На основание  чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с решение №238/27.02.2009г., Решение 39 от Протокол 5/ 28.12.2011г. на ОбС-Балчик и Заповед № 573/12.36.2012г. на Кмета на Община Балчик.

            ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем за разполагане на временни атракционни тераси части от имот: брегоукрепително съоръжение /Дамба/ - публична общинска собственост, както следва:

1.1. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Каваци"/ гр. Балчик с площ от 54.00 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена в размер на 2106.00 лева, без ДДС.

1.2. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Старата лодка"/ гр. Балчик с площ от 103.04 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена в размер на 4018.56 лева, без ДДС.

1.3. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Панорама"/ гр. Балчик с площ от 160.88 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена в размер на 6274.32 лева, без ДДС.

1.4. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Селена"/ гр. Балчик с площ от 112.00 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена в размер на 4368.00 лева, без ДДС.

1.5. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Микадо"/ гр. Балчик с площ от 112.55 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена в размер на 4389.45 лева, без ДДС.

1.6. Част от брегозащитно съоръжение /пред рибна борса/ гр. Балчик с площ от 77.00 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена в размер на 3003.00 лева, без ДДС.

1.7. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Лотос"/ гр. Балчик с площ от 70.80 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.87.151 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена в размер на 2761.20 лева, без ДДС.

2.  Цел на конкурса: Отдаване под наем на гореописаните части от имоти - публична общинска собственост за разполагане на временни атракционни тераси.

2.1. Начална годишна наемна цена:

- за обект (1.1.) в размер на 2106.00 лева, без ДДС

- за обект (1.2.) в размер на 4018.56 лева, без ДДС

- за обект (1.3.) в размер на 6274.32 лева, без ДДС

- за обект (1.4.) в размер на 4368.00 лева, без ДДС

- за обект (1.5.) в размер на 4389.45 лева, без ДДС

- за обект (1.6.) в размер на 3003.00 лева, без ДДС

- за обект (1.7.) в размер на 2761.20 лева, без ДДС

2. 2. Срок на договора за наем - 5 (пет) години от датата на сключване.

3. Допускане до конкурса:

3.1. Кандидатите за участие следва да са регистрирани смисъла на Търговския Закон и да имат собствен или нает обект - заведение за хранене и развлечение на алея „Дамба".

3.2. Фирмите, спечелили конкурса и сключили договор за наем, се задължават да изградят за собствена сметка временните атракционни тераси, съгласно одобрените проекти.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 18.06.2012г. до 29.06.2012г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 03.07.2012г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.

          

За справки: тел. 7-10-70 - Димитров