• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


         На основание чл. 9, ал.2 от Наредба № 15 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /ДВ, бр.47 от 2004г., с изм. и доп./, Община Балчик съобщава на всички пчелари, че Областна администрация - Добрич:

         На 03.08.2012 г. (в ДКИ „Двореца", Тузла и с.Карвуна) и на 01.08.2012 г. в КК „Албена" (резервни дни 02.08.2012 г. и 04.08.2012 г.) ще се извърши имагоцидни мероприятия за борба с комарите с наземна техника на водни площи и площи, заети от влаголюбива растителност в района на:

1.     ДКИ „Двореца" - 183 дка (резервен ден - 04.08.2012 г. вечер от 19:30ч. до 24:00 ч.)

2.     с. Карвуна - 70 дка (резервен ден - 04.08.2012 г. сутрин от 05:00 ч. до 10:00 ч. и вечер от 19:30 ч. до 24:00 ч.)

3.     СКК „Тузла" - 168 дка (резервен ден - 04.08.2012 г. сутрин от 05:00 ч. до 10:00 ч. и вечер от 19:30 ч. до 24:00 ч.)

4.     КК "Албена" - 1337 дка (резервен ден - 02.08.2012 г. сутрин от 05:00 до 10:00 ч. и вечер от 19:30 до 24:00 ч.)


Ще се прилага биоциден препарат ЦИТРОЛ ULV, който е биологичен и не представляват риск за хората и животните.

           За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето - Красимир Куртев - главен експерт ОМП в Областна администрация Добрич, тел.: 058/601295, мобилен: 0884230313.

Изпълнител на пръскането е „КОНТИКИ" ООД.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка в гр.Добрич.

Всички пчелари да вземат необходимите мерки за опазване на пчелните семейства.

          

           

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик