• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Балчик предоставя на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 16.30 часа.

МОТИВИ

Към проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик

Публикувана е покана за прием на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема BG 051РО001-5.1.04 „Помощ в дома", Приоритетна ос 5. Съгласно одобрените насоки за кандидатстване ще бъдат финансирани проекти на общини, които целят разширяване на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж, свързани със здравна, социална, комунално-битова помощ на нуждаещи се възрастни хора, лица и деца с увреждания.

Във връзка с подготовката на община Балчик да разработи и внесе за разглеждане проект, свързан с предоставяне на социални услуги в семейна среда на болни, самотно живеещи стари хора, деца и лица  с увреждания, е необходимо актуализиране на общинската нормативна база в областта на местните такси. Задължително условие на схемата е потребителите да заплащат потребителска такса. Предвид ниските доходи на възрастните хора и тяхната социална уязвимост, както и опита на общинските екипи, изпълнявали подобни проекти, предлагаме стойността на услугата да бъде фиксирана на 0,20 лв. на час, съобразно броя на ползваните часове.


ДАТА: 08.06.2012 г


----------------------------------------------------------------------------


ДО

Г-Н ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ МИТРАКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. БАЛЧИК  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Николай Добрев Ангелов -  Кмет на Община Балчик


ОТНОСНО: Допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Балчик


Уважаеми господин Председател,

Публикувана е покана за прием на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома", приоритетна ос 5.Съгласно одобрените насоки за кандидатстване ще бъдат финансирани проекти на общини, които целят разширяване на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж, свързани със здравна, социална, комунално-битова помощ на нуждаещи се възрастни хора, лица и деца с увреждания.

Във връзка с подготовката на община Балчик  да разработи и внесе за разглеждане проект, свързан с предоставяне на социални услуги в семейна среда на болни, самотно живеещи стари хора, деца и лица с увреждания, е необходимо актуализиране на общинската нормативна база в областта на местните такси.Задължително условие на схемата е потребителите да заплащат потребителска такса.Предвид ниските доходи на възрастните хора и тяхната социална уязвимост, предлагаме стойността на услугата да бъде фиксирана на 0,20 лв. на час, съобразно броя на ползваните часове. В тази връзка предлагам Общински съвет да вземе следното:


П Р О Е К Т О - Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс Общинският съвет гр. Балчик приема следното допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик:


§1. Създава нов член 35а със следния текст:

Ал.1. Лице, ползващо медико-социални услуги, социална подкрепа и социално включване и комунално-битови услуги заплаща такса в размер 0,20 лв. на час.

Ал.2. Таксата се заплаща само за периода на ползване на услугата, като същата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало услугата за съответния месец.

§2. В чл.36 Ал.1. се създава нова т. 4 - Таксите по чл. 35а се начисляват и събират от назначения персонал в звеното за услуга и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на следващ месец.


Николай АНГЕЛОВ,

Кмет на Община Балчик