На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Заповед № 954/03.10.2012 г. на Кмета на Община Балчик.


   Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост за извършване на аптечна дейност :

   1. Помещение с площ от 16 м2 към аптека, представляващо обособена част от сграда с идентификатор № 53120.502.211.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, актувана с АОС № 328/1999 г., при начална годишна наемна цена: 366.72 лв. /триста шестдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки/, без ДДС, за извършване на аптечна дейност;

   2. Срок на договора - до 23.06.2016 г.

   3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на търговския закон.

  Търгът ще се проведе на 29.10.2012 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

   Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 11.10.2012 г. до 25.10.2012 г. на касата на ОбА - Балчик.

   Крайният срок за приемане на предложения за участие е 26.10.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

   Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.


   За справки: тел. 7-10-54  Веселина Маринова