• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Заповед № 683/05.07.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост :

1. Помещение, представляващо бюфет за закуски с площ 30.00 кв.м. находящо се в гр. Балчик, ул. "Д - р Зл. Петков" № 1, „Медицински център - І" ЕООД, с начална годишна наемна цена в размер на 586.80 лева /петстотин осемдесет и шест лева и 80 ст./, без ДДС.

2. Срок на договора - пет години

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на търговския закон.

            Търгът ще се проведе на 30.07.2012 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 12.07.2012 г. до 26.07.2012 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 27.07.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА-Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.


            За справки: тел. 7-10-70