрямо 2011г. е около 200 000 лв.  Законовата промяна възстановява принципа на облагане с туристическа такса до 2010г. Предложената промяна компенсира занижения размер на туристически данък с предвидено 30% изравняване за 2012г.,променено законово от месец юли 2012г. и невъзможност за промяна през течение на годината в съответствие с чл.1 ал.4 от ЗМДТ.

         Извършен е цялостен преглед и анализ на размера в Приложение 3 към чл.56 по видове патентни дейности, систематизирани са, за да придобият по ясен, точен и икономически обоснован вид. Задължените лица за патентен данък са изяснени в чл.48 ал.1 от Наредбата , които са ограничен кръг физически лица с оборот за предходната година до 50 000лв. и нерегистрирани по ЗДДС. Това са изключително лица, които извършват малък бизнес с ниски обороти. Предложеното намаление на размер на патентен данък е съобразено с горното, както и с предложения размер на туристически данък. 

         В приложение №2 към чл.50 от Наредбата са групирани  зоните по населени места с цел постигане яснота и прозрачност при облагане с патентен данък. Обособените първа и втора зона съответстват на икономическата обстановка и условията за търговия в отделните населени места.


2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

         Постигане на по - голяма яснота, конкретност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци.

         Прецизиране на размерите от Наредбата и съобразяването им с действащата икономическа обстановка, с което ще се постигне поощряване на малкия бизнес и своевременно внасяне на данъци.

         Повишаване качеството на предлаганите услуги от дейности облагани с патентен данък с което се подобрява туристическия облик на общината.

         С разходване приходите от туристически данък по чл.10, ал.2 от Закона за туризма се подобрява инфраструктурата и като цяло условията за туризъм в общината. 

         Осъществяване на ефективен контрол по отношение на недобросъвестни лица, които целят да избегнат заплащането на данъци.


3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба.

         За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   

Ще се даде възможност на физическите лица - задължени за данъци на Община Балчик , да подобрят предлаганите услуги и в частност туристическата услуга за района.

Ще се постигне по -бързо и качествено обслужване на гостите и гражданите на града, което е предпоставка за по-добра бизнес среда и привличане на инвестиции.

Ще се повиши събираемостта на данъците и ще се сведе до минимум възможността за некоректно отношение и избягване на заплащане.

5. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба.

         За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

6. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

         Предлаганите промени на Наредбата са разработени в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове/ЗМСМА, ЗМДТ, ЗУТ , ДОПК.

         Приема поправки в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик във връзка с  намаляване размера на патентен данък и обявените за противоконституционни алинеи четвърта и пета  на чл.61с от ЗМДТ/публикувано РКС №5 в ДВ бр.30 от 2012г./относно туристически данък:

 

§1. В чл.50 Приложение №2 се изменя така:

 

Приложение № 2 към чл. 50. 

Зона

 

 

Населени места/улици

І-ва


гр. Балчик , КК Албена и с.Кранево


ІІ-ра


Всички останали населени места в Община Балчик


§2. В чл.56 Приложение №3 се изменя така: 


Приложение № 3 към чл. 56.

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

 

Патентни дейности,

съгласно чл. 61 от ЗМДТ

 

І-ва зона

ІІ-ра зона

1

2

3

1. Хотели и други средства за настаняване с не повече от 20 стаи - за стая 1 и 2 звезди


25


25

2. Заведения за хранене и развлечения в лева за място за консумация, вкл. и на открити площи или за обект:а) ресторанти:

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

6

б) заведения за бързо обслужване:

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

3

в) питейни заведения, с изключение буква "е":

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

2

г) кафе - сладкарници:

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

3

д) барове:

дневни

- 2 звезди

20

5

- 3 звезди

50

10

нощни

- 2 звезди

30

5

- 3 звезди

60

20

е) бюфети, каравани и павилиони - за обект

300

75

3. Търговия на дребно до 100 кв.м. за 1 кв.м. нетна търговска площ

15

2

4. Платени паркинги за 1 място за паркиране

10

10

5. Дърводелски услуги

300

40

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги

300

40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали

500

500

8. Обущарски и шапкарски услуги

40

40

9. Металообработващи услуги

300

100

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги, за 1 работно място

300

60

11. Машинописни и/или копирни услуги на брой устройства

270

180

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки на брой работно място

270

130

13. Маникюр, педикюр на брой работно

място

270

60

14. Часовникарски услуги

270

60

15. Тапицерски услуги

300

180

16. Автомивки, ремонт, регулиране и балансиране на гуми

300

190

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги и др. услуги по техн. обслужване и ремонт на МПС

500

280

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации

300

100

19. Стъкларски услуги

300

100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти

270

47

21. Отдаване на видеокасети под наем

300

300

22. Компаньонски и компаньони

3000

3000

23. Масажистки и масажисти

500

500

24. Гадатели, екстрасенси и бионерготерапевти

2000

2000

25. Фотографски услуги

300

200

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти на 1 обект за извършване на дейността

100

100

27. Санитарни възли, наети под аренда

300

150

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини

198

50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги

50

50

30. Заложни къщи

3000

3000

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература

30

30

32. Ремонт на компютри, компютърна и др. електронна офис техника (копирни апарати, факс-апарати, принтери и др.)

300

300

33. Игри с развлекателен или спортен характер - за брой съоръжения33.а).  Развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи чрез вкарването на монети или жетони

100

100

33.б). Минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла

8

8

33.в). Зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор и билярд - за маса

40

40

34. Фитнесцентрове и спортни зали:

-за кв. м.:

4

1,50

-за фитнесуред:

300

300

35. Химическо чистене, пране и гладене - за брой съоръжения

133

133

36. Мелничарски услуги36.а). Мелници за брашно:- на линеен сантиметър от дължината на млевната линия

18

18

36.б). Мелници за фураж стационарни

600

600

37. Услуги с атрактивен характер37.а). корабчета, на брой

750

750

37.б). лодки, на брой

450

450

37.в). яхти, на брой

900

900

37.г). джетове, на брой

900

900

37.д). влакчета, на място

30

30

37.е). файтони, на място

75

75

37.ж). водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, вкл. надуваеми, водни увеселения, на брой оборудване

150

150

37.з). зимни ски (вкл. ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни, на брой оборудване

150

150

37.и). въртележки, виенски колела, блъскащи колички, велосипеди и рикши, на място

150

150

37.к). детски колички и моторчета, на брой

150

150

37.л). стрелбища, на брой

300

300

38. Обучение на водачи на МПС - за едно МПС38.а). мотопеди, мотоциклети

200

200

38.б). други МПС

400

400

39. Услуга "Пътна помощ" на ППС - дейност с 1 ППС

2000

2000

40. Услуга със земеделска и горска техника, за брой техника40.а). комбайн

330

330

40.б). трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и др. самоходни и самодвижещи се машини

110

110

40.в) прикачни, навесни и стационарни машини

11

11
§1. В чл.58 ал.1 се изменя така:


Чл. 58 (1) Размерът на дължимия туристически данък за 2013г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,30 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,45 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 0,60 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 0,75 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 0,90 лв. за нощувка.

§2. В чл.58 алинеи четвърта и пета обявени за противоконституционни с РКС №5 в ДВ бр.30 от 2012г.

"§3.Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.


Внася:

Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик