На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 64/17.02.2012 г. на ОбС - Балчик и Заповед №710/16.07.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти, съгласно одобрени схеми :


           1.1. Тротоарна площ на ул. "Приморска", гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.86.49 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на пункт на Български спортен тотализатор с площ 15 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 290.70 лева /двеста и деветдесет лева 70 ст./, без ДДС.                                                 

1.2. Терен до бивша "Автошкола" на ул. "Д - р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, представляващ част от ПИ 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на :

- пункт на Български спортен тотализатор с площ от 15 м2 , с начална годишна наемна цена 290.70 лева /двеста и деветдесет лева и 70 ст./, без ДДДС.

- три броя търговски обекти, всеки с площ от 10 м2, с начална годишна наемна цена всеки - 156.60 лева /сто петдесет и шест лева и 60 ст./, без ДДС.

- офис с площ от 20 м2,  с начална годишна наемна цена 387.60 лева /триста осемдесет и седем лева и 60 ст./, без ДДС.

1.3. Тротоарна площ на ул. "Черно море", гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на пункт на Български спортен тотализатор с площ 15 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 290.70 лева /двеста и деветдесет лева и 70 ст./, без ДДС. 

1.4. Тротоарна площ на ул. "Черно море", гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на павелион за вестници с площ 5 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 96.90 лева /деветдесет и шест лева и 90 ст./, без ДДС. 

2. Срок на договора - пет години

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на търговския закон.


            Търгът ще се проведе на 06.08.2012 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.


Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 19.07.2012 г. до 02.08.2012 г. на касата на ОбА - Балчик.


Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 03.08.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА-Балчик.


Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.


            За справки: тел. 7-10-41, 7-10-70  Веселина Маринова