Областният информационен център - Добрич организира среща между представители на бизнеса, на банковия сектор, на консултантски компании, неправителствени организации и медии за представянето на стартиралата схема „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Конкурентноспособност 2007-2013". Срещата ще се проведе на 17.07.2012г /вторник/, 10:00ч. в гр. Балчик (зала на хотел „Мистрал", гр. Балчик).

Припомняме, че на 28.06.2012г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. обяви открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика". Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е насочена към малки и средни предприятия. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева. Проектни предложения могат да се подават най-късно до 31.10.2013 г.


За допълнителна информация:

Ивелина Илиева,  експерт „Информационно обслужване и услуги"  

ОИЦ - Добрич, бул. „25-ти септември" № 25
тел: 058 603 527, моб.0897 560760


Прикачени файлове: