(приета с Решение № 251, по Протокол № 29 от 30.08.2005 г.; изм. и доп. с Решение № 326, по Протокол № 37 от 31.01.2006 г. на ОбС – Балчик)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) C тази наредба се уреждат условията и редът, при които се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл. 69 от Закона за общинската собственост, сключването и изпълнението на договорите за концесии и контролът върху тази дейност.
(2) При предоставянето на концесии органите на Общинския съвет и Общинската администрация се ръководят от обществените интереси, опазването на общинската собственост и околната среда, развитието на икономиката и закрилата на инвестициите при спазване на ограниченията на разпоредбите на чл. 67 от ЗОС.
Чл. 2. (1) Концесията включва предоставянето на облигационни и други права върху обектите no чл. 69 и във връзка с извършване на дейностите по чл. 70 от Закона за общинската собственост.
(2) Освен обектите посочени в чл. 69, aл. 1, т. 1 - 8 от 30С, на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от 30С, концесия може да се предостави и за яхтено пристанище „Балчик'', рибарско пристанище ”Балчик" и др. обекти на транспортната инфраструктура нa община Балчик - публична общинска собственост, включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства:
Чл. 3. Концесията се предоставя чрез:
1. учредяване на особено право на ползване върху обектите no чл. 69 от Закона за общинската собственост;
2. учредяване на особено право на ползване върху обектите no чл. 69 от Закона за общинската собственост.

Глава втора
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ HA КОНЦЕСИЯ

Чл. 4. (1) Всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да подаде молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия до кмета на община Балчик.
(2) Молбата трябва да бъде мотивирана. Към нея се прилага удостоверение за регистрацията на лицето като търговец.
(3) Кметът на общината в срок до 1 месец преценява целесъобразността на съдържащото се в молбата предложение й го предоставя пред Общинския съвет за вземане на решение за предоставяне на концесията.
(4) Общинският съвет взема решение за предоставяне на концесията с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(5) Откриването на процедура за предоставяне на концесия по повод или във връзка с молбата по ал. 1 не създава права или привилегии на молителя за предоставянето на концесията.
Чл. 5 Общинският съвет може по собствена инициатива или по предложение на кмета на общината, без наличие на молба, по чл. 4, ал. 1. да започне процедура по предоставяне на концесия.
Чл. 6. (1) Кметът на общината създава необходимата организация и осигурява финансиране при изготвяне на предложението за предоставяне на концесиите съобразно предвидените в общинския бюджет средства.
(2) Във връзка с подготовката на предложението за предоставяне на концесия, кметът назначава комисия, в която задължително се включват общински съветници, предложени от съответните комисии при общинския съвет.
(3) Председателят на комисията може да привлича специалисти от други ведомства или независими експерти за изготвяне на становища, на финансов, икономически, социален, екологичен и правен анализ във връзка с предложението за предоставяне на концесия.
Чл. 7. Отказът на Общинския съвет за откриване на процедура по предоставяне на концесия не подлежи на обжалване.
Чл. 8 (1) Предложението пред Общинския съвет за предоставяне на концесия съдържа:
1. предмета, срока и мотивите за предоставяне на концесията;
2. финансов и икономически анализ на концесията;
3. социален анализ на концесията;
4. екологичен анализ на концесията;
5. правен анализ на концесията;
6. други анализи съобразно предмета и характера на концесията.
(2) Финансовият и икономическият анализ съдържат оценка за очакваните приходи и разходи във връзка с концесията, технологичните възможности за осъществяването й, необходимите инвестиции, влиянието върху инфраструктурата и отраслите на икономиката. B него се включват и предварителните оценки на концесионното възнаграждение, видът, размерът и начинът на плащане или издължаване на гаранциите за изпълнение на концесионните задължения и на депозита за участието в търга или конкурса за определяне на концесионера.
(3) Социалният анализ съдържа оценката на възможностите за осигуряване на работни места на територията на общината и за квалификация на специалисти.
(4) Екологичният анализ съдържа оценка за въздействието върху околната среда.
(5) Правният анализ съдържа оценка на обема на предоставените права и поеманите с концесията задължения и на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица.
(6) Други анализи се представят, когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл. 69 от Закона за общинската собственост, невключени в анализите по ал. 1, т. 2- 5.
Чл. 9. (1) Предложението за предоставяне на концесия преди внасянето му за разглеждане от Общинския съвет се съгласува със заинтересуваните министерства, ведомства и организации при необходимост.
(2) Към предложението за предоставяне на концесия се прилага и съответния проект за решение на Общинския съвет.

Глава трета
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Чл. 10. (1) Общинският съвет се произнася по направеното предложение за предоставяне на концесия с решение.
(2) Решението се счита за взето при изпълнение на условията на чл. 4, ал. 4.
Чл. 11. (1) B решението на Общинския съвет се посочват:
1. предметът на концесията;
    2. срокът на концесията;
3. начинът на определяне на концесионера    - конкурс: присъствен, неприсъствен или търг: явен, таен;
    4. вид, размер и начин на плащане:на концесионното възнаграждение;
5. видът, размерът и начинът на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;
    6. началният срок и условията за осъществяване на концесията;
    7. основните права и задължения по концесията;
8. вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор;
    9. изисквания свързани с опазването на околната среда и защитените със закон територии и обекти;
10 други изисквания, свързани с характера на концесията.
(2) C решението по ал. 1 се възлага на кмета да организира конкурса или търга и се определя заместник-кмета, който да го проведе.
Чл. 12. Решението на Общинския съвет за предоставяне на концесия се обнародва в "Държавен вестник" и в един местен всекидневник.

Глава четвърта
ОРГАНИЗИРАНЕ HA ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ HА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 13. (1) Концесионерът се определя чрез конкурс или търг.
(2) Конкурсът се организира при необходимост от комплексна оценка за представяната концесия:
(3) Търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложеният размер на цената на концесията.
Чл. 14. (1) Начинът за определяне на концесионера се определя от Общинския съвет в решението по чл. 11, ал. 1 от тази наредба.
Чл. 15. (1) Кметът на общината в 7-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на решението на Общинския съвет назначава със заповед комисия за организацията и провеждането на конкурса или търга в състав: председател и четирима членове.
(2) Председател на комисията е заместник-кмет, определен с решението по чл. 11, ал. 2 от наредбата
(3) 3а членове на комисията се назначават представители на  съответните отдели, като се имат предвид и изискванията, свързани с характера на  концесията. B комисията задължително се включва представител на отдел "Финансово-счетоводен". B комисията могат да се включат лица участвували в изготвянето на концесионните анализи, когато избора на концесионер ще бъде чрез конкурс.
(1) Кметът на общината може да прави промени в състава на комисията при смърт, продължително заболяване или друга обективна причина, водеща до невъзможност на нейните членове да изпълняват задълженията си, както и по тяхна молба за освобождаване.
(5) Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им, във връзка с провеждането на конкурса или търга информация, за което при назначаването си попълват клетвена декларация.
Чл. 16. (1) Председателят на комисията в 7-дневен срок от назначаването й я свиква на заседание.
(2) Ha първото си заседание комисията:
1. определя мястото за провеждане на заседанията и реда за своята работа;
2. определя условията и реда за провеждане на конкурса или търга;
3. определя датата, мястото и часа на провеждане на конкурса или търга;
4. определя конкурсните или тръжните книжа, определя цената им и
сроковете за закупуването им;
5. преценява необходимостта от привличане на експерти и определя размера на възнаграждението им;
6. подготвя съобщение по чл. 11, ал. 1 от 3акона за концесиите.
(3) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на конкурса или търга чрез средствата за масово осведомяване в страната и чужбина.
(4) Ha заседанията на комисията се води протокол.
(5) B своята работа комисията се подпомага от определени от нейния председател служители от Общинската администрация.
Чл. 17. (1) Конкурсните или тръжните книжа съдържат: 1. конкурсните условия;
2. описание на обекта или на дейността - предмет на концесията;
3. предвиждания размер на инвестицията на концесионера;
4. информация за финансовите, икономическите, технологичните, екологичните и други параметри на обекта или на дейността - предмет на концесията;
5. правен анализ на ползването на обекта или на осъществяването на дейността;
6. договор за опазване поверителността на информацията, включена в конкурсните или тръжните книжа;
7. банкови и при възможност други гаранции.
 (2) Конкурсните условия съдържат:
1. условията, обявени с решението на Общински съвет за откриване на процедура;
2.    минимални    финансови    показатели:    минимална    офертна  цена; минимално изискуеми инвестиции и др. под.:
3.    начин и критерии за оценяване на офертите, включително възможността за подобряване на офертите при провеждане на конкурса на етапи;
4.    информация    за    финансовото,    икономическото,    технологичното, екологичното и правно състояние на обекта или на дейността - предмет на концесията;
5.    списък   на   документите,   които   следва   да   бъдат   представени   от кандидатите:
6.    други изисквания, съобразно конкретните цели на конкурса.
(3)    Разпоредбата на  предходната алинея  се прилага съответно и  при провеждането на търг.
(4)    Всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните книжа, подписва     декларация     за    неразпространение     на     информацията,     която представлява търговска или служебна тайна, във връзка с концесията.
(5)    При неизпълнение на поетото с декларацията задължение се носи имуществена отговорност по общия исков ред. В този случай внесеният депозит не се връща.
(6) Декларацията за неразпространение на информацията се подписва от всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните, книжа и съдържа:
1.    описание на информацията, представляваща служебна или търговска тайна, във връзка с концесията:
2.    задължение на кандидата да не предоставя тази информация на трети лица в определен срок:
3.    отговорност при неизпълнението на това задължение, която включва размера на претърпените вреди, неустойка и отнемане на внесения депозит за участие в конкурса или търга.
(3) Декларацията за неразпространение на информация се подписва преди предоставянето на другите тръжни книжа.
Чл. 18. (1)(Изм. и доп. С Решение № 326, по Протокол № 37 от 31.01.2006 г. Председателят на комисията обнародва в Централен ежедневник съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението на Общинския съвет по чл. 11 от тази наредба
(2)    Съобщението съдържа:
1.    датата, мястото и часа на провеждане на конкурса или търга;
2.    мястото, срока, реда и начина за закупуване на конкурсните или тръжните книжа и за подаване на заявленията;
3.    реда и начина за оглед на обекта или за получаване на допълнителна информация   за   дейността   -   предмет   на   концесията,   когато   комисията   е преценила това за необходимо.
(3)    Комисията одобрява конкурсните или тръжните книжа и определя цената им.
(4)    Конкурсът или търгът се провеждат най-рано в едномесечен срок и най-късно в шестмесечен срок от обнародването на решението по чл. 11.
Чл. 19. (1) Заявлението за участие в конкурса или търга е писмено.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. удостоверение за регистрацията на участника като търговец;
2.    извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години.
3.    удостоверение за закупени конкурсни или тръжни книжа и за внесен депозит по чл. 11, ал. 1, т. 4;
4.    декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация.
(3) Ако документите по ал. 1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава седемдневен срок за отстраняване на допуснатите нередности.


Раздел I
КОНКУРС

Чл. 20. (1) Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до конкурс в 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 18, ал. 4.
(2)    Комисията допуска до конкурс всички лица, представили редовни документи в съответствие с тази наредба.
(3)    Решението на комисията по ал. 1 може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред кмета на общината, който взема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му.
Чл. 21. (1) Конкурсните книжа се получават след заплащане на тяхната цена и подписването на договора за поверителност на информацията.
(2)    Към конкурсните книжа се предоставя голям и малък плик, които са еднакви за всички кандидати.
(3)    В определения от комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в големия плик запечатано своето предложение относно конкурсните   изисквания.   В   малкия   плик   участникът   представя   запечатан входящия номер на заявлението си.
(4)    Комисията     организира     приемането     и     съхраняването     на предложенията на всички участници в конкурса в определения срок, вписва ги в специален регистър по реда на постъпване и издава на всеки участник съответен документ с поредния му номер за участие в конкурса.
(5)    Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се допускат. Предложения, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат.
Чл. 22. След изтичането на срока за подаване на предложенията на заседанието на комисията председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря пликовете.
Чл. 23. (1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.
(2)    В деня на конкурса кандидатите по отделно по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса представят устно пред комисията своите писмени   предложения  относно  конкурсните  изисквания  при  предварително определен от комисията регламент за времето на изложението.
(3)    Комисията може да постави допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.
(4)    При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения и не може да иска допълнителни писмени разяснения по предложенията.
Чл.  24.  Членовете  на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявление пред средствата за масово осведомяване преди решението за определяне на спечелилия конкурса участник.

Раздел II
ТЪРГ

Чл. 25. (1) Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до търга в 7-дневен срок от изтичането на срока за подаване на документи.
(2)    Комисията допуска  до търга всички  лица,  представили редовни документи в съответствие с тази наредба и комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срок на концесията в пределите, предвидени в ЗОС въз основа на условията в решението на Общинския съвет.
(3)    Кандидатите за участие в търга не могат да правят изменения  в представения  комплексен план.  Те са  обвързани със съдържанието му при сключването на концесионния договор.
(4)    Комисията преценява редовността на документите и комплексния план с оглед на съответствието му с предвидените условия в решението на Общинския съвет по чл. 11.
(5)    Решението на комисията по ал. 1 може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред кмета на общината, който взема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му.
Чл. 26. (1) При провеждане на таен търг към тръжните книжа се предоставят еднообразни пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят запечатани своите предложения относно концесионното възнаграждение.
(2)    Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.
(3)    След изтичане на срока за подаване на предложенията комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.
(4)    Комисията   класира   участниците   в   търга   според   размера   на направените предложения относно концесионното възнаграждение и прилага и представените комплексни планове.
Чл. 27. (1) При провеждане на явен търг комисията предварително определя наддавателната стъпка, като я включва в тръжните книжа.
(2)    Участниците  в  явния търг лично  или  чрез  свои  упълномощени представители правят своите предложения устно в  присъствието на всички кандидати с наддаване.
(3)    Председателят    на    комисията    ръководи  наддаването.   Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно концесионното възнаграждение.

Раздел III
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСА ИЛИ ТЪРГА

Чл. 28. (1) След приключване на конкурса или търга председателят на комисията в   14-дневен срок представя в Общинския съвет доклад относно резултатите от провеждането им и проект на решение за резултатите от търга.
(2)    В доклада комисията оценява и подрежда направените предложения. В доклада се отбелязват, ако има такива, разногласията и особените мнения на членовете  на комисията.  При изготвянето му се прилагат мотиви,  както  и комплексния план на всеки участник в търга и предложението на всеки участник
в конкурса.
(3)    Съдържанието  на доклада и предложенията на  комисията не  се съобщават   на   кандидатите   и   не   се   разгласяват   в   средствата   за   масово осведомяване.

Глава пета
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

Чл. 29. (1) Общинският съвет приема решение за определяне на спечелилия конкурса или търга участник.
(2)    При    приемане    на   решението    по    ал.    1    Общинският    съвет самостоятелно преценява изложените в доклада на комисията обстоятелства й факти и направените предложения.
(3)    В решението по ал. 1 се упълномощава кмета на общината да сключи договор за концесия с определения за спечелил конкурса или търга участник при определени от Общинския съвет условия.
Чл.  30.  (1)  Общинският съвет може да прецени,  че няма спечелил конкурса или търга участник, и приема решение за това. (2) В случаите по ал. 1 Общинският съвет може:
1.    да обяви нов търг или конкурс;
2.    да измени решението си по чл. 11, ал. 1;
3.    да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил конкурса или търга участник.
Чл. 31. (1) В решенията по чл. 29 и чл. 30 Общинският съвет се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса.
(2)    Задържат се депозитите на спечелилия конкурса или търга участник  и на участниците, които са нарушили договора за поверителност на информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса.
(3)    При сключването на договор за концесия със спечелилия конкурса или   търга  участник   задържаният  депозит   се   прихваща  от   концесионното възнаграждение.
Чл. 32. (1) Решенията на Общинския съвет по чл. 29 и чл. 30 се публикуват в "Държавен вестник" и подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обнародването им.
(2) Обжалването на решението в случаите на чл. 29, ал. 1 спира неговото изпълнение.

Глава шеста
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл. 33. (1) Кметът на общината и определеният за спечелил конкурса или търга участник в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет по чл. 29, ал. 1 провеждат преговори за сключване на договор
за концесия.
(2)    Определеният за спечелил конкурса участник при провеждането на преговорите  е   обвързан   с   направеното   на   конкурса  предложение   относно конкурсните изисквания.
(3)    Определеният за спечелил търга участник е обвързан с представения комплексен план и с направеното на търга предложение относно концесионното възнаграждение.
(4)    Страните по договора за концесия договарят конкретните права и задължения въз основа на определеното в чл. 25 от ЗОС съдържание на договора и решението на Общинския съвет по чл. 11, ал. 1 и чл. 29, ал. 1.
Чл. 34. (1) Общинският съвет може да приеме решение за провеждането на нов търг или конкурс за същата концесия:
1.    при не постигане на съгласие за сключване на концесионен договор без вина на страните;
2.    при не сключване на договор поради отказ от страна на спечелилия конкурса или търга участник и в нарушение на задълженията, които е поел, и на изискванията, с които се е задължил.
(2)    Новият търг или конкурс се провеждат в сроковете по чл. 18, ал. 4.
(3)    В   случаите  по   ал.   1,   т.   1   Общинският  съвет  в  решението   си постановява освобождаването на депозита на спечелилия конкурса или търга участник.
(4)    В   случаите  по   ал.   1,   т.   2,  Общинският  съвет  в  решението   си постановява   задържането   на   депозита   на   спечелилия   конкурса   или   търга участник.
Чл. 35. (1) В случаите по чл. 34, ал. 1, Общинският съвет може да приеме решение, с което да обяви за спечелил втория класирал се участник в търга или друг участник в конкурса, като се прилагат съответно чл. 32 и чл. 33.
(2) В случаите по чл. 34, ал. 1, Общинският съвет може да измени решението по чл. 11, като следва процедурата по чл. 18.
Чл. 36. (1) Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, един за досието на концесията в община Балчик и един за съответната нотариална служба.
(2)    Концесионният договор подлежи на вписване в съответните Служби по вписвания към Агенция по вписванията.
(3)    За вписването се събират такси в размер, определен от Министерския съвет, които са за сметка на концесионера.
(4)    Заверено   копие   от   договора   се   изпраща   в   отдел   "Общинска собственост" за извършване на отметки по актовете за общинска собственост.
Чл. 37. (1) Концесионният договор влиза в сила от момента на подписването му, освен ако в условията за избор на концесионер не е посочено друго.
(2)    Срокът за концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор.
(3)    Срокът на концесия се съобразява с изискванията на чл. 68, ал. 1 от ЗОС.

Глава седма
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР


Чл. 38. Концесионерът получава достъп до обекта на концесията със съдействието на кмета на общината при предвидените в нормативните актове предпоставки.
Чл. 39. (1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от права на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните (правни и фактически) действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това кмета на общината.
(2)    В случаите по ал. 1 концесионерът може да поиска:
1.    Общинският   съвет   чрез   компетентните   органи   да   предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията;
2.    изменение на концесионния договор.
(3)    В   случаите   по   ал.   2   Общинският   съвет   може  да   предприеме отчуждаване на имоти на трети лица за общински нужди или учредяване на ограничени вещни права в полза на концедента, съгласно изискванията на ЗОС.
(4)    В случаите по ал. 2 страните по концесионния договор могат да спрат за определено време действието на договора.
Чл. 40. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред страните по концесионния договор могат:
1.    да изменят концесионния договор;
2.    да го прекратят по взаимно съгласие;
3.    да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, уговорен в договора.
Чл. 41. .В случаите по чл. 39, ал. 1 и чл. 40, т. 1, страните по концесионния договор могат да договорят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред в Службата по вписвания към Агенцията по вписвания.
Чл. 42. (1) Действието на договора за концесия се спира при:
1.    възникване на обстоятелствата по чл.40;
2.    случаите по чл. 39, ал. 1;
3.смърт или прекратяване на юридическото лице - концесионер до вземане на решение от Общинския съвет за продължаване на договора с правоприемник или за прекратяването му.
(2) При спиране на договора без вина на страните се дължи обезщетение, когато е уговорено в концесионния договор.
Чл. 43. (1) Договорът за концесия се прекратява в случаите по чл. 68, ал. 1ичл. 75 от ЗОС.
(2)    При прекратяване без вина на концесионера му се дължи обезщетение в размер, определен в договора за концесия.
(3)    Концесионерът   няма   право   на   задържане   до   заплащане   на обезщетението по ал. 2.
Чл. 44. Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от кмета на общината или упълномощено от него лице.

Глава осма
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ

Чл. 45. Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии, се включват в прихода на общинския бюджет.
Чл. 46. (]) Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставянето на концесиите се предвиждат ежегодно в общинския бюджет.
(2) По проекта на общинския бюджет ежегодно се предвиждат средства във връзка с изплащане на обезщетения в полза на трети лица в случаите по чл. 39, ал. 3 или в полза на концесионера в случаите по чл. 41, ал. 2 и чл. 43, ал. 2.
Чл. 47. Кметът на общината осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии и контрол върху концесионната дейност, като ежегодно внася в Общинския съвет доклад във връзка с тази дейност.

Глава девета
РЕГИСТЪР ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Чл. 48. (1) Към отдел "Търговско-икономически" се създава регистър за концесиите, в който се вписват предоставените концесии.
(2)    Кметът   на   общината   упълномощава   служител   от   Общинската
администрация за водене на регистрите.
(3)    Регистърът за концесии и досиетата към него са предназначени за
служебно ползване от държавните и местни органи.
Чл. 49. (1) Регистърът се води по образец, утвърден от кмета.
(2)    Регистърът се води по партиди съобразно предоставените концесии за
обектите по чл. 69 от ЗОС.
(3)    В регистъра се вписват:
1.    поредният номер и партидата на вписването;
2.    номерът и датата на решението на Общинския съвет за предоставяне на концесия;
3.    предметът на концесията;
4.    срокът на концесията;
5.    началният срок за осъществяване на концесията;
6.    наименованието,       седалището,       адресът       на       управление, представителството и други данни, подлежащи на вписване за концесионера в страната и чужбина;
7.    забележки по вписаните обстоятелства;
8.    датата на вписването и подписът на длъжностното лице.
(4)    В регистрите не се допускат изтривания и зачертвания. Поправки се извършват по реда на вписването.
Чл. 50. (1) Към регистъра се води специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.
(2)    Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването, който отговаря на съответния номер в регистъра.
(3)    Досиетата съдържат:
1. копия от предложението по чл. 4 и от решенията на Общинския съвет по чл. 11, ал. 1 и чл. 29, ал. 1, от доклада на комисията за провеждане на търга или конкурса;
2.    екземпляр от концесионния договор и анексите към него;
3.    заверени копия от представените документи във връзка с вписването.
(4)    Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор, се съхранява в отдел "Търговско-икономически".
(5)    Досието се съхранява за целия срок на концесията и 10 години след изтичането му.
Чл. 52. Вписването в регистрите и попълването на досиетата се извършва от длъжностното лице по чл. 49, което:
1.    извършва вписванията в регистъра въз основа на заведен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства;
2.    води   азбучен   указател,   в   който   по   азбучен   ред   се   подреждат концесионерите и се отбелязват партидният и поредният номер на концесията по регистъра;
3.    води входящ регистър и описна книга;
4.    комплектова дела на заявителите за вписване в регистрите;
5.    дава  справки  и  издава удостоверения  за  вписаните  в  регистъра обстоятелства.
Чл. 53. (1| Председателят на комисията в 7-дневен срок от възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване, или от техните последващи промени, представя за регистрация съответните.документи.
(2) Концесионерът е длъжен в 7-дневен срок да съобщи на лицето по ал. 1 подлежащите на вписване промени в обстоятелствата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ   
    § 1. (1) Лицата, правомерно придобили или осъществяващи права върху обектите по чл. 69 от ЗОС, преди влизането му в сила, и които не са еднолични търговски дружества с общинско имущество или общински предприятия, по смисъла на чл. 52 от ЗОС, са длъжни да ги заявят в 3-месечен срок от влизането
в сила на ЗОС пред Общинския съвет.
(2) Към заявленията се прилагат:   
1.    заверени документи, удостоверяващи самоличността и наличието на съответна регистрация на лицата;
2.    заверени      документи,      удостоверяващи      съществуването      на предоставените права, срока и условията, при които се осъществяват;
3.    удостоверение  от  Общинската  администрация,  че  предоставените права са в сила.
(3) Кметът на общината представя становище по правомерността на придобитите права и по начина за привеждането им в съответствие със ЗОС.
(4) С изтичане на срока по ал. 1 незаявените права се смятат за погасени.
§ 2. Общинският съвет в срок до 12 месеца от постъпване на заявленията взема решение за привеждането им в съответствие със ЗОС, за което съответните лица се уведомяват писмено.
§ 3. Лицата, осъществяващи неправомерно права върху обектите по чл. 69 от ЗОС, подлежат на санкциониране по съответните закони.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.
§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 71, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост.
Наредбата е приета с Решение № 251, Протокол № 29 от 30.08.2005 година на общински съвет - Балчик и влиза в сила от 30.08.2005 година; доп. и изм. с Решение № 326, по Протокол № 37 от 31.01.2006 година.

               


                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК:
                        /инж. В. Атанасов/