РАЗДЕЛ І
Общи положения


Чл. 1        Тази Наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници.
Чл. 2    (1)    Настоящата наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищен парк “Балчик” (стари гробища), гробищен парк “Балчик” (нови гробища) и гробищни паркове по кметства и кметски наместничества на територията на община Балчик, както реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги.
(2)    Действащите гробищни паркове в община Балчик са, както следва:
1.    гробищен парк “Стари гробища” гр. Балчик;
2.    гробищен парк “Нови гробища” гр. Балчик;
3.    гробищен парк с. Гурково;
4.    гробищен парк с. Кранево;
5.    гробищен парк с. Оброчище;
6.    гробищен парк с. Сенокос;
7.    гробищен парк с. Соколово;
8.    гробищен парк с. Безводица;
9.    гробищен парк с. Бобовец;
10.    гробищен парк с. Дропла;
11.    гробищен парк с. Дъбрава;
12.    гробищен парк с. Змеево;
13.    гробищен парк с. Кремена;
14.    гробищен парк с. Ляхово;
15.    гробищен парк с. Пряспа;
16.    гробищен парк с. Рогачево;
17.    гробищен парк с. Тригорци;
18.    гробищен парк с. Храброво;
19.    гробищен парк с. Царичино;
20.    гробищен парк с. Църква.
Чл. 3        Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силана на чл. 140, във връзка с чл. 17, ал. 2 и 4 от Конституцията на Република България и на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за общинската собственост.
Чл. 4        Създаването на нови, освен съществуващите понастоящем гробищни паркове, става с решение на общински съвет - Балчик.

РАЗДЕЛ ІІ
Управление


Чл. 5    (1)    Общинско предприятие “БКС” управлява, стопанисва и поддържа градските гробищни паркове, на основание чл. 53 от ЗОС и Решение № 113/03.07.1996 г. на общински съвет - Балчик.
(2)    Ежедневната дейност по организацията в градските гробищни паркове (нов и стар) се реализира от организатор на градски гробищен парк.
Чл. 6        Организаторът на градски гробищен парк има следните задължения:
1.    Да се грижи за реда и поддържането на главните и второстепенни алеи на гробищния парк и местата за урнополагане;
2.    Следи и отговаря за опазването на материалната част и цялата инфраструктура на парковете;
3.    Контролира обособените парцели за различните религиозни общности и етнически групи;
4.    Определя и следи за режима за влизане на МПС в парковете;
5.    Организира и координира охраната на парковете;
6.    Води спомагателен регистър на покойниците по паркове, парцели, гробни (урнови) места;
7.    Съгласувано със специалиста по ритуалите,  подготвя мястото за гробополагане (урнополагане);
8.    Организира и следи за гробополагането (урнополагането) на покойника;
9.    Изпълнява функциите на МОЛ (материално-отговорно лице) в градските гробищни паркове.
Чл. 7        Община Балчик финансира издръжката на гробищните паркове чрез бюджета на общинско предприятие “БКС” и бюджетите на кметствата - разпоредители от втора степен.
Чл. 8    (1)    Общински съвет - Балчик, на основание чл. 6, ал. 1, б. “ж” от ЗМДТ, определя таксите за откупуване на гробни места.
(2)    Видовете административно-технически услуги , предоставяни от община Балчик при погребални ритуали и таксите, заплащани за тях, се утвърждават в специална Наредба, приета от общинския съвет по реда на чл. 9, ал. 3 от ЗМДТ.

(3)    Общински съвет - Балчик, ежегодно с приемането на бюджета, определя социалните категории граждани (самотни, без близки и роднини, безпризорни и т.н.), които имат право на безвъзмездна помощ при погребения.
(4)    Безплатните услуги включват:
1.    издаване на смъртен акт
2.    отпечатване на 5 броя некролози;
3.    осигуряване на ковчег (платно);
4.    превоз на покойника;
5.    осигуряване на надгробен знак;
6.    изкопаване и закриване на гробно място.
(5)    Услугите по ал. 4 се отчитат в дейност “Обреди” на общинско предприятие “БКС” и се посочват в съответния бюджет.
Чл. 9    (1)    Гражданските ритуали при погребения се ръководят от упълномощен специалист - ритуалчик при общинска администрация - Балчик.
(2)    Гражданските ритуали в селата се ръководят от съответните кметове и кметски наместници.
Чл. 10    Култовите сгради в гробищните паркове се изграждат от ръководствата на съответните религиозни общности.
Чл. 11    Гробищните паркове в селата на община Балчик се управляват и контролират пряко от съответните кметове и кметски наместници.


РАЗДЕЛ ІІІ
Гробни места и тяхното ползване


Чл. 12 (1)    Гробните места обхващат:
1.    обикновени гробове;
2.    фамилни гробници;
3.    бетонни камери (по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба   № 21).
(2)    Обикновените гробове са обособени части от гробищния парк, съгласно изискванията на Наредба № 21 на МЗ за полагане на ковчег с тялото на покойник.
(3)    Урнополагането може да става в гробове на близки на покойника, при което урната следва да бъде покрита най-малко с 30 см пръст.
Чл. 13 (1)    Безсрочното право на ползване (за вечни времена) на гробни места (урнов гроб) може да бъде придобито от наследниците на покойника след заплащане по реда на Наредбата на общински съвет по чл. 9 от ЗМДТ. Същият се обозначава с траен знак, изработен от община Балчик и носи надпис “Вечни времена”.
(2)    Правото на ползване е срочно след заплащане на таксите приети с на Наредбата на общински съвет по чл. 9 от ЗМДТ и обозначаване с подходящ знак.
(3)    Предоставеното ползване по ал. 1 и ал. 2 се вписва по надлежен начин в специалния регистър на гробищния парк.
Чл. 14    Не се разрешава запазване на гробно място приживе.
Чл. 15 (1)    Не се разрешава възмездно прехвърляне на гробоползване.
(2)    Безвъзмездното прехвърляне на това право гробоползвателите баз наследници могат да извършат с писмено заявление до общинската администрация с нотариално заверени подписи.
Чл. 16 (1)    Право на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на фамилна гробница, обхваща:
1.    Извършване на последващи погребения в него по реда и условията на тази Наредба;
2.    Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника, и датите на раждането и смъртта му;
3.    Засаждане на декоративни цветя и треви;
4.    Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
(2)    Индивидуалното поддържане на отделни гробове и фамилни гробници от ползвателите им или от инициативни граждански комитети и организации се допуска след съгласуване с организатора на гробищните паркове.
Чл. 17    Размерът, дълбочината на гробовете и отстоянието между тях се уреждат с Наредба № 21 на МЗ. Пренасянето на покойници в град Балчик от едно населено място до друго и в чужбина е уредено със същата Наредба, като са предвидени и задължителните изисквания за вида на ковчега, дезинфекционните средства и изискванията към специализираното транспортно средство.
Чл. 18    Същата Наредба определя и минималния срок от 8 години за повторно погребение. Намаляването на този срок се допуска само при стриктно спазване на условията на новосъздадената към чл. 14 - алинея 2, като за опазването им отговаря организацията, управляваща гробишния парк.
Чл. 19    Всяко изменение и допълнение на Наредба № 21 или заменянето й с друг нормативен документ е задължително за гробищната администрация.
Чл. 20    При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 може да бъде продължено и по  искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В тези случаи се продължава и правото на гробоползване и за наследниците на първия погребан.
Чл. 21    Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл. 13, ал. 2, гробното място се предоставя за нови погребения. Останките на покойния се изваждат и поставят в специално изградени за целта костници.
Чл. 22    На основание чл. 7, ал. 6 на Наредба № 21 на МЗ, изкопаването на гробните места се извършва от лица (гробари), назначени от организацията, стопанисваща гробищните паркове.
Чл. 23 (1)    В гробищните паркове на град Балчик се погребват починали с постоянен адрес град Балчик, както обитатели на града към датата на смъртта им, ако погребването им в гробище по техния постоянен адрес е невъзможно или много затруднено.
(2)    В гробищните паркове на останалите населени места на територията на община Балчик се погребват починали лица по постоянен адрес на съответното населено място, както и обитатели на населените места към датата на смъртта им.
(3)    Покойници - чужди граждани, починали в град Балчик, се погребват в гробищните паркове, освен ако близките им са поискали погребението да стане другаде.
Чл. 24    Покойници, принадлежащи приживе към някоя религиозна общност или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на Наредбата.
Чл. 25 (1)    Погребенията се извършват през деня, не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от установяването на смъртта.
(2)    Погребване след 48 часа се разрешава при условия, че се вземат мерки за запазване и консервиране на трупа.
(3)    Близките на починалото лице или съответното болнично заведение, в което е настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането да уведомят съответното длъжностно лице по гражданско състояние в общината или кметството, като представят медицинско свидетелство за настъпилата смърт и документа за самоличност на покойника за съставянето на смъртен акт.
Чл. 26 (1)    В случай на съмнение за насилствена смърт, констатиралият я лекар незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Той може да поиска съдебно-медицинско освидетелстване на трупа с аутопсия, снемане на зъбната формула, определяне на кръвната група на покойника и вземане на проби от трупа за хистологично изследване. Погребението се разрешава след извършване на предписаните действия.
(2)    Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно-медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен на местопроизшествието от специализираните служби.

 

РАЗДЕЛ ІV
Обществен ред и сигурност в гробищните паркове


Чл. 27    Траурните паркове са отворени за посетители:
1.    за времето от 1 април до 30 септември от 07.00 часа до 19.00 часа;
2.    за времето от 1 октомври до 31 март от 08.00 часа до 17.00 часа.
Чл. 28    В гробищните паркове се забранява:
1.    влизането на лица извън определеното в чл. 27 време;
2.    посещението на деца под 14 години без придружител;
3.    въвеждане на кучета и други животни;
4.    приготвянето на циментови и варови разтвори по алеите край гробовете без писмено разрешение на гробищната администрация, както и изоставянето на строителни материали;
5.    хвърлянето на пръст и отпадъци върху съседни гробове и по алеите;
6.    палене на огън;
7.    отсичане на дървета без разрешение;
8.    засаждането на дървета и храсти в междугробищните пътеки и в гробовете;
9.    разлепването на афиши, реклами, съобщения и други, както на некролози извън определените за целта места;
10.    изхвърляне на хранителни отпадъци и увехнали цветя.
Чл. 29    Ползвателите на гробни места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид. Ползвателите на гробни места са длъжни да ги благоустроят и поддържат в добър вид.
Чл. 30    Изоставени, изпочупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробовете от работниците в парковете по нареждане на администрацията.
Чл. 31    Паметници и други трайни надгробни знаци от изоставени и отнети гробни места се демонтират. Услугата се включва към допълнителната подготовка на гроба и е платима.
Чл. 32    Наследниците на изоставени и отнети гробни места нямат право на материално обезщетение за извършените от тях строителни дейности по гробовете по време на тяхното ползване (паметници, огради, пътеки и други).
Чл. 33    Разпоредбите на Наредбата важат за всички физически и юридически лица, извършващи погребения в гробищните паркове.


РАЗДЕЛ V
Контрол и санкции


Чл. 34 (1)    Контролът по спазване на Наредбата се осъществява от управителя на общинско предприятие “БКС”, кметовете и кметските наместници.
(2)    При констатиране на нередности и нарушения по Наредбата, актовете се съставят от управителя, кметовете и кметските наместници, а наказателните постановления се издават от кмета на община Балчик.
(3)    За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
(4)    За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба се налагат глоби в размер до 500 лева.
Чл. 35 Настоящата Наредба е приета с Решение на общински съвет Балчик № 428 по Протокол № 44 от 30.01.2003 година.