• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 829/20.08.2012г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 53120.1.193 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ от 465 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №4238/10.05.2012год., на цена не по-ниска от 1500 лв. /хиляда и петстотин / за целия имот.

     Търгът ще се проведе на 12.09.2012год. /сряда/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" №6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 24.08.2012г. до 14 часа на 10.09.2012г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.

     Депозитът за участие в търга се внася на касата на община Балчик, или по банков път в срок до 15.00 часа на 10.09.2012г.

     Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 10.09.2012г. в информационня център на община Балчик.

     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа, в периода от 27.08.2012год. до 10.09.2012год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М.Мицев - главен експерт ОПФ