• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

(Приета с Решение 197 по Протокол № 25от 05.12.2008 година; Отменени т. 6, ал. 3, чл. 12 и т. 1, т. 4 и т. 6, ал. 1, чл. 26 с Решение № 373 от 01.10.2018 г. по Адм.дело № 275 от 2018 г. на Административен съд - Добрич)


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. Тази наредба регламентира реда и условията за отглеждане и регистриране на кучета на територията на Община Балчик.
Чл.2. Според начина на отглеждане и предназначението им, кучетата се класифицират на:
1. Регистрирани - собственост на физически и юридически лица, организации, учреждения и други, и са записани в регистрите на общината.
2. Нерегистрирани - собственост на обитателя на жилището, организацията или учреждението, в което домуват, но са без регистрация.
3. Безнадзорни - когато са с определен собственик и са без или с регистрация, но се движат свободно без придружител.
4. Безстопанствени - когато са без собственик и са без или с регистрация и са свободно движещи се.
Чл.3. Гражданска и административно-наказателна отговорност носят:
(1) Собствениците и водачите на кучета за действията на стопанисваните, съответно водените от тях кучета.
(2) Кмета на община Балчик, кметовете и кметски наместници на населените места на територията на общината за безстопанствените и свободно движещи се кучета.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ


Чл.4. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират след навършване на четиримесечна възраст.
Чл.5. Регистрацията на кучета е двустепенна

- ветеринарно-медицинска
- административна.

Чл.6.
(1) Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва от частно практикуващ ветеринарен лекар по реда, определен в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Административната регистрация се извършва от длъжностно лице в отдел "Соственост и стопанство" при дирекция "Устройство на територията, собственост и инвестиции" при Община Балчик след подаване на декларация по чл.117 от ЗМДТ и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 10.00 лв. (Десет лева) от собствениците, определен в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Балчик.
Чл.7. Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в дирекция "Местни данъци и такси" при Община Балчик. Към декларацията се прилагат копия на:
1. Ветеринарномедицински паспорт на кучето (ако има наличие на такъв) - IІ-ва и ІІI-та страница;
2. Документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.)
Чл.8. (1) Регистрацията се извършва еднократно.
Чл.9. Отдел "Собственост и стопанство" при дирекция "Устройство на територията, собственост и инвестиции" при общинска администрация води регистър, който съдържа следните реквизити:
1. Номер и дата на регистрацията.
2. Трите имена и постоянен адрес на собственика.
3. Адрес, на който пребивава кучето.
4. Порода, външни белези и име на кучето, съгласно ветеринарномедицинския паспорт.
5. Цел за използване на кучето.
6. Дата на кастрация на кучето (ако е извършена), удостоверена със съответния документ.
7. Отпадане от регистрация и причини за това
8. Платена такса - номер на квитанция, дата.
Чл.10. Дирекция "Местни данъци и такси" текущо предоставя 1 екземпляр от подадената декларация в дирекция "Устройство на територията, собственост и инвестиции".
Чл.11. (1) В едномесечен срок в деловодството на Община Балчик или в съответното кметство собствениците на кучета да обявяват всички настъпили изменения /продажба, смърт и промяна на местоживеене/.
(2) Настъпилите и регистрирани промени се подават своевременно в дирекция "Устройство на територията, собственост и инвестиции" служебно от длъжностното лице на дирекция към дирекция "Местни данъци и такси".
Чл.12. (1) Таксата за притежание на куче се заплаща ежегодно в дирекция "Местни данъци и такси" до 31 март на съответната календарна година, или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
(2) За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(3) От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, но подлежат на регистрация, собствениците на:
1. Кучета на инвалиди;
2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. Кучета, използвани за опитни цели;
4. Кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. Кастрирани кучета;

6.Отменена т. 6, ал. 3, чл. 12 с Решение № 373 от 01.10.2018 г. по Адм.дело № 275

от 2018 г. на Административен съд - Добрич


(4) При придобиването на куче с вече платена годишна такса, друга за същата година не се заплаща от новия собственик, като справката за платената такса се извършва служебно.
(5) Приходите от събраните такси се използват за мероприятията, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.ІІІ. РЕД И НАЧИН НА ОТГЛЕЖДАНЕ


Чл.13  I. Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към кучетата с грижата на добри стопани и да им осигуряват:
1. Достатъчно количество храна и вода.
2. Подходящо място за обитаване и хигиенни условия за отглеждане.
3. Ако ги отглеждат в затворени помещения, да им осигуряват необходимата разходка.
4. Редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване, ваксинация, обезпаразитяване и незабавно лечение при заболяване или нараняване.
5. Да се грижат за тях, да не ги изоставят, да ги предпазват от болка и стресови ситуации.
6. Да осъществяват постоянен непосредствен контрол върху поведението на кучето извън дома си.
II Собственик, който не може да полага необходимите грижи съгл. ал. 1, предава кучето на приют, организация или лице, което да го отглежда съгласно условията по ал. 1.
III Собствениците на кучета са длъжни да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на:
1. Нежелано размножаване.
2. Бягство на животното.
3. Създаване на опасност за хора или други животни.
4. Замърсяване на обществени места, като почистват мястото след дефекация.
IV Собствениците на кучета са длъжни при извеждането им на разходка да носят със себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.
V При бягство и загубване на куче, собственикът е длъжен в 3-дневен срок да уведоми в писмена форма общинската администрация.
Чл. 14 Не може да се отглеждат кучета и котки в жилищна сграда- етажна собствено собственост по-малка от:
(1) За куче:
А) от малки породи до 10 кг - 6 кв. м.
Б ) за средни породи до 25 кг- минимум 8 кв. м.
В) за големи породи над 25 кг - минимум 10 кв. м.
(2) за котка минимум - 6 кв. м.
(3) Площта се изчислява като обща с хората живеещите в жилището.
(4) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.
(5) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигуряват 5 м тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.
Чл.15
1 Разходката на кучетата в населените места се извършва с нашийник и повод, а за агресивните задължително и с намордник.
2 Кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав и кангал, задължително се извеждат на разходка с намордник.
3 Кучетата, използвани за служебни цели, се предвижват съгласно изискванията на извършваната от тях дейност.
Чл.16
Забранява се:
1. Извеждането на кучета без каишка, а на агресивните кучета и кучетата, изброени в чл. 15, ал. 2 - без намордник.
2. Въвеждането на кучета в закрити обществените сгради, заведенията за обществено хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.
3. Превозването на кучета в обществения градски и междуградски автобусен транспорт без повод, а на агресивните - без намордник.
4. Настаняване и отглеждане на куче в съсобствен имот:
а) без изрично писмено съгласие на съсобствениците.
б) в обекти - етажна съсобственост, без изричното писмено съгласие на етажните съсобственици и/или ползватели на обекти, непосредствени съседи (над, под, от ляво и дясно) на имота, където ще се отглежда кучето.
5. Преминаването и престоя на кучета в детски площадки, детски градини и ясли и техните дворове.
6. Допускане на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите.
7. Свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначени места в населените места.
8. Отглеждането на кучета при постоянна тъмнина, в гаражи, на тераси, представляващи общи части от етажна съсобственост, и около жилищните блокове и кооперации.
9. Развъждането с търговска цел на кучета от частни лица в не еднофамилни жилища, избени и тавански помещения, тераси, гаражи и др.
10. Отглеждане на повече от едно куче, над 1-годишна възраст, в апартаменти на не еднофамилни жилищни сгради.
11. Организирането на борби с кучета.
12. Вдигането на шум от кучета в часовете за отдих.
13. Разхождането на кучета от породите, изброени в чл. 15, ал. 2 от малолетни лица.
14. Свободното пускане и движение на породите, изброени в чл. 15, ал. 2, на територията на общината.
Чл.17 Собствениците на зоомагазини продаващи животни осигуряват:
1. Ветиринаромедицинско обслужване на животните
2. Служители, които имат познания и опит в отглеждането на съответните видове животни;
3 Условия за отглеждане на животните до продажбата съгласно изискванията на Закона за защита на животните
4 Информационни материали, свързани с отглеждането на животните и хуманното отношение към тях.
Чл.18. Кметът на общината и кметовете на населените места със заповед определят местата, разрешени за свободно пускане на кучета.
Чл.19. Общинската администрация и кметовете на населените места се задължават при сигнал от граждани за изоставени, наранени, болни или злонравни кучета да проведат необходимите мероприятия съвместно с длъжностните лица от РВМС, ОбП „БКС" - Балчик и Районното полицейско управление - Балчик и Албена.
Чл.20. Всяко куче, ухапало човек или животно, се отвежда веднага от собственика при практикуващия ветеринарен лекар за преглед и последващи епизоотични действия.


IV. ДЕЙСТВИЯ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ, БЕЗНАДЗОРНИ И НЕРЕГИСТРИРАНИ КУЧЕТА. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИЮТ ЗА КУЧЕТА


Чл.21 Кметът на общината и кметовете на населените места организират мероприятията с безстопанствените и безнадзорни кучета.
Чл.22
1 Безстопанствените и безнадзорни кучета подлежат на залавяне от оторизирани от Кмета лица.
2 Уловените кучета се настаняват в приют със статут на самостоятелно звено на общинско финансиране, организирано и регламентирано с Устройствен правилник, утвърден от кмета на общината. В приюта се полагат ветеринарномедицински грижи и други имунопрофилактични действия за безстопанствените и безнадзорни кучета до пренасочването им с протокол, съставен между оторизиран служител на приюта и получателя на пренасоченото куче.
Кметът на община Балчик и организациите за защита на животните, които стопанисват приюти:
(1) Сключват и прекратяват договор с управител на приюта, който трябва да има висше образование;
(2) Осигуряват ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване на животните;
(3) Осигуряват необходимия брой и вид служители;
(4) Осигуряват свободен достъп на гражданите в приюта;
(5) Създават условия за обществен контрол;
(6) Осигуряват възможност за връзка с приюта
(7) Лицата по ал. 1-3 преминават курс за обучение за защита на животните.
Чл. 23 (1) Управителят на приют за кучета:
1. Предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени кучета;
2. Ръководи настаняването и грижите за кучета в приюта;
3. Прилага програма за намиране на нови собственици на настанените в приюта кучета
4. Води дневник, в който вписва данните за настанените кучета;
(2) Дневникът съдържа:
1. Дата и място на залавяне;
2. Индивидуални белези на животното;
3. Дата и причини за пускане на приюта;
4. Името и адреса на собственика.


V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл.24. (1) Контролът по настоящата наредба се извършва от определени със заповед на кмета длъжностни лица.
(2) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община Балчик.
(3) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения, кметът на общината издава наказателни постановления.
(4) Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.25.
(1) За нарушения по настоящата Наредба се налага административно наказание - глоба.
(2) При установяване на нерегистрирано куче на собственика - физическо лице се налага глоба от 50 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - глоба от 50 до 100 лв.
Чл.26.
(1) При първо нарушение наказва се с глоба в размер на 20 лв. нарушител, който:

1.Отменена т. 1, чл. 26 с Решение № 373 от 01.10.2018 г. по Адм.дело № 275

от 2018 г. на Административен съд - Добрич


2. въвежда кучета в обществени сгради, заведения за обществено хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.
3. превозва кучета в обществения градски и междуградски автобусен транспорт без повод, а агресивните - без намордник.

4.Отменена т. 4, ал. 1, чл. 26 с Решение № 373 от 01.10.2018 г. по Адм.дело № 275

от 2018 г. на Административен съд - Добрич


5. допуска свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите.

6.отменена т. 6, ал. 1, чл. 26 с Решение № 373 от 01.10.2018 г. по Адм.дело № 275

от 2018 г. на Административен съд - Добрич


7. отглежда кучета на тъмно, в гаражи, на тераси, представляващи обща части от етажна съсобственост и около жилищните блокове и кооперации.
8. развъжда с търговска цел кучета в не еднофамилни жилища, избени и тавански помещения, тераси, гаражи.
9. отглежда повече от едно куче, над 1-годишна възраст, в апартаменти на не еднофамилни жилищни сгради.
10. позволява вдигане на шум от кучета в часовете за отдих.
11. допусне разхождане на кучета от породите, изброени в чл.15, ал. 2 от малолетни лица.
12. свободно пусне за движение на породите, изброени в чл.15, ал. 2, на територията на общината.
(2) При повторно нарушение на цитираните в предходната алинея случаи, глобите са в размер, посочен в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) 1. Който наруши забраната по чл.16, т.10 се наказва с глоба е в размер от 500.00 до 1000.00 лв. при първо нарушение, а при повторно нарушение - от 1 000.00 лв. до 2000.00 лв. и незабавно отнемане в полза на държавата на участващото в боя куче/та и настаняването му/им в изолатор.
2. Наказанието по т. 1 се налага и на лице, което предоставя животно за участие в боеве.
(4) За ловене и избиване на кучета, без разпореждането на компетентните органи, както и измъчването им по какъвто и да е начин - глоба в размер на 100.00 - 500.00лв.
(5) За изоставяне на куче, собственикът заплаща глоба в размер на 100.00 лв.
(6) Ако собственикът на загубено куче в едномесечен срок не извести писмено общинската администрация заплаща глоба в размер на 50.00 -100.00 лв.

VI. ФИНАНСИРАНЕ


Чл.27
1 Всички разходи, свързани с прилагане на тази Наредба, се финансират от бюджета на общината и дарения.
2 За разходите от бюджета се изготвя план - сметка, която се утвърждава заедно с бюджета.

 
VII. ДОПЪЛНИТЕЛИН РАЗПОРЕДБИ


По смисъла на тази наредба:
1. „ Животни - компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни.
2. „Кастрация" - е отстраняване на яйчници и матка на женски животни и тестиси на мъжки животни.
3. „Овладяване на популация" е регулиране на популацията на безстопанствените кучета, което позволява контрол над броя им.
4. „Приют за кучета" - е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствените кучета ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.
5. „Системно нарушение" - е извършване на две или повече нарушения в продължение на едногодишен период.


VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 123, чл126 и чл.131 от Правилник за прилагане на ЗВМД, чл. 16-17 от Закона за защита на животните, Наредба за местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 39 по протокол № 8 от 29.02.2008г. на общински съвет Балчик, поправка с Решение № 71 по протокол №10/28.03.2008г.
§ 2. 1 Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината, кметовете и кметските наместници на населените места.

§ 3. 1 Наредбата влиза в сила от ... година и подлежи на публикуване в интернет - страницата на Община Балчик и в местната преса.
2 Лицата, които са придобили кучета до влизането в сила на Наредбата са длъжни да ги регистрират в срок до 3 месеца от срока по ал.1.
§ 4. За работата в приюта за безстопанствени кучета се изготвя правилник в срок от един месец от влизане в сила на настоящата наредба.


Председател на
ОбС - Балчик: