С Ъ О Б Щ Е Н И Е


            Във връзка  с влезлите сила промени на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, напомняме на лицата, включени в окончателните списъци да имат предвид следното:

1.      Съгласно § 11, ал. 3, право на левова компенсация по чл.7, ал. 1 имат лицата, които са придобили или започнали  изграждане на жилище до 5/пет/ години от влизането в сила на този Закон - 21.11.2013 година.

2.      Съгласно § 11, ал. 4, изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализиране права в срок до 31.12.2019 година.                                От местната комисия

                                по ЗУПГМЖСВ при

Община Балчик