• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


         На основание чл. 9, ал.2 от Наредба № 15 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /ДВ, бр.47 от 2004г., с изм. и доп./, Община Балчик съобщава на всички пчелари, че Областна администрация - Добрич:

         На 31.07.2012 г. от 07:00 до 24:00 часа (резервни дни 01.08.2012 г. и 02.08.2012 г.) ще се извърши ларвицидни мероприятия за борба с комарите с наземна техника на водни площи и площи, заети от влаголюбива растителност в района на:

1.     ДКИ „Двореца" - 183 дка

2.     с. Карвуна - 70 дка

3.     СКК „Тузла" - 168 дка

4.     КК "Албена" - 1337 дка


Ще се прилага биоциден препарат ЦИТРОЛ ULV, който е биологичен и не представляват риск за хората и животните.

           За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето - Красимир Куртев - главен експерт ОМП в Областна администрация Добрич, тел.: 058/601295, мобилен: 0884230313.

Изпълнител на пръскането е „КОНТИКИ" ООД.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка в гр.Добрич.

Всички пчелари да вземат необходимите мерки за опазване на пчелните семейства.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик